Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon
Hakemukset on toimitettava Museovirastoon (PL 913, 00101 Helsinki) 30.11.2016 klo 16.15 mennessä. Päätökset avustuksista annetaan maalis-huhtikuussa 2017.Hakuopas


Avustusten käyttötarkoitus


Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju.

Valtion talousarviossa on osoitettu määräraha (29.80.52) maailmanperintökohteiden maailmanperintösopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan. Osa määrärahasta varataan maailmanperintöasiain yleisiin hankkeisiin, ja sen jakamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Loppuosa on vuosittain Museoviraston jaettavana kohdekohtaisiin hankkeisiin. Museovirastolla on viime vuosina ollut käytettävissä noin 250 000 euroa.

Maailmanperintöavustuksia myönnetään ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen arvoisena - niillä kriteereillä, joilla kohde on merkitty maailmanperintöluetteloon. Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat.

Avustusta ei myönnetä valtion omistamiin kohteisiin.

Millaisiin hankkeisiin avustusta voi hakea


Avustuksilla tuetaan kohteiden säilymistä turvaavia toimenpiteitä, erityisesti niiden uhanalaisten osien säilymistä, joissa omistajan intressi on vähäinen. Vailla käyttöä olevat piharakennukset tai erilliset ympäristön kannalta merkittävät rakennukset tai rakennelmat voivat saada suhteessa suurempaa avustusta kuin käytössä olevat asuinrakennukset. Lisäksi avustetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimista sekä informaatiotaulujen suunnittelua ja tekemistä.

Avustuksia ei myönnetä vuotuisiin ylläpito- ja esittelykustannuksiin (esim. lämmityskustannukset, oppaiden palkat). Kiinteistön omistajalta edellytetään normaalia hyvää kiinteistön ylläpitoa sekä valtionavustuslain mukaisesti omarahoitusosuutta avustettavissa toimenpiteissä.

Avustetaan

- säilyttävää korjaamista, jolla edistetään rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä               
- antikvaarista asiantuntemusta ja valvontaa vaativia toimenpiteitä
- toimenpiteitä, joilla tuetaan perinteisten tai käsityövaltaisten rakennustapojen säilymistä, esimerkiksi:

 • Rakenteiden säilyttävä korjaaminen kuten hirsirungon kengitys tai tiili- ja kivirakenteiden korjaaminen 
 • Alkuperäisen ulkovuorauksen, ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostaminen
 • Ulkorappauksen korjaaminen
 • Ulkomaalaus kalkkimaalilla, pellavaöljymaalilla tai keittomaalilla tai muulla kohteen maalaushistoriaan kuuluvalla perinteisellä maalityypillä
 • Perinteisen puukatteen uusiminen tai kunnostaminen: pärekatteet
 • Palapelti- ja suoran saumapeltikatteen kunnostaminen tai uusiminen vastaavan kaltaisena katteena mikäli kate on korjauskelvoton. Uusimisen välttämättömyys tulee ilmetä hakemuksessa.
 • Savi- tai betonitiilikatteen kunnostaminen tai uusiminen vastaavan kaltaisena katteena mikäli kate on korjauskelvoton. Uusimisen välttämättömyys tulee ilmetä hakemuksessa.
 • Kolmiorimahuopakatteen kunnostaminen tai uusiminen vastaavan kaltaisena katteena mikäli kate on korjauskelvoton. Uusimisen välttämättömyys tulee ilmetä hakemuksessa.
 • Aitojen ja porttien kunnostaminen
 • Rakennuksen alkuperäisten uunien kunnostaminen
 • Historiallisesti merkittävien sisätilojen pintojen ja rakennusosien konservointi: koristemaalaukset ja tapetit
 • Säilyttävää korjaamista edistävät selvitykset ja suunnitelmat kuten väritutkimus, rakennushistoriaselvitys, konservointisuunnitelma

- käyttö- ja hoitosuunnitelmien tekemistä
- opasteiden ja informaatiokylttien suunnittelua ja toteuttamista
- muinaisjäännösten hoidon suunnitteluun liittyvät toimenpiteitä, kasvillisuuden sekä puuston käsittelyä ja muita maisemanhoitotoimia
- erityistapauksissa palo- ja murtoturvahankkeita


Ei avusteta

- toimenpiteitä, jotka vähentävät rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa
- toimenpiteitä, jotka saattavat olla perusteltuja, mutta vastaavat uudisrakentamista (rekonstruktio, rakennuksen siirto)
- perusparannusta, peruskorjaamista, vuosikorjauksia esimerkiksi:

 • Salaojat, hulevesijärjestelmät ja routasuojat
 • Lisälämmöneristäminen
 • Ulkovuorauksen uusiminen
 • Ulkorappauksen uusiminen
 • Julkisivujen maalaaminen muulla kuin perinteisellä maalityypillä
 • Ikkunoiden tai ovien uusiminen
 • Muotopelti- tai lukkosaumapeltikatteen tekeminen
 • Palahuopakatteen tekeminen
 • Pinnoitetun peltikatteen tekeminen
 • Uusien tai siirrettyjen uunien pystyttäminen
 • Sisäovien uusiminen
 • Sisäpintojen levyttäminen
 • Teknisten järjestelmien kunnostaminen tai uusiminen (vesijohto, viemäri, sähköt yms.)

- arkeologisia kaivaustutkimuksia

Avustuksen myöntämista koskevia ehtoja


 • Maailmanperintöavustusta ei myönnetä ennen hakuajan päättymispäivää tehtyihin tai aloitettuihin töihin
 • Rakennuksen tai alueen ominaisluonteen ja historiallisen aitouden on säilyttävä
 • Korjattaessa sallitaan vain pienehköt muutokset
 • Rakennuksen käyttö on sopeutettava oleviin tiloihin
 • Työ on tehtävä perinteisin tai niitä vastaavin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin
 • Työssä on käytettävä alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja
 • Rakennuslupa tulee tarvittaessa hakea kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta
 • Hankkeesta tulee pyytää tarvittavat lausunnot ennen avustuksen hakemista
 • Uutta avustusta voi saada vasta kun samalle rakennukselle myönnetty edellinen avustus on tilitetty hyväksyttävästi

Avustus estää vaikutusaikanaan kotitalousvähennyksen korjausmenoista niissä kohteissa, joihin ne on myönnetty. Kohteella tarkoitetaan sitä rakennuksen osaa (esimerkiksi kattoa, ikkunoita tai julkisivua) jonka kunnostukseen tai entistämiseen avustus on myönnetty. (Verohallinnon kotitalousvähennystä koskeva ohje A218/200/2013).

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä

Avustusten hakeminen ja käsittely


Hakemukset on jätettävä vuosittain Museoviraston ilmoittamaan päivään mennessä. Lomakkeet avustuksille Suomen maailmanperinnön hoitoon löytyvät Museoviraston kotisivuilta.

Hakulomakkeet-sivulle

Hakemuksessa on esitettävä kohteen historia, korjaussuunnitelma, kustannusarvio, valokuvat ja mahdolliset piirustukset. Hakemus tulee täyttää huolellisesti kaikilta vaadittavilta osin. Puutteellinen hakemus ei estä tekemästä ratkaisua asiassa.

Hakemusten arviointi

Hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Hankkeen avustettavuutta arvioidessa käytetään arviointiperusteina edellä tässä oppaassa olevia avustettavien toimenpiteiden määritelmiä. Kaikissa tapauksissa on suunniteltujen toimenpiteiden oltava hakuoppaan ehtojen mukaisia.

Avustuksen suuruus

Myönnettävä avustus voi olla vain osa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Yleensä avustus on noin 1/3 hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Vailla käyttöä olevat rakennukset ja rakennelmat joita kohtaan omistajan intressi on vähäinen voivat saada suhteessa suurempaa avustusta kuin käytössä olevat asuinrakennukset. Avustuksen osuus hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista voi joka tapauksessa olla korkeintaan 50 %.

Avustushakemuksen käsittely ja päätös

Hakemukset käsitellään Museovirastossa. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin hakuajan päätyttyä.
Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Käsittelyajan pituuteen vaikuttaa se, että valtion talousarvio hyväksytään vuoden lopussa. Jaettavissa olevien määrärahojen suuruus on tiedossa talousarvion hyväksyminen jälkeen.

Museoviraston avustuspäätös valmistellaan kulttuuriympäristön suojelu -osastolla. Valmistelussa tehdään yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen evankelis-luterilaisen kirkkohallituksen sekä maailmanperintökohdetta koordinoivien erityiselinten kanssa.

Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle kirjallinen päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ovat päätösten liitteinä. Päätös lähetetään postitse hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Avustuksen käyttö, valvonta ja maksatus


Avustus saadaan käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin päätöksessä mainitun ajan kuluessa. Jos käyttötarkoitusta on perustelluista syistä tarpeen muuttaa ja jos avustuspäätöksessä nimetty kohteen valvoja muutosta puoltaa, tulee avustuksen saajan pyytää Museovirastolta käyttötarkoituksen muutosta kirjallisesti. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen töiden aloittamista.

Jos kohteen omistaja vaihtuu, voidaan avustus siirtää uuden omistajan käytettäväksi avustuspäätöksessä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi annetun määräajan kuitenkaan muuttumatta. Ilmoitus omistajan vaihtumisesta tehdään kirjallisesti Museovirastoon. Mukaan on liitettävä avustuksen saaneen, aiemman omistajan allekirjoitettu suostumus avustuksen siirtämisestä uudelle omistajalle. Muussa tapauksessa jo maksettu avustus tulee palauttaa Museovirastoon ja tehdä ilmoitus avustuksesta luopumisesta.  Myös avustuksen saajan osoitteen muuttumisesta tulee tehdä ilmoitus Museovirastoon.

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua.

Museovirasto nimeää avustuspäätöksessä kohteelle valvojan. Maailmanperintöavustuksen valvojat ovat Museoviraston korjausrakentamisen ja restauroinnin asiantuntijoita. Vanhan Rauman maailmanperintöavustuksen valvonta voidaan toteuttaa paikallisesti nimetyn, virkaatekevän, Museoviraston hyväksymän valvojan toimesta.

Avustuksen saajan tulee olla yhteydessä avustuspäätöksessä nimettyyn valvojaan ennen töiden aloittamista. Valvoja tarkastaa suunnitelmat ja lisäohjeet sekä luvan töiden aloittamiselle. Työn valmistuttua tulee olla uudelleen yhteydessä valvojaan, jonka kanssa sovitaan lopputarkastuksesta. Valvoja tarkastaa työt niiden valmistuttua ja ilmoittaa siitä Museovirastoon. Maksatusta ei voida suorittaa ilman valvojan töiden hyväksyntää tai lopputarkastusta. Maksatuspyyntö- sekä tilityslomakkeet lähetetään avustuksen saajalle avustuspäätöksen mukana mutta ne ovat myös tulostettavissa avustuksien verkkosivuilta.

Maksatus

Maksatusta haetaan maksatuspyyntölomakkeella tilityksen yhteydessä. Maksatusta voidaan hakea kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit, valvoja on ne hyväksynyt ja tilitys liitteineen on valmis lähetettäväksi Museovirastoon. Avustusta maksetaan avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran kuitenkin enintään 50 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin.


Aiemmin myönnettyjen avustusten osalta noudatetaan avustuspäätöksen mukaista tilitys- ja maksatusohjetta.


Tilitys

 • Myönnetyn avustuksen tilitys kuvaliitteineen on toimitettava Museovirastolle avustuspäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä
 • Tilityksessä ei hyväksytä ennen hakuajan päättymispäivämäärää syntyneitä kuluja
 • Tilityksessä Museovirastoon toimitetaan kuitit maksetuista laskuista tai kopio tiliotteesta, josta maksusuoritus käy ilmi, valokuvia sekä selostus tehdyistä korjaustöistä. Pelkät laskukopiot eivät yksinään riitä maksutositteiksi. Tilityksessä hyväksyttäviä kuluja ovat työpalkat työnantajakuluineen, urakkapalkkiot ja materiaalikulut. Avustus voi kattaa tosittein osoitetuista kustannuksista enintään avustuspäätöksen mukaisen avustussumman, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 50 %.
 • Omaa työpanosta, omia materiaaleja ja matkakuluja ei hyväksytä ei hyväksytä osana kustannuksia
 • Talkookuluja tai talkootyökorvausta ei hyväksytä osana kustannuksia
 • Avustuskohteissa tehtäviin töihin ei ole mahdollista käyttää palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkattua työvoimaa.
 • Tilitykseen tulee liittää myös maksettujen palkkojen verotiedot, lisätietoja (palkka.fi)
 • Uutta avustusta voi saada vasta kun samalle kohteelle myönnetty edellinen avustus on tilitetty hyväksyttävästi.

Avustuksen maksatus kestää 3-6 viikkoa siitä, kun selvitys on saapunut Museovirastoon.

Sovellettavat säädökset


Valtionavustuslaissa (668/2001) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan valtionavustuksia myönnettäessä.

Avustuksen myöntämiseen, käyttöön ja valvontaan liittyen noudatetaan lisäksi
 • Hallintolakia (434/2003)
 • Hallintolainkäyttölakia (586/1996)
 • Henkilötietolakia (523/1999)
 • Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
 • Lakia julkisista hankinnoista (348/2007)
 • Lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
 • Asetusta valtion talousarviosta (1243/1992)

Lait ja asetukset löytyvät osoitteesta www.finlex.fi 

Lisätietoja, yhteydenottopyynnöt ja lomakkeet: mpavustus@nba.fi
 SivukarttaSivu päivitetty 5.10.2016
© Museovirasto