Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto ihmettelee: Miksi näin hieno ympäristö halutaan tuhota?

Museovirasto ihmettelee: Miksi näin hieno ympäristö halutaan tuhota?


Vartiosaari on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Sen rakennusperintö ja luonnonperintö muodostavat korvaamattoman kokonaisuuden. Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymä osayleiskaava mahdollistaa jopa 7000 asukkaan asuinalueen rakentamisen, mikä tuhoaa saaren luonteen ja ympäristön täysin. Saarta olisi mahdollista kehittää myös olevan ympäristön huomioivalla pienimuotoisella rakentamisella.

Museovirasto pitää kaupunginvaltuuston päätöstä lainvastaisena, ja on 28.11.2016 valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Osayleiskaavassa ei yritetäkään sovittaa yhteen maankäytön eri intressejä. Se on ristiriidassa kulttuuriperintöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Osayleiskaava on ristiriidassa maakuntakaavan sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen yleiskaavan sisältövaatimusten kanssa rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaalimisen osalta.

Vartiosaari
Vartiosaari on maastoltaan ja luonnonoloiltaan monipuolinen, kasvuolot vaihtelevat kalliomaastosta reheviin lehtoihin. Saaren kallioisilta lakialueilta avautuu näkymiä kauas avomerelle yli Helsingin edustan saariston. Kuva: Mikko Härö, Museovirasto
Raskas asuin- ja liikennerakentaminen muuttaisi Vartiosaaren peruuttamattomasti. Museoviraston mielestä Vartiosaaren maankäytön tulee perustua saaren historiallisen jatkuvuuden turvaamiseen. Kehittämisen lähtökohtana on oltava saarelle vakiintuneiden ja historiaan perustuvien käyttöjen edistäminen ensisijaisesti olevaa rakennusperintöä hyödyntämällä. Uudisrakentaminekin on mahdollista, mutta sen tulee jatkaa saaren rakentamisen perinteitä sekä ottaa huomioon luonto ja maisema. Saaren käyttö on ratkaistava tältä pohjalta. Saarta voi kehittää virkistys-, majoitus- ja erilaisten sosiaalisten palveluiden käytössä mutta myös ympärivuotista asumista lisäämällä.

Saarelle voidaan osoittaa uusia rakennuspaikkoja siten, että rakentaminen sovitetaan ympäristöönsä nykyisen huvila- ja loma-asutuksen tapaan. Saaren saavutettavuutta voi parantaa kevyinkin keinoin. Luonnonarvoiltaan merkittävän kulttuuriperintökohteen keskeinen sijainti pääkaupunkiseudulla tekee siitä myös kansainvälisesti erityisen ja omaleimaisen osan Helsingin kaupunkirakennetta ja kaupunkikulttuuria.

Museoviraston valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Vartiosaaren osayleiskaavasta

Lisätietoja antavat osastonjohtaja Mikko Härö, puh. 0295 33 6241, mikko.haro@museovirasto.fi ja
lakimies Juha Maaperä, puh. 0295 33 6034, juha.maapera@museovirasto.fi


 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto