Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Ohjeet

Avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin

Mitä avustuksilla tavoitellaan?
Kuka voi hakea avustusta?
Kuka ei voi hakea avustusta?
Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?
Mihin tarkoitukseen avustusta ei myönnetä?
Miten avustusta haetaan?
Miten hakuprosessi etenee?
Avustuksen suuruus
Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?
Toimenpiteet myönteisen päätöksen jälkeen
Selvitys avustuksen käytöstä
Hyväksyttävät menot


Mitä avustuksilla tavoitellaan?
Avustus liittyy Euroopan kulttuuriperintövuoden yhteydessä toteutettaviin osallistaviin hankkeisiin.
Lisätietoja kulttuuriperintövuodesta

Euroopan kulttuuriperintövuoden tavoitteena on nostaa tietoisuutta kulttuuriperinnöstä yhteisenä voimavarana, mahdollistaa kulttuuriperinnön käyttöä inspiraation lähteenä sekä vahvistaa kulttuuriperintösektorin ja muiden kulttuuri- ja luovien alojen vuorovaikutusta.

Määrärahan tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Näiden tuloksena kulttuuriperinnön saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät.

Avustukset myönnetään yhteistyöhankkeisiin, joissa on mukana yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita. Hankkeissa toivotaan näkyvän kohdeyleisöjen laaja ja mahdollisimman aikainen osallistaminen. Vuonna 2017 myönnettävien avustusten toivotaan tuottavan hankkeita ja tapahtumia, jotka nostavat esille eurooppalaista Kulttuuriperintövuotta 2018. Hankkeiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja toiminnan kestävyyteen hankeajan päätyttyä.  


Kuka voi hakea avustusta?  
Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille.


Kuka ei voi hakea avustusta?
Avustusta ei myönnetä apurahana yksityishenkilöille.


Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?
Avustusta myönnetään ensisijaisesti seuraaviin yhteishankkeisiin:
 • hankkeisiin joissa lisätään ja parannetaan kulttuuripalveluita vähän käyttävien ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja -aktiivisuutta kulttuuriperinnön osalta
 • hankkeisiin jossa tuetaan ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön
 • hankkeisiin joissa tuetaan kulttuuriperintösisältöjen omaehtoista tekemistä 

Hankkeisiin voi sisältyä muun muassa toimintaa, tapahtumien tuottamista, toimintamallien kehittämistä, työpajoja, kulttuuriperintöaineistojen uudelleenkäyttöä ja tiedon välittämistä.


Mihin tarkoitukseen avustusta ei myönnetä?
 • toiminta-avustuksina, esim. vakinaisen henkilökunnan palkkamenoihin tai kiinteistömenoihin (kuten lämpö-, sähkö- ja vesikustannukset)
 • talkootyön laskennallisiin kustannuksiin
 • laite- tai ohjelmistohankintoihin
 • korjaushankkeisiin


Miten avustusta haetaan?
Avustusta voi hakea vain Museoviraston ilmoittamana hakuaikana. Hakuilmoitus julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla.

Avustushakemuksen tulee olla perillä Museoviraston ilmoittamaan määräaikaan mennessä, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakemus tehdään Museoviraston lomakkeelle "Hakemus valtionavustuksen saamiseksi".
Lataa hakulomake tästä

Hakemukset toimitetaan hakuaikana postiosoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteeseen Sturenkatu 2a:n aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon. Hakemukset vastaanotetaan kirjaamossa sen avoinnaoloaikoina (arkisin klo 9-15).

Postitse lähetetyn hakemuksen tulee olla perillä Museovirastossa haun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköisesti, se tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi haun viimeiseen päivään klo 15.00 mennessä.

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan:
 • Avustettavaa hanketta koskeva hankeaihio, johon sisältyy hankkeen alustava kuvaus, hankkeen alustava aikataulu, selvitys miten hanke liittyy haun tavoitteisiin, yhteistyökumppaneiden lyhyt esittely sekä alustava arvio hankkeen vaikutuksista.
 • Alustava esitys hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä muista samaan tarkoitukseen saaduista ja haetuista avustuksista.
 • Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä vuodelta mikäli sitä ei ole aiemmin toimitettu Museovirastolle. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus tai vastaava.


Miten hakuprosessi etenee?
Hakuajan päätyttyä kiinnostuksensa ilmoittaneiden joukosta kutsutaan haun tavoitteita parhaiten vastaavat hankkeet yhteen tai kahteen hankeklinikkaan lokakuussa 2017. Hankeklinikoissa edistetään yhteishankkeiden kehittymistä, hankeaihioiden mahdollista yhdistymistä ja kohdeyleisöjen ja -yhteisöjen osallistamista hankkeiden suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hankeklinikoiden jälkeen tehdään päätös seuraavalle hakukierrokselle otettavista hankeaihioista. Päätöksenteossa voidaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

Toiselle kierrokselle valitut hankkeet kutsutaan 2. hankeklinikkakierrokseen marraskuussa 2017, jossa hankkeita kehitetään edelleen.

Museovirasto valitsee lopullisten hankkeiden joukosta rahoitettavat hankkeet ja tekee päätöksen avustusten jakamisesta joulukuussa 2017.

Rahoituksen saaneiden hankkeiden kanssa pidetään keväällä 2018 hanketreffit, jossa tarkastellaan etenemistä ja vaihdetaan hankkeiden välillä kokemuksia toteuttamisen etenemisestä.

Tuettujen hankkeiden tuloksia tehdään tunnetuksi aktiivisella viestinnällä. Hankkeita voidaan kutsua myös esittelemään tuloksiaan erilaisiin julkisiin tilaisuuksiin, joita järjestetään kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden puitteissa. 

Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan Museoviraston 16.3.2015 hyväksymää valtionavustusten menettelytapaohjetta. 


Avustuksen suuruus
Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitussuunnitelmassa tulee eritellä hakijan omarahoitus, jonka tulee olla vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitukseen voi sisältyä esimerkiksi hankkeesta syntyviä suoria kuluja kuten hanketta varten palkatun henkilöstön palkkakustannuksia tai hankintoja.


Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?
Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Avustettavuus määräytyy hankkeen sopivuuden, hankkeen innovatiivisuuden ja vaikuttavuuden sekä hankkeen laadun tuloksena.

Jokaisella hakemuksella on vähintään yksi arvioija. Hakemusten laadullisessa arvioinnissa (ns. vertaisarviointi) kiinnitetään huomioita seuraaviin tekijöihin:
 • Kuinka hyvin hankkeen tavoitteet sopivat yhteen teemavuoden ja haun tavoitteisiin
 • Miten kumppanuudet toteutuvat hankkeessa
 • Miten hyvin osallisuus ja vaikuttavuus on huomioitu hankesuunnitelmassa
 • Kuinka laadukkaasti hankkeen toteutus on suunniteltu (suunnitelman ja budjetin selkeys ja laatu)


Toimenpiteet myönteisen päätöksen jälkeen 
Avustuksen maksatus
Myönteisen päätöksen jälkeen avustus maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille. 

Avustuksen käyttöaika
Avustus saadaan käyttää myöntämisvuoden ja seuraavan vuoden aikana.

Mikäli avustusta erittäin perustelluista syistä ei voida käyttää kahden vuoden aikana, on avustuksen saajan pyydettävä Museovirastolta lupa käyttöoikeuden siirtoon seuraavalle vuodelle kirjallisesti.  Avustuksen siirtoa on anottava ennen avustuksen käyttöoikeuden loppumista.

Avustuksen käyttötarkoitus
Avustusta saadaan käyttää ainoastaan päätöksessä mainitusta tarkoituksesta aiheutuviin menoihin, jotka on sisällytetty avustushakemukseen. Mikäli tämä perustelluista syitä on mahdotonta, on avustuksen saajan pyydettävä Museovirastolta avustukselle käyttötarkoituksen muutosta kirjallisesti. Tätä koskeva hakemus on tehtävä siten, että päätös käyttötarkoituksen muutoksesta voidaan tehdä ennen avustuksen käyttöä muuttuneeseen käyttötarkoitukseen.

Avustettavan hankkeen peruuntuminen
Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua. Jos avustuksen saaja ei ota avustusta vastaan, on siitä ilmoitettava viipymättä Museovirastolle.


Selvitys avustuksen käytöstä
Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään lomakkeella, jonka voi ladata täältä.

Tiliselvityksen liitteeksi vaaditaan:
 • Raportti hankkeesta
 • Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista, tuloista ja avustuksista (tositteet tai tositejäljennökset lähetetään vain pyydettäessä)
 • Avustuspäätöksessä mahdollisesti määrätyt muut liitteet

Raportissa kuvataan seuraavat kokonaisuudet esimerkiksi pohtimalla vastauksia alla oleviin kysymyksiin:
1. Kuvaus hankkeesta ja sen toteutuksesta
 • Hankkeen tausta ja valmistelu, hankkeen työryhmä/vastuuhenkilöt, yhteistyökumppaneiden haku; hankkeeseen osallistuneet yhteisöt/sidosryhmät ja näiden rooli hankkeessa, hankkeen liittyminen museon omaan tai toimialan strategiaan, hankkeen seuranta, raportointi ja jatkotoimenpiteet
 • Lyhyt kuvaus hankkeen etenemisestä ja tuloksista
 • Hankkeen tuotokset ja niiden dokumentointi, aineistojen saavutettavuus ja pitkäaikaissäilytys

2. Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset
 • Miten hanke liittyy kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 tavoitteisiin? Miten tavoitteet toteutuivat?
 • Mitä uutta hankkeessa on hakijan toiminnan ja mukana olleiden kumppanien kannalta? Mitä uutta hanke tarjoaa kulttuuriperintöalalle, entä yleisöille ja asiakkaille? Miten hankkeen tuloksia tai vaiheita voidaan hyödyntää jatkossa?

Hankkeen kustannuksista hyväksytään avustuksella katettaviksi avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran, kuitenkin enintään 80 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin, avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan liikaa maksetun osuuden avustuksesta.

Esimerkki:
Hankkeen kokonaiskustannukset hakemuksessa 8 000 euroa
Museoviraston avustus enintään 7 200 euroa (90 %)
hakijan omarahoitusosuus 800 e (10 %)

Selvityksessä hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset 7 000 euroa
Avustus saa kattaa enintään 90 % (= 6 300 euroa)
Museovirasto perii takaisin 700 euroa


Hyväksyttävät menot
Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan hankkeen kannalta tarpeelliset, määrältään kohtuulliset menot. Avustusta ei voida käyttää vakinaisen henkilökunnan palkkamenojen kattamiseen eikä hakijan tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen. Laite- ja kalustomenot eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttäviä menoja.

Kunkin vuoden osalta hyväksyttävinä menoina otetaan huomioon ne menot, jotka kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava kyseiselle tilikaudelle. Hyväksyttäviksi menoiksi ei katsota menoja, jotka ovat syntyneet ennen hakuajan päättymistä.

Hyväksyttäviä menoja eivät ole laskennalliset menot, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin.

Museovirasto hyväksyy kohtuullisina kustannuksina palkat ja palkkiot, jotka on maksettu rahapalkkana tai luontoisetuna. Avustuksella rahoitetun toiminnan tai projektin palkoista on pidettävä työajanseurantaa. Avustuksen saajan tulee varmistaa, että kirjanpitoon tehtävät palkkakirjaukset perustuvat todellisiin, aiheutuneisiin kustannuksiin. Laskennallisia kuluja, esim. talkoo- tai vapaaehtoistyötä, ei hyväksytä. Kohdentamisen tulee myös perustua käytettyyn työaikaan ja avustuksen saajan tulee pystyä esittämään tarvittaessa virastolle palkkojen kohdentamisperiaatteet. Avustetussa hankkeessa tehtäviin töihin ei ole mahdollista käyttää palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkattua työvoimaa.

Kohtuullisina matkakustannuksina hyväksytään valtion matkustussäännön mukaisesti toteutuneet kustannukset, mikäli ne on sisällytetty avustushakemukseen eikä niitä ole poissuljettu päätöksessä. Avustuksella katettava matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista. Samalla on otettava huomioon matkan ja tehtävien tarkoituksenmukainen ja turvallinen suorittaminen. Perusteet käytetyn matkustustavan valintaan tulee pyydettäessä esittää. Samat periaatteet koskevat sekä palkattuja henkilöitä että luottamustehtävissä toimivia henkilöitä.

Rahalahjoista tai muista rahanarvoisista lahjakorteista aiheutuneet kustannukset eivät ole hyväksyttäviä menoja.

Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Toisin sanoen, mikäli avustuksen saaja vähentää verotuksessaan maksamansa arvonlisäverot, avustettavalle kohteelle hyväksytään kustannus nettomääräisenä, eli se mikä tosiasiallisesti maksettiin.

Avustukseen liittyviä ehtoja ja määräyksiä


 SivukarttaSivu päivitetty 20.9.2017
© Museovirasto