Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Usein kysyttyä


Voiko kuka tahansa saada avustusta?

Entistämisavustusta voi hakea yksityishenkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Etusijalle päätöksiä tehtäessä asetetaan yleishyödylliset yhteisöt. Avustusta ei voi hakea kohteisiin, jotka omistaa tai joita hallitsee julkisyhteisö (valtio, kunta, seurakunta) tai museo.


Museovirasto voi myöntää avustusta kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämien ei-ammatillisten museoiden hankkeisiin, joiden tavoitteena on mm. kokoelmien ja rakennusten säilyminen. Lisätietoja paikallismuseoille tarkoitetuista avustuksista löytyy tästä       


Miten varmistan, että hakemukseni tulee ajoissa perille?

Sähköinen hakemus on lähetettävä viimeisenä hakupäivänä kello 15 mennessä. Huomioi, että järjestelmässä on ruuhkaa viimeisenä hakupäivänä.

Jos haluat lähettää vapaamuotoisen paperihakemuksen on sen oltava perillä Museovirastossa viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä.

Tarkista viimeinen hakupäivä verkkosivujen hakuilmoituksesta.


Jos lähetän paperihakemuksen, riittääkö viimeisen hakupäivän postileima?

Ei riitä. Hakemuksen tulee olla perillä Museovirastossa hakuajan viimeisenä päivänä klo 15 mennessä.


Kuinka vanha avustettavan kulkuvälineen pitää olla?

Avustettavan kulkuvälineen tulee olla Suomessa rakennettu ja iältään vähintään 50 vuotta vanha. Ulkomailla rakennetulle kulkuvälineelle voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan.


Avustus voidaan myöntää vain sellaisille kulkuvälineille, jotka on rekisteröity Suomeen tai joiden kotipaikka on Suomessa. Ulkomaille rekisteröityjä tai ulkomailla säilytettäviä kohteita ei voida avustaa. 

Millaisiin korjaustöihin avustusta voi saada?

Korjaustöiden tulee olla luonteeltaan restauroivia tai poikkeustapauksissa konservoivia.


Avustukset myönnetään restaurointiin (entisöinti, entistäminen), jolla tarkoitetaan kohteen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon (esimerkiksi alkuperäisyys tai historiallinen kerroksisuus) säilyttävää korjaamista. Restaurointi perustuu aina kohteesta hankittuun dokumentoituun tietoon ja/tai historiallisiin lähteisiin. Muut kuin kohteen historiaan kuuluvat materiaalit, menetelmät ja tekniikat voivat vain poikkeustapauksessa olla osa restaurointia, mikäli niiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon säilytettävän kohteen kulttuurihistorialliset arvot ja ne ovat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia.


Kohteen tai sen osan konservointiin tai rekonstruointiin myönnetään avustusta vain poikkeustapauksissa. Konservoinnilla tarkoitetaan kohteen tai sen osan käsittelemistä siten, että sen säilyminen turvataan. Rekonstruointi on uuden rakentamista hävinneestä kohteesta tai sen osasta säilyneiden jäänteiden tai asiakirjalähteiden perusteella.


Voinko hakea restaurointihankkeeseeni avustusta Museoviraston lisäksi myös muilta eri tahoilta?

Kyllä voit, mutta ilmoita hakemuksessasi, miltä eri tahoilta olet jo saanut tai hakemassa avustusta samaan hankkeeseen.


Voinko hakea avustusta useaan eri kohteeseen samaan aikaan?

Avustusta voi hakea vain yhteen kulkuvälineeseen kerrallaan.


Voinko hakea avustusta jonkun toisen puolesta?
Avustusta voi hakea vain kohteen omistaja. 

Mihin sitoutuu, jos avustuksen saa?

Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan hakemuksessa esittämäänsä Museoviraston hyväksymää restaurointisuunnitelmaa.

Jokaiselle avustuskohteelle nimetään valvoja, johon on oltava yhteydessä ennen töiden aloittamista, työn aikana ja korjaustöiden valmistuttua. Valvojan kanssa voidaan tarvittaessa sopia yksityiskohtaisemmin käytettävistä materiaaleista ja korjaustavoista. Valvoja pyrkii mahdollisuuksien mukaan käymään kohteissa paikan päällä, mutta yleensä neuvonta tehdään puhelimitse tai sähköpostilla.


Miten avustus maksetaan?

Myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä sen jälkeen, kun työt on tehty ja valvoja on ne hyväksynyt. Kun työt on tarkastettu ja hyväksytty avustuksensaaja lähettää sähköisen asioinnin kautta 1) selvityksen avustuksen käytöstä ja 2) maksatuspyynnön. Nämä voidaan lähettää asioinnissa samalla kertaa. Vastuuvalmistelija tarkastaa avustuksen käytön avustuksensaajan lähettämän selvityksen perusteella. Jos selvitykseen halutaan lisätietoja vastuuvalmistelija pyytää niitä asioinnissa avustuksensaajalta. Sen jälkeen kun selvitys on hyväksytty, voidaan myönnetty avustus laittaa maksuun.


Mitä kuluja hankkeessa hyväksytään?

Avustuspäätös tehdään avustushakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella. Hakemuksessa pyydetään kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja restaurointisuunnitelma. Päätöksessä ilmoitetaan aina mikä on hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio, jonka perusteella avustus on myönnetty. Päätöksessä ilmoitetaan aina myös käyttötarkoitus, johon avustus on myönnetty. Hyväksyttäviä kuluja ovat työpalkat työnantajakuluineen, urakkapalkkiot ja materiaalikulut. Omaa työpanosta, omia materiaaleja, talkoita tai matkakuluja ei voida hyväksyä kustannuksiksi.


Hyväksyttäviä kuluja ovat ainoastaan sellaiset kulut, jotka ovat syntyneet sen jälkeen kun avustushakemus on jätetty sisään. 


Huomaa, että avustus maksetaan avustuksensaajalle hankkeen toteutuneiden kustannusten perusteella. Jos toteutuneet kustannukset ovat pienemmät kuin mitä hakemuksessa ja päätöksessä on ilmoitettu, laitetaan avustuksesta maksuun pienempi summa kuin mikä päätöksessä on mainittu. Jos Museovirasto on myöntänyt avustusta esimerkiksi 10 000 euron hankkeeseen 50 % eli 5000 euroa, ja toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 5000 euroa, niin avustuksesta voidaan tällöin laittaa maksuun ainoastaan 50 % eli 2500 euroa. 


Uutta avustusta voi saada vasta kun edellinen avustus on tilitetty hyväksyttävästi.


Milloin työt voi aloittaa?
Museovirasto nimeää avustuspäätöksessä kohteelle valvojan. Avustuksen saajan tulee olla yhteydessä avustuspäätöksessä nimettyyn valvojaan ennen töiden aloittamista. Valvoja tarkastaa suunnitelmat ja lisäohjeet sekä antaa luvan töiden aloittamiselle.

Hakija voi päättää itse, että aloittaa työt ennen kuin avustuspäätös on tehty. Aloittaessaan työt ennen päätöstä hakija ottaa riskin, sillä Museovirasto ei voi luvata kenellekään avustusta ennen hakemusten käsittelyä ja päätöksentekoa. Avustuspäätös voi olla myös kielteinen tai myönnetty avustus haettua pienempi. Hankkeen kuluja, jotka ovat syntyneet ennen avustushakemuksen jättämistä ei voida hyvksyä hankkeen kustannuksiksi.     

Saanko hakemukseeni kirjallisen vastauksen?

Jokainen hakija saa päätöksestä kirjallisen tiedon. Jos olet jättänyt hakemuksen sähköiseen asiointijärjestelmään, myös päätös on noudettavissa sieltä. Jos olet jättänyt paperihakemuksen, päätös tulee sinulle postissa.


Miksi en saanut avustusta?

Päätökset tehdään vertaisarvioinnin perusteella. Arviointiin vaikuttavat muut samassa haussa saapuneet hakemukset, joita vertaillaan keskenään. Lisäksi päätökseen vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha. Voit lukea lisää sivulta "Mihin päätökset perustuvat".


Pitääkö restaurointityöt ja muut hankinnat kilpailuttaa?

Ota selvää, onko yhteisösi noudatettava toiminnassaan voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä ja kilpailuta hankinnat sen mukaisesti (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016)


Voinko siirtää avustuksen yrityksen tai yhteisön käyttöön?

Et voi. Yksityishenkilölle myönnetty avustus on tarkoitettu yksityishenkilön hakemuksessa mainittuihin kuluihin.


Voinko hakea hankkeeseeni avustusta myös muualta kuin Museovirastosta?  

Kyllä voit, mutta ilmoita hakemuksessasi, miltä eri tahoilta olet hakemassa avustusta samaan hankkeeseen.

Millainen on hyvä talousarvio?

Realistinen talousarvio, jossa esität hankkeen tulot ja menot. Ylimitoitettu hakusumma vie hankkeelta uskottavuuden. Myös omarahoitusta edellytetään. Jos kyseessä on iso hanke, kannattaa avustusta hakea monelta taholta. Valtionavustus ei saa kattaa toiminnan tai hankkeen kulujen täyttä määrää, ellei tähän ole erityistä syytä.

Millainen on hyvä hakemus? 

Hyvä hakemus on tiivis ja siitä käy selkeästi ilmi hanke- tai toimintasuunnitelma. Talousarvion tulee olla realistinen ja toteutettavissa oleva. Hakemuksen täytyy vastata hakuilmoituksessa mainittuja seikkoja. Hyvä hakemus ja yhteisön aikaisempi toiminta vakuuttavat päättäjän.  SivukarttaSivu päivitetty 9.11.2017
© Museovirasto