Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Ohjeet

Kulkuvälineiden restaurointiavustukset
 
Mitä avustuksilla tavoitellaan?
Kuka voi hakea avustusta?  
Millaisiin kohteisiin avustusta voi hakea?
Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?
Miten avustusta haetaan?
Avustuksen suuruus
Kuka ei voi hakea avustusta?
Mihin tarkoitukseen avustusta ei myönnetä?
Avustushakemusten käsittely
Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?
Toimenpiteet myönteisen päätöksen jälkeen 


Mitä avustuksilla tavoitellaan? 
Avustusten tavoitteena on varmistaa, että maassamme säilyy edustava otos maa-, ilma-, raide- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltavia kulkuvälineitä käyttökuntoisena.


Kuka voi hakea avustusta?
Avustusta voi hakea vain kohteen omistaja. Hakija voi olla
• yksityishenkilö
• oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei kuitenkaan julkisyhteisö (valtio, kunta, seurakunta) eikä museo. 


Millaisiin kohteisiin avustusta voi hakea?
Etusijalle asetetaan Suomessa rakennetut vähintään 50 vuotta vanhat kulkuvälineet. Ulkomailla rakennetulle kulkuvälineelle voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan. Avustus voidaan myöntää vain sellaisille kulkuvälineille, jotka on rekisteröity Suomeen tai joiden kotipaikka on Suomessa.

Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää kulkuvälineiden käytön edellyttämän liikenneverkon kunnostukseen tai hoitoon, ei kuitenkaan kohteisiin jotka omistaa tai joiden ylläpito kuuluu julkisyhteisöjen vastuulle. Lisäksi avustusta voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös perinteisen telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen laitteiden kunnostukseen.


Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?
Avustukset myönnetään restaurointiin (entisöinti, entistäminen), jolla tarkoitetaan kohteen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon (esimerkiksi alkuperäisyys tai historiallinen kerroksisuus) säilyttävää korjaamista. Restaurointi perustuu aina kohteesta hankittuun dokumentoituun tietoon ja/tai historiallisiin lähteisiin. Muut kuin kohteen historiaan kuuluvat materiaalit, menetelmät ja tekniikat voivat vain poikkeustapauksessa olla osa restaurointia, mikäli niiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon säilytettävän kohteen kulttuurihistorialliset arvot ja ne ovat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia. 

Kohteen tai sen osan konservointiin tai rekonstruointiin myönnetään avustusta vain poikkeustapauksissa. Konservoinnilla tarkoitetaan kohteen tai sen osan käsittelemistä siten, että sen säilyminen turvataan. Rekonstruointi on uuden rakentamista hävinneestä kohteesta tai sen osasta säilyneiden jäänteiden tai asiakirjalähteiden perusteella.


Miten avustusta haetaan?
Avustusta voi hakea vain Museoviraston ilmoittamaan hakuaikaan. Hakuilmoitus julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla.
Avustushakemuksen tulee olla perillä Museoviraston ilmoittamaan määräaikaan mennessä, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Museovirasto on ottanut käyttöön sähköisen valtionavustusten hakujärjestelmän (asiointipalvelu), jonka kautta avustukset haetaan ja hallinnoidaan kokonaisuudessaan. Avustushakemukset lähetetään Museovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta.

Ohjeita verkkoasiointiin

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta Museovirastolle. Museovirasto lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Mikäli hakija ei voi hakea avustusta sähköisesti, voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen postitse tai tuoda hakemuksen Museovirastoon. Hakemuksen tulee sisältää hakijan tiedot (nimi ja osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä pankkitili IBAN muodossa), kuvaus kohteesta ja sen historiasta sekä korjaustarpeesta, restaurointihankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä restaurointisuunnitelma, josta käy ilmi kuka, milloin ja miten restaurointityöt tehdään.

Postitse lähetetyn tai Museovirastoon toimitetun hakemuksen tulee olla perillä Museoviraston kirjaamossa haun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Museoviraston postiosoite on Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki ja käyntiosoite Sturenkatu 2a, Helsinki.

Jos vapaamuotoinen hakemus halutaan toimittaa sähköisesti, se tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi haun viimeiseen päivään klo 15.00 mennessä.


Avustuksen suuruus
Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

Kohteen säilyminen arvonsa mukaisessa käytössä ja kunnossa perustuu omistajan omaehtoiseen toimintaan. Myönnettävä avustus voi aina olla vain osa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Vuonna 2018 avustuksen osuus hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista voi olla korkeintaan 50 % avustettavan hankkeen toteutuneista menoista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä.


Kuka ei voi hakea? 
• Julkisyhteisöt (valtio, kunta, seurakunta) omistamiensa tai hallitsemiensa kulkuvälineiden tai liikenneverkon restaurointiin, konservointiin, hoitoon, dokumentointiin tai tutkimukseen.
• Museot kokoelmiinsa kuuluvien kulkuvälineiden tai liikenneverkon restaurointiin, konservointiin, hoitoon, dokumentointiin tai tutkimukseen.         

Avustuksia ei myönnetä hankkeisiin, joihin voi saada avustusta ELY-keskuksista, valtion tai alueellisilta taidetoimikunnilta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä tai Museoviraston muista avustuksista.

Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa olevat lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella olevat museot voivat hakea Museovirastosta avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin.

Museovirasto myöntää avustuksia myös yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin.
.
Lisäksi päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut kunnan, yhdistyksen tai säätiön museot voivat hakea avustusta museoiden innovatiivisin hankkeisiin.

 
Mihin tarkoitukseen avustusta ei myönnetä?
• Toimenpiteisiin, jotka vähentävät kohteen historiallista arvoa. Tällaisia ovat esimerkiksi historiallisiin vaiheisiin kuulumattomat työt, vaikka ne kohteen käytön, mukavuuden, kulkuominaisuuksien tai turvallisuuden kannalta voisivat olla perusteltuja.
• Restaurointityössä käytettävien koneiden, laitteiden, työkalujen tai varusteiden (esim. telineet ja katokset) hankinnasta tai vuokraamisesta aiheutuviin kustannuksiin, ei myöskään sivukuluihin (esim. matkakulut, tilavuokrat, sähkölaskut, talkookustannukset), ellei avustuspäätöksessä niitä erikseen mainita.
• Toimenpiteisiin, jotka ovat perusparannuksia tai kohteen normaalista käytöstä aiheutuvia vuosikorjauksia, määräaikaishuoltoja, katsastuksia tai tarkastuksia.
• Kadonneen tai tuhoutuneen kohteen uudelleen rakentamiseen, jolla tarkoitetaan laajamittaista yhdellä kertaa tehtävää uudisrakentamiseen verrattavaa toimenpidettä.


Avustushakemusten käsittely
Valtionavustusten myöntöharkinta perustuu valtionavustuslakiin, mahdolliseen erityislakiin, valtion talousarvion määrärahoja koskeviin momenttikohtaisiin perusteluihin sekä hakuilmoituksessa ilmoitettuihin avustuksen myöntämisen välttämättömiin edellytyksiin ja avustuslajikohtaisiin myöntökriteereihin.

Hakemukset käsitellään Museovirastossa. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin vasta hakuajan päätyttyä.
Valtionavustushakemuksiin on liitettävä kaikki vaaditut asiakirjat. Tämä on välttämätöntä hakemusten käsittelyn ja keskinäisien vertailtavuuden vuoksi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, mutta mahdollisimman täydelliset hakemukset nopeuttavat päätöksentekoa. Tietojen täydennys tai puuttuvat liitteet on pyydettäessä toimitettava ennen asian ratkaisua. Jos toimitettu hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi.

Hakemusasiakirjan lähettäjälle ilmoitetaan, miten asiakirjaa on täydennettävä. Hakija voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan sekä toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Ratkaisu voidaan tehdä, vaikka pyydettyjä lisäselvityksiä ei ole toimitettu annetun määräajan kuluessa. Täydentäminen ei saa vaarantaa hakijoiden yhdenvertaisuutta. Hakumääräajan päättymisen jälkeen ei saa esittää uusia vaatimuksia, vaan ainoastaan täydentää ajoissa lähetetyn hakemuksen puutteita. 

Museoviraston avustuspäätös valmistellaan Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolla. Hakemusten valmistelussa voidaan tehdä yhteistyötä erikoismuseoiden ja myös muiden asiantuntijoiden kanssa. Museovirasto voi asettaa avustushakemusten valmistelun tueksi asiantuntijalautakuntia, jotka arvioivat maassamme säilyneiden kulkuvälineiden kulttuurihistoriallista merkitystä ja tekevät esityksiä harkinnanvaraista valtionavustusta koskevista hakemuksista. Lautakuntiin nimetään museoiden, viranomaisten ja alan harrastajajärjestöjen esittämiä henkilöitä, jotka edustavat monipuolisesti alan erikoisosaamista. Lisätietoa lautakunnista löytyy tästä.

Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan Museoviraston 16.3.2015 hyväksymää valtionavustusten menettelytapaohjetta.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.


Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?
Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Avustettavuus määräytyy kohteen historiallisten arvojen sekä esitettyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden ja hankkeen laadun tuloksena.

Lautakunnat avustavat Museovirastoa restaurointiavustusten myöntämisessä arvioimalla valtionavustushakemuksia. Lautakuntien kaikki jäsenet saavat arvioitavakseen kaikki koontiin kuuluvat hakemukset. Jokaisella hakemuksella on vähintään yksi arvioija. Ensisijaisesti kukin lautakunnan jäsen arvioi edustamansa erikoisalan hakemukset. Hakemusten laadullisessa arvioinnissa (ns. vertaisarviointi) kiinnitetään huomioita seuraaviin tekijöihin: 

Kohteen arvo
• Valtakunnallisesti merkittävä kohde, jonka historiallinen arvo, edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo on kiitettävä; lailla tai asetuksella suojeltu kohde; "kärkihanke"; "uniikki kohde"
• Valtakunnallisesti merkittävä kohde, jonka historiallinen arvo, edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä; lailla tai asetuksella suojeltu kohde; "uniikki kohde"
• Kohteella on maakunnallista merkitystä, edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä tai tyydyttävä
• Kohteella on paikallista merkitystä, kohteen merkitys ja edustavuus on hyvä tai tyydyttävä
• Kohteella ei ole merkittävyyttä ja/tai lähde- ja dokumentaatioarvoa, tai niitä ei pystytä hakemuksen perusteella määrittämään

Hankkeen vaikutus kohteen säilymiselle
• Priorisoidut, kohteen tuhoutumiselta pelastavat toimenpiteet
• Toimenpiteet, joilla varmistetaan kohteen säilymiseksi tehtyjen suunnitelmallisten töiden laatu ja jatkuvuus
• Toimenpiteet, joilla pysäytetään tai poistetaan uhka ja/tai torjutaan äkillinen muutos ja/tai ehkäistään ennalta vaurioita
• Toimenpiteet, joilla palautetaan kohteen käyttökunto
• Toimenpiteet, joilla palautetaan kohteen historiallinen eheys
• Toimenpiteet, joilla ylläpidetään kohteen käyttökuntoa 

Hankkeen toteutustapa
• Hanke on esimerkillisesti suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu
• Hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke
• Hanke on keskeisten materiaali-, palkkio- ja palkkakulujen osalta hyväksyttävissä pienistä puutteista huolimatta
• Puutteellisesti suunniteltu ja budjetoitu hanke
• Hanke ilman kunnollista suunnitelmaa ja/tai budjettia

Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen
• Taloudelliseen vaikuttavuuteen (esim. työllistävä / työpaikkoja varmistava vaikutus)
• Sosiaaliseen vaikuttavuuteen (esim. yhteisöllisyys)
• Perinnettä elvyttäviin tai säilyttäviin tekijöihin (esim. töiden dokumentointi tai koulutus)


Toimenpiteet myönteisen päätöksen jälkeen 
Avustuksen käytön valvonta
Museovirasto nimeää avustuspäätöksessä kohteelle valvojan. Avustuksen saajan tulee olla yhteydessä avustuspäätöksessä nimettyyn valvojaan ennen töiden aloittamista. Valvoja tarkastaa suunnitelmat ja lisäohjeet sekä antaa luvan töiden aloittamiselle.

Työn valmistuttua tulee olla uudelleen yhteydessä valvojaan, jonka kanssa sovitaan lopputarkastuksesta. Valvoja tarkastaa työt niiden valmistuttua.

Myönnettyä avustusta ei voi maksaa avustuksensaajalle ilman valvojan töiden hyväksyntää ja lopputarkastusta.

Avustuksen maksatus
Museovirasto maksaa avustuksen yhdessä erässä sen jälkeen kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit, valvoja on ne hyväksynyt ja avustuksen saaja on toimittanut Museovirastoon selvityksen avustuksen käytöstä sekä maksatuspyynnön.

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tehdään selvitys, joka tulee toimittaa Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointiliittymässä.

Avustusta maksetaan avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran kuitenkin enintään 50 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin.

Selvityksen liitteenä tulee olla tilintarkastajan lausunto avustuksen käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Tilintarkastajan lausunto pyydetään vain niiltä avustuksen saajilta, joilta tilintarkastuslaki edellyttää auktorisoidun tilintarkastajan tarkastamaa tilinpäätöstä. Lausunto pyydetään silloin kun avustuksen määrä on vähintään 40 000 euroa. Auktorisoitu tilintarkastaja edellytetään, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enemmän kuin yksi seuraavista kokorajoista
• Taseen loppusumma 100 000 euroa
• Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 200 000 euroa
• Palveluksessa keskimäärin kolme henkilöä

Hankkeen kuitteja ja muita tositteita ei liitetä selvitykseen, vaan ne tulee säilyttää hyvää kirjanpitotapaa noudattaen avustuksensaajan hallussa kuusi vuotta. Museovirasto tekee tarkastuksia ja pyytää kuitteja tarvittaessa. 

Selvityksen lisäksi avustuksen saajan tulee tehdä maksatuspyyntö, joka tehdään asiointiliittymässä.

Tutustu myös kohtaan avustuksen käyttöä koskevat määräykset. 

 SivukarttaSivu päivitetty 12.12.2017
© Museovirasto