Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museoilla ja UNESCOlla on samat tavoitteet

Museoilla ja UNESCOlla on samat tavoitteet


Museot ovat keskeisiä kulttuuriperintöä sen kaikissa muodoissa vaalivia instituutioita, joiden tukeminen edistää UNESCOn tavoittelemia tärkeitä päämääriä kulttuurien välisestä vuoropuhelusta, sosiaalisesta koheesiosta ja kestävästä kehityksestä. UNESCOn yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2015 uuden suosituksen museoiden merkityksestä yhteiskunnassa. Suositus on nyt julkaistu lopullisessa muodossaan ja se on valmisteltu yhdessä Kansainvälisen museoneuvoston ICOMin kanssa.

Suosituksen odotetaan edistävän kansallisten, museosektoria ja laajemmin kulttuuriperintöä koskevien politiikkojen ja ohjelmien syntyä ja kehittymistä. Sen maailmanlaajuisena tavoitteena on turvata museoille mahdollisuus toteuttaa niiden roolia yhteiskunnassa ja auttaa museoita rakentamaan kestävää, moniarvoista yhteiskuntaa kulttuuriperinnön kautta.

Suositus linjaa museoiden tehtäviä kulttuuriperintöä yhteisöilleen säilyttävinä, tutkivina ja välittävinä toimijoina, ja korostaa niiden merkitystä osallisuuden ja oppimisen kannalta. Museoilla on merkitystä globalisoituvassa maailmassa sekä monimuotoisuuden tukijoina että identiteettien rakentajina, taloudellisena voimavarana ja moottorina, sosiaalisten linkkien ja koheesion luojina.  Museoilla on merkitystä myös tiloina, joissa on mahdollisuus peilata historiallisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja tieteellisiä ilmiöitä. Suositus rohkaisee jäsenmaita tukemaan museoita kaikkien näiden roolien toteuttamisessa, ja ottaa kantaa niihin kulttuuripoliittisiin keinoihin, joilla museoiden yhteiskunnallista tehtävää voidaan aktiivisesti edistää.

Suositus (Recommendation), joka on niin sanottu ei-sitova ohjeisto, on yksi UNESCOn kolmesta virallisesta työkalusta. Suosituksia ei ratifioida, mutta jäsenmaita kehotetaan aktiivisesti huomioimaan niiden periaatteet ja toimeenpanemaan sen antamat ohjeet kansallisella tasolla.

Suomessa suositusta, sen henkeä ja tavoitteita tullaan hyödyntämään muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmisteltavan uuden museopoliittisen ohjelman laatimisessa. Ohjelma valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

UNESCOn suositus Recommendation concerning the protection and promotion of museums and collections, their diversity and their role in society

Museopoliittinen ohjelmatyö 2015-2016 -verkkosivut

Lisätietoja:
Ylijohtaja Elina Anttila, Suomen kansallismuseo, puh. 0295 33 6131, elina.anttila@kansallismuseo.fi
Kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, Museovirasto, puh. 0295 33 6005
Kansallismuseon Vintti
Museot ovat monipuolisia toimijoita ja tekemisen paikkoja. Vintti on Kansallismuseon toiminnallinen näyttely, jossa tutustutaan historiaan ja kulttuuriin käyttämällä käsiä ja päätä. Kuva: Kansallismuseo

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto