Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoviraston strategia 2020

 

Toiminta-ajatus


Museovirasto tunnistaa ja vaalii muuttuvaa kulttuuria.

Museovirasto huolehtii kulttuuriperinnön säilymisestä ja saavutettavuudesta, tuottaa ja välittää uutta tietoa kulttuuriperinnöstä kumppaniensa kanssa sekä osallistuu yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun kulttuurin merkityksestä, kulttuuriperinnön tilasta ja kehittämisen suunnasta.


Ulkoinen visio


Yhteiskunnassa on halu ja kyky kulttuuriperinnön monimuotoiseen säilyttämiseen. Kulttuuriperintö on osa ihmisten hyvää arkea.

Museovirasto vaikuttaa aktiivisesti, toimii esimerkillisesti ja on luotettava yhteistyökumppani. Museoviraston korkealaatuiset palvelut tarjoavat tietoa ja kulttuurielämyksiä.

Sisäinen visio


Museovirastossa on yhteinen ymmärrys toiminnan keskeisistä tavoitteista ja niiden vaatimista resursseista.

Virasto huolehtii osaamispääomastaan ja kehittää aktiivisesti toimintaansa.

Työyhteisö on oikeudenmukainen, keskusteleva ja monitaitoinen, ja virastoa johdetaan luovuutta edistävästi ja innostavasti.
 

Toimintaa ohjaavat periaatteet


Yhteistyö


Näkyy johtamisessa:


 • Ollaan läsnä työyhteisössä ja tuetaan työntekijöitä.
 • Verkostoidutaan politiikka- ja asiantuntijatasolla ja tuetaan verkostoitunutta työtapaa.
 • Etsitään aktiivisesti yhteistyötahoja.
 • Huolehditaan saavutettujen tulosten ja hyvien mallien hyödyntämisestä koko organisaatiossa.
 • Asiakas on vaikuttamassa palveluihin.
 • Johtamistapa on yhdenmukainen.

Näkyy työyhteisössä:


 • Arvostamme kollegoitamme ja toinen toistemme työtä.
 • Teemme yhdessä, autamme toisiamme ja kannamme vastuuta työilmapiiristä.
 • Työnjakomme on selkeää ja päätökset tehdään oikea-aikaisesti.
 • Kehitämme aktiivisesti yhteistyömuotoja ja verkostoidumme työyhteisön sisällä sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan.

Arkeologit tutkivat röykkiötä muinaispellolla Mikkelissä.

Arkeologit tutkivat röykkiötä muinaispellolla Mikkelissä. Kuva: Katja Vuoristo

Saavutettavuus


Näkyy johtamisessa:


 • Päätöksentekijä on paikalla ja sijaisjärjestelyt toimivat.
 • Viestit ovat selkeitä ja kaikille avautuvia.
 • Saavutettavuus otetaan huomioon suunnittelussa, päätöksenteossa ja viestinnässä.
 • Viestintää kehitetään aktiivisesti.
 • Viraston toiminnassa huomioidaan toimipisteiden hajautuneisuus.

Näkyy työyhteisön sisällä:


 • Viestimme tehokkaasti ja vuorovaikutteisesti.
 • Olemme tavoitettavissa.
 • Käytössämme on tehokkaita ja toimintaa palvelevia järjestelmiä ja osaamme käyttää niitä.
 • Toimitiloissa ja työskentelyolosuhteissa huomioidaan esteettömyys.
 • Päätöksentekomme on avointa, toimintamme läpinäkyvää ja tehtävänkuvat selkeät.

Hanna Forssell esittelee Unelmien koti -näyttelyä Kansallismuseossa.

Hanna Forssell esittelee Unelmien koti -näyttelyä Kansallismuseossa. Kuva: Liisa Tuomikoski

Pitkäjänteinen vastuullisuus


Näkyy johtamisessa:


 • Toimintaa suunnitellaan ja resursseja kohdennetaan ennakoivasti.
 • Päätöksenteko ja toiminta on johdonmukaista, oikeudenmukaista, läpinäkyvää ja ymmärrettävää.
 • Päätöksissä otetaan huomioon kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu.
 • Henkilöstön kehittymistä tuetaan ja pyritään kestäviin palvelussuhteisiin.
 • Työn tekemistä tuetaan ja kannetaan oma vastuu.

Näkyy työyhteisön sisällä:


 • Tehtävät hoidetaan tilanteesta ja henkilöistä riippumatta.
 • Työskentelemme kestävien prosessien ja yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaan.
 • Huolehdimme omasta asiantuntijuudestamme.
 • Otamme vastuun sisäisestä tiedon säilymisestä.
 • Saamme vastuuta ja päätösvaltaa tehtäviemme mukaisesti.
 • Toimimme suunnitelmallisesti ja ennakoivasti.

Olavinlinnan muureja korjataan.

Olavinlinnan muureja korjataan. Kuva: Elisa Heikkilä

Toiminnan laadukkuus ja ammattitaito


Näkyy johtamisessa:


 • Päätöksentekojärjestelmä on selkeä, valtuudet ja vastuut ovat yksiselitteisesti määritellyt.
 • Ammattitaidon ylläpidosta ja strategisesta kehittämisestä huolehditaan ja tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoidaan.
 • Toiminnan laatua seurataan ja mitataan.
 • Erityisosaamista hyödynnetään monipuolisesti.
 • Huolehditaan palkitsemisesta ja motivoinnista.
 • Johtamista arvioidaan ja havaittuihin muutostarpeisiin tartutaan.

Näkyy työyhteisön sisällä:


 • Olemme ammattitaitoisia ja kehitämme työtämme ja osaamistamme suunnitelmallisesti.
 • Meillä on erilaisia osaajia ja osaamista.
 • Työyhteisö kannustaa keskusteluun.
 • Sitoudumme strategian mukaiseen toimintaan ja yhteisiin tavoitteisiin.
 • Prosessimme ovat selkeästi määriteltyjä, ja ymmärrämme oman paikkamme prosesseissa.
 • Arvioimme toimintaamme ja olemme valmiit muuttamaan toimintatapojamme.

Museoviraston johtoryhmä koolla.

Museoviraston johtoryhmä koolla. Kuva: Liisa Tuomikoski

Ajantasaisuus ja ennakoivuus


Näkyy johtamisessa:


 • Ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa tärkeiden yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa.
 • Heikkoja signaaleja kuunnellaan ja innovaatioille annetaan tilaa.
 • Ennakoidaan muuttuvia tarpeita.
 • Turvataan työn tekemisen ajanmukaiset edellytykset.
 • Ollaan tietoisia muutoksista, jotka vaikuttavat viraston toimintaan, ja reagoidaan niihin.

Näkyy työyhteisön sisällä:


 • Seuraamme aktiivisesti omaa alaamme, ajankohtaista keskustelua ja tutkimusta.
 • Olemme aloitteellisia ja innovatiivisia.
 • Reagoimme ammattitaitoisesti ja oikea-aikaisesti.
 • Hallitsemme ajankäyttömme.

Suomenlinnan vesialueiden inventointi käynnissä.

Suomenlinnan vesialueiden inventointi käynnissä. Kuva: Mari Salminen


Menestystekijät ja toiminnalliset tavoitteet


Kulttuuriperinnön tila ja arvostus


 • Kansallinen kulttuuriperintö on tunnistettu, määritelty ja turvattu.
 • Kulttuuriperinnön arvostus on lisääntynyt.
 • Edellytyksiä kulttuuriperinnön yhteisvastuulliseen hoitoon on kehitetty.
 • Käynnit museoissa ja nähtävyyskohteissa ovat lisääntyneet.

Kulttuuriperinnön painoarvo yhteiskuntapolitiikassa


 • Kulttuuriperintö on saavuttanut suuremman näkyvyyden ja painoarvon yhteiskuntapolitiikassa.
 • Viraston kansainvälinen asema on vahvistunut.
 • Kulttuuriperinnön vaalimista tukeva lainsäädäntö on ajantasaista.
 • Poikkihallinnollinen sekä alueellinen yhteistyö on lisääntynyt.

Museoviraston julkisuuskuvan laatu


 • Museoviraston tunnettuus ja näkyvyys ovat kasvaneet.
 • Museovirasto on haluttu kumppani ja asiantuntija.

Kulttuuriperinnön ylläpito ja saavutettavuus


 • Museoviraston omat kokoelmat, arkeologiset kohteet ja rakennukset ovat hyvin säilyneitä.
 • Hinnoittelu on oikealla tasolla ja tarjolla on myös ilmaispalveluja.
 • Kulttuuriperintö on helposti ja esteettömästi saatavilla ja saavutettavuus otetaan huomioon palveluiden suunnittelussa ja tarjonnassa.

Kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuus ja jakelu


 • Tietovarannot ovat helposti ja esteettömästi saatavilla (palvelupisteiden aukioloajat, sähköiset palvelut).
 • Viestintäkanavia käytetään monipuolisesti tiedon jakelussa.
 • Kohderyhmät on tunnistettu, tarpeet selvitetty ja tiedon jakelu on kohdistettu ryhmien mukaisesti.

Museoviraston palvelun laatu


 • Asiakas saa tarvitsemansa tiedon ja palvelun oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa.
 • On luotu mekanismi, jolla tunnistetaan muutostarpeet palvelutarjontaan.
 • Välitetty tieto on oikeaa ja luotettavaa.
 • Viraston antamat neuvot ja ratkaisut ovat kestäviä ja vastuullisia.
 • Toimintaperiaatteet ja -prosessit ovat vakiintuneet ja ne ovat käytössä läpäisevästi viraston toiminnassa.

Pitkäjänteinen talouden suunnittelu, toimivat seurantajärjestelmät ja voimavarojen keskittäminen oleelliseen


 • Viraston ydintoiminnot on selkeästi määritelty ja vastuutettu.
 • Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen on onnistunutta organisaation eri tasoilla.
 • Tulosohjausmenettely on toimivaa ja suunnitteluprosessit ministeriön ja viraston välillä samanaikaisia.
 • Laskentaa tukevia tietojärjestelmiä on kehitetty ja yhteistoiminta palvelukeskuksen kanssa on sujuvaa.

Palveluiden ja maksullisen toiminnan tuottavuus ja kustannusvastaavuus


 • Tuotteistettujen palvelujen määrä on kasvanut.
 • Kustannusrakenteita on selkiytetty ja kustannukset pystytään kohdentamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
 • Tuotteiden kustannusvaikutusten ymmärrys virastossa on lisääntynyt.

Strategiaan perustuvat tehokkaat prosessit ja prosessien johtamista tukevat työvälineet ja resurssointi


 • Prosessit on kuvattu  ja määritetty ja organisaatio toimii prosessilähtöisesti.
 • Organisaatio tukee toimivaa työnjakoa.
 • Prosessia tukevat työvälineet ovat käytössä.

Omaisuuden taloudellinen hoito


 • Viraston hallinnoiman omaisuuden arvo säilyy.
 • Kiinteistöt on arvioitu, luokiteltu ja määritelty.
 • Vaihto-omaisuuden hallinta on parantunut.

Henkilöstön osaaminen  


 • Rekrytointi ja koulutus on suunnitelmallista ja perustuu osaamiskartoitukseen.
 • Ydinosaaminen on turvattu ja uudet osaamisvaatimukset tunnistettu osana osaamisen strategista johtamista.
 • Virasto toimii oppivan organisaation tavoin ja tietoa jaetaan.

Henkilöresurssien määrä ja laatu


 • Henkilöresurssit on kohdennettu ja mitoitettu oikein ja henkilöstön osaaminen vastaa tarvetta.
 • Työnkuvat ja nimikkeet ovat selkeitä ja kuvaavia.

Museoviraston johtaminen


 • Virasto on valtionhallinnon parhaiten johdettu, toiminta on suunnitelmallista ja organisaatiorakenne tukee johtamista.
 • Palkitsemisjärjestelmä tukee tuloksellisuutta.
 • Tieto kulkee organisaatiossa avoimesti ja palautteen anto on avointa.
 • Esimiestyötä kehitetään ja arvioidaan ja esimiesten työssä jaksamista tuetaan.

Henkilöstön työhyvinvointi


 • Henkilöstö voi työssä hyvin ja on motivoitunutta.
 • Työyhteisötaidot ja yhteistyön määrä ja laatu ovat hyvällä tasolla.
 • Työtovereiden arvostaminen on osa kaikkien työkulttuuria.
Pirjo Taipale pesee Merenkulkuhallituksen lippua Merimuseon uuteen perusnäyttelyyn.

Pirjo Taipale pesee Merenkulkuhallituksen lippua Merimuseon uuteen perusnäyttelyyn. Kuva: Pia Klaavu


Soile Tirilä dokumentoi Hangon Hauensuolen kalliohakkauksia.

Soile Tirilä dokumentoi Hangon Hauensuolen kalliohakkauksia. Kuva: Pekka Sihvonen

 

Miikka Haimila kehittää kulttuuriympäristön tietojärjestelmiä.

Miikka Haimila kehittää kulttuuriympäristön tietojärjestelmiä. Kuva: Liisa Tuomikoski

 

Virpi Akolahti ja Outi Flander asettelevat esineitä näyttelyyn.

Virpi Akolahti ja Outi Flander asettelevat esineitä näyttelyyn. Kuva: Jouni Marjamäki


Museovirastolaiset zumbaavat tyhy-päivänä.

Museovirastolaiset zumbaavat tyhy-päivänä. Kuva: Liisa Tuomikoski


 SivukarttaSivu päivitetty 14.12.2011
© Museovirasto