Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset liikenteen ja viestinnän kulttuuriperintöhankkeisiin vuodelle 2017Hakuaika alkaa 8.12.2016 kello 8.00 ja päättyy 18.1.2017 kello 16.15. Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

Liikenteen ja viestinnän kulttuuriperintöhankkeiden avustuksiin varatun määrärahan suuruus on alustavan arvion mukaan 100 000 euroa. Avustuksen suuruus voi olla korkeintaan 75% hyväksytyistä toteutuneista kokonaiskustannuksista.

Avustuksen käyttötarkoitus


Avustus on tarkoitettu liikenteen ja viestinnän toimijoiden hankkeisiin, joiden tavoitteena on joko:

A) liikenteeseen tai viestintään liittyvien kokoelmien hoidon, näyttelyiden sisältöjen tai yleisötyön kehittäminen

Kokoelmien hoidon osalta kehittäminen voi kohdistua esimerkiksi kokoelmien käytettävyyden tai saavutettavuuden parantamiseen tai dokumentointiin. Avustusta ei myönnetä yksittäisten kohteiden konservointiin.

Niiden hankkeiden osalta, joissa kehitetään näyttelyiden sisältöjä ja yleisötyötä, Museovirasto painottaa erityisesti hankkeita, jotka sisältävät asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua ja toteuttamista sekä uusien kumppanuuksien luomista ja yhteistyömuotojen kehittämistä. Yksittäisten tapahtumien järjestämistä ei tueta.

tai

B) maa- tai ilmaliikenteen tai viestinnän arvokkaaksi luokiteltavien kulttuuriperintökohteiden säilyminen

Avustuksen saamisen ehtona on, että avustettava kohde sijaitsee ja/tai se on rekisteröity Suomeen.

Avustukset on tarkoitettu entisöintiin, jolla tarkoitetaan kohteen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää korjaamista. Historiallinen arvo voi perustua esimerkiksi kohteen tai sen osan alkuperäisyyteen tai historialliseen kerroksisuuteen. Avustettavan entisöintityön edellytetään perustuvan tietoon, jota voidaan tutkia sekä kohteesta itsestään että sen historiaa kuvaavista lähteistä, joita voivat olla esimerkiksi piirustukset ja valokuvat. Muut kuin kohteen historiaan kuuluvat materiaalit, menetelmät ja tekniikat voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksessa osaksi entisöintiä. Tällöin edellytetään, että niiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon säilytettävän kohteen kulttuurihistorialliset arvot, ja että poikkeavat menetelmät ovat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia.

Kohteen tai sen osan konservointiin tai rekonstruointiin myönnetään avustusta vain poikkeustapauksissa. Konservoinnilla tarkoitetaan kohteen tai sen osan käsittelemistä siten, että sen säilyminen turvataan. Konservointi on toimenpide, jonka tekijällä tulee olla asianmukainen koulutus ja/tai perehtyneisyys aiheeseen. Rekonstruointi on uuden rakentamista hävinneestä kohteesta tai sen osasta. Kohteen rekonstruointi voidaan tehdä vain säilyneiden jäänteiden tai asiakirjalähteiden perusteella alkuperäisiä materiaaleja, menetelmiä ja työtapoja noudattaen.
 
Tärkeysjärjestyksessä avustetaan seuraavia entisöintihankkeita.

- Hankkeet, joilla pelastetaan kohde tuhoutumiselta
- Hankkeet, jotka pysäyttää tai poistaa uhan, torjuu äkillisen muutoksen tai ehkäisee ennalta vaurioita
- Hankkeet, joilla säilytetään kohteen käyttökunto
- Hankkeet, joilla palautetaan kohteen käyttökunto

Käyttötarkoitukset, joihin avustusta ei voi käyttää


Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina, laitehankintoihin tai rakennuksiin ja rakennelmiin tai muinaisjäännösten hoitoon. Avustusta ei voi käyttää matka- eikä majoituskuluihin, vakinaisen henkilökunnan palkkamenoihin, opinto- ja kurssimatkoihin tai talkookustannuksiin.

Lisäksi kohdassa B mainittujen hankkeiden tapauksessa avustusta ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:

1) toimenpiteisiin, jotka vähentävät kohteen historiallista arvoa. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki kohteen historiallisiin vaiheisiin kuulumattomat työt, vaikka ne kohteen käytön, mukavuuden, kulkuominaisuuksien tai turvallisuuden kannalta voisivat olla perusteltuja. 2) Perusparannuksiin, vuosikorjauksiin, tarkastuksiin tai huoltoon. 3) Koneiden, laitteiden, työkalujen tai varusteiden (esim. telineet, peitteet ja katokset) hankinnasta tai vuokraamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 4) Sivukuluihin kuten tilavuokrat, säilytysmaksut, sähkölaskut, ellei avustuspäätöksessä niitä erikseen mainita. 5) Kadonneen tai tuhoutuneen kohteen uudelleen rakentamiseen, jolla tarkoitetaan laajamittaista yhdellä kertaa tehtävää uudisrakentamiseen verrattavaa toimenpidettä.

Avustuksen hakijat


Kohdassa A mainittuihin hankkeisiin voidaan myöntää avustusta yhdistysten, säätiöiden tai kuntien museoille. Avustusta voidaan myöntää ammatillisille ja ei-ammatillisille museoille.
 
Kohdassa B mainittuihin hankkeisiin voidaan myöntää avustusta yhdistyksille, säätiöille ja yrityksille. Avustusta voi hakea vain kohteen omistaja.

Kummassakaan kohdassa mainittuihin hankkeisiin avustusta ei voi hakea valtakunnallisille erikoismuseot, valtion toimijat tai yksityishenkilöt.
 

Avustuksen suuruus


Avustusten suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustuksen suuruus voi olla korkeintaan 75% hyväksytyistä toteutuneista kokonaiskustannuksista.

Hakemusten käsittely ja myöntökriteerit


Avustuksia käsiteltäessä tarkistetaan ensin hakijan hakukelpoisuus (ks. kohta Avustuksen hakijat) ja se, että hakemuksessa esitettyjä käyttötarkoitus vastaa hakuilmoituksessa mainittuja avustuksen käyttötarkoituksia (ks. kohta avustuksen käyttötarkoitus):

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

Kohdassa A mainitut hankkeet (kokoelmien hoidon, näyttelyiden sisältöjen tai yleisötyön kehittäminen)

•    Hankkeen merkittävyys: esimerkiksi miten hyvin hanke ja sen tavoitteet vastaavat avustuksen tarkoitusta ja millä tavalla hankkeessa tuetaan liikenteen ja viestinnän kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta ja saavutettavuutta.
•    Hankkeen vaikutukset: esimerkiksi miten hanke vaikuttaa museon toimintaan tai yleisöjen saavuttamiseen ja syntyykö hankkeessa hyviä käytäntöjä, jotka ovat muuallakin toteutettavissa.
•    Hankkeen toteutus: esimerkiksi miten realistinen tai toteuttamiskelpoinen suunnitelma on tai miten hyvin suunnitellut toimenpiteet vastaavat hankkeen tavoitteita.

Kohdassa B mainitut hankkeet (arvokkaaksi luokiteltavien kulttuuriperintökohteiden säilyminen)

- Ensisijaisesti avustetaan kulkuvälineitä, joilla on merkitystä Suomen maa- ja ilmaliikenteen historiassa. Päätös tehdään hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella.
- onko avustettava kohde  paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittävä  
- vastaavatko käytettävät materiaalit ja työtavat sekä kustannusarvio kohteen arvoa.
- onko hanke on realistisesti suunniteltu.
- onko rahoitussuunnitelma realistinen.
- vastaako restaurointityön tekijöiksi ilmoitettujen ammattitaito hankkeelle asetettuja tavoitteita.
- Onko hankkeen toteuttamisella on merkitystä kohteen säilymiselle?
- Onko avustus hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellinen?
- Tuhoutuko kohde jos hanketta ei aloiteta välittömästi? 

Avustuksen maksatus


Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille myönteisen päätöksen perusteella.

Avustuksen käyttämistä koskevia ehtoja


Avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Mikäli se käyttäjästä riippumattomista syistä on mahdotonta, voidaan avustukselle kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää käyttöoikeuden pidennys seuraavalle vuodelle. Myönnetyn avustuksen tiliselvitys liitteineen tulee tehdä päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä päätöksen mukana lähetettävällä selvityslomakkeella, jonka voi myös tulostaa Museoviraston verkkosivuilta (linkki sivun alaosassa). Jos hanke, jolle avustusta on myönnetty, peruuntuu tai lykkääntyy, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Museovirastolle.

Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin töihin.

Hakuaika ja lisätiedot


Avustusten hakuaika alkaa 8.12.2016 kello 8.00 ja päättyy 18.1.2017 kello 16.00, jolloin hakemusten tulee olla perillä. Hakemukset toimitetaan hakuaikana postiosoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteen Sturenkatu 2a aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon.

Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.

Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin hakuajan päätyttyä.
 
Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti.

Hakemusten täydentäminen

Valtionavustushakemuksiin on liitettävä kaikki vaaditut asiakirjat. Tämä on välttämätöntä hakemusten käsittelyn ja keskinäisien vertailtavuuden vuoksi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, mutta mahdollisimman täydelliset hakemukset nopeuttavat päätöksentekoa.

Tietojen täydennys tai puuttuvat liitteet on pyydettäessä toimitettava ennen asian ratkaisua. Jos toimitettu hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Hakemusasiakirjan lähettäjälle ilmoitetaan, miten asiakirjaa on täydennettävä. Hakija voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan sekä toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Ratkaisu voidaan tehdä, vaikka pyydettyjä lisäselvityksiä ei ole toimitettu annetun määräajan kuluessa.

Täydentäminen ei saa vaarantaa hakijoiden yhdenvertaisuutta. Hakumääräajan päättymisen jälkeen ei saa esittää uusia vaatimuksia, vaan ainoastaan täydentää ajoissa lähetetyn hakemuksen puutteita.

Selvitys

Valtionavustuksen käytöstä on tehtävä selvitys Museovirastolle. Selvitys tulee tehdä avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä.

Avustuksen palauttaminen ja takaisinperintä

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä ilmoitettava kirjallisesti Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua.
Jos avustus on käytetty vastoin sille määrättyä käyttötarkoitusta tai jos avustuksen saaja on avustusta hakiessaan antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai ehtojen asettamiseen tai avustus on muutoin suoritettu virheellisin edellytyksin tai perusteettomasti, määrätään avustus takaisin perittäväksi. 
Museovirasto voi määrätä avustuksen tai osan siitä takaisin perittäväksi myös silloin, jos avustukselle     muutoin asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Sovellettu lainsäädäntö

Valtionavustuslaissa (668/2001) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan valtionavustuksia myönnettäessä.

Avustuksen myöntämiseen, käyttöön ja valvontaan liittyen noudatetaan lisäksi

•    Hallintolakia (434/2003)
•    Hallintolainkäyttölakia (586/1996)
•    Henkilötietolakia (523/1999)
•    Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
•    Asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
•    Lakia julkisista hankinnoista (348/2007)
•    Lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
•    Asetusta valtion talousarviosta (1243/1992)


Lomakkeet

Hakulomakkeet ovat sivulla http://www.nba.fi/fi/avustukset/avustus-liikenteen-ja-viestinnan-kulttuuriperintoh/lomakkeet

Lisätietoa:

Erikoisasiantuntija Tapani Sainio, tapani.sainio@museovirasto.fi tai puh 0295 33 6014 (kokoelmien hoidon, näyttelyiden sisältöjen tai yleisötyön kehittäminen)

Eerikoistutkija Hannu Matikka, hannu.matikka@museovirasto.fi tai maanantaisin klo 13-15  puh 0295 33 6273 (kulttuuriperintökohteiden säilyminen)

 SivukarttaSivu päivitetty 10.1.2017
© Museovirasto