Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Hakijan opas


Huomaa, että hakuohjeet ovat muuttuneet!


Kuka voi hakea avustusta?


 • Yksityishenkilöt, yhteisöt, seurakunnat, kunnat

Avustusta ei myönnetä valtion maalla sijaitsevien muinaisjäännösalueiden hoitoon.

Millaiseen kohteeseen avustusta voi hakea?


 • Muinaismuistolain (295/1963) mukaisiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin

Muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muistoina Suomen asutuksesta ja historiasta. Kiinteiden muinaisjäännösten tyypit on lueteltu laissa ja niitä ovat mm. erilaiset maa- ja kivikummut, röykkiöt, pakanuuden aikaiset haudat ja kalmistot, uhrilähteet ja uhrikivet, linnavuoret, asumusten jäännökset sekä linnat ja muiden huomattavien rakennusten rauniot. Museoviraston ylläpitämästä Muinaisjäännösrekisteristä löytyy tiedot Suomen kiinteistä, muinaismuistolain rauhoittamista muinaisjäännöksistä. Museovirasto määrittelee viime kädessä muinaisjäännöksen ja sen suoja-alueen rajat.

Millaisiin hankkeisiin avustusta voi hakea?


- muinaisjäännöksen säilymistä parantavia toimenpiteitä:

 • Kasvillisuuden sekä puuston käsittely ja muu maiseman hoito
 • Muinaisjäännösalueen kulumisen ehkäisy
 • Muinaisjäännöksen suoja- ja tukirakenteiden tekeminen

Hautaröykkiöt Hammarsbodassa
Hautaröykkiöt erottuvat maisemassa Kemiönsaaren Hammarsbodassa. Kuva: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museovirasto

Spurilan kalmistoalue talviasussa

Spurilan (Paimio) kalmistoalue talviasussa.
Kuva: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museovirasto
- muinaisjäännöksen saavutettavuuden parantamiseen ja hoidon suunnitteluun liittyviä toimenpiteitä:

 • Muinaisjäännösten merkintä
 • Kävijäinfrastruktuurin rakentaminen sisältäen polut, portaat, sillat ja informaatiojärjestelmät sekä muu saavutettavuuden parantaminen (ei liikennemerkkejä)
 • Hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen olennaisesti liittyvät tutkimukset, esimerkiksi luontokartoituksen tekeminen sekä muinaisjäännösalueen dokumentointi
 • Muinaisjäännösalueen hoitosuunnitelman teettäminen

Ei avusteta

 • Kaivaustutkimuksia muinaisjäännösalueilla
 • Muinaismuistolailla rauhoitettuihin hylkyihin kohdistuvia toimenpiteitä
 • Julkaisuja (esitteet, kirjat, e-julkaisut)
 • Avustuskohteissa tehtäviin töihin ei ole mahdollista käyttää palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkattua työvoimaa.

Avustuksen myöntämistä koskevia ehtoja


 • Hoitoavustusta ei myönnetä ennen hakuajan päättymispäivää tehtyihin tai aloitettuihin töihin.
 • Muinaisjäännösaluetta hoidettaessa ei muinaisjäännöstä saa kaivaa, peittää, muuttaa, vahingoittaa, poistaa tai muutoin siihen kajota, ellei kyse ole hoitosuunnitelmaan kuuluvasta ja Museoviraston avustuspäätöksessä hyväksymästä muinaisjäännöksen kunnostamistoimenpiteestä.
 • Muinaisjäännösalueella tehdyt hoitotoimenpiteet ja niiden tulokset kirjataan ylös hoitopäiväkirjaan ja tiedot toimitetaan päätöksessä valvojaksi nimetylle asiantuntijalle.

Avustusten hakeminen, hakemuksen käsittely ja maksatus


Avustushakemukset on jätettävä vuosittain Museoviraston ilmoittamaan päivään mennessä. Avustusta muinaisjäännösalueiden hoitoon haetaan omilla lomakkeillaan, jotka löytyvät Museoviraston verkkosivuilta osoitteesta http://www.nba.fi/sv/File/2987/hakemus-muinaisjaannosalueiden-hoitoon.pdf. Hakemus tulee täyttää huolellisesti kaikilta vaadittavilta osin. Puutteellinen hakemus ei estä tekemästä ratkaisua asiassa.

Hakemusten arviointi


Hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Avustettavuus määräytyy kohteen antikvaaristen arvojen sekä esitettyjen toimenpiteiden tuloksena. Hankkeen avustettavuutta arvioidessa käytetään arviointiperusteina edellä tässä oppaassa olevia kohteiden sekä avustettavien toimenpiteiden määritelmiä. Kaikissa tapauksissa on suunniteltujen toimenpiteiden oltava hakuoppaan ehtojen mukaisia.

Avustuksen suuruus


Myönnettävä avustus voi olla vain osa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Yleensä avustus on noin 1/3 hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Muinaisjäännösalueet voivat saada suhteessa suurempaa avustusta kuin esim. käytössä olevat asuinrakennukset. Avustuksen osuus hankkeen toteutuneista kustannuksista voi olla korkeintaan 50 %. Maksettavan avustuksen suuruus vahvistetaan tilitysvaiheessa: mikäli hankkeen kokonaiskustannukset ovat muuttuneet hakuvaiheessa ilmoitettua alemmiksi, pienennetään myös avustuksen määrää samassa suhteessa.

Avustushakemuksen käsittely ja päätös


Hakemukset käsitellään Museovirastossa. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin hakuajan päätyttyä.
Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Käsittelyajan pituuteen vaikuttaa se, että valtion talousarvio hyväksytään vuoden lopussa. Jaettavissa olevien määrärahojen suuruus on tiedossa talousarvion hyväksyminen jälkeen.

Museoviraston avustuspäätös valmistellaan kulttuuriympäristön suojelu osastolla. Valmistelussa tehdään yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön, maakuntamuseoiden, ELY-keskusten, Suomen evankelis-luterilaisen kirkkohallituksen, Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle kirjallinen päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ovat päätösten liitteinä. Päätös lähetetään postitse hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Avustuksen käyttö, valvonta ja maksatus


Avustus saadaan käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin päätöksessä mainitun ajan kuluessa. Jos käyttötarkoitusta on perustelluista syistä tarpeen muuttaa ja jos avustuspäätöksessä nimetty kohteen valvoja puoltaa muutosta, tulee avustuksen saajan pyytää Museovirastolta käyttötarkoituksen muutosta kirjallisesti. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen töiden aloittamista.

Jos kohteen omistaja vaihtuu, voidaan avustus siirtää uuden omistajan käytettäväksi avustuspäätöksessä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi annetun määräajan kuitenkaan muuttumatta. Ilmoitus omistajan vaihtumisesta tehdään kirjallisesti Museovirastoon. Mukaan on liitettävä avustuksen saaneen, aiemman omistajan allekirjoitettu suostumus avustuksen siirtämisestä uudelle omistajalle. Muussa tapauksessa jo maksettu avustus tulee palauttaa Museovirastoon ja tehdä ilmoitus avustuksesta luopumisesta. Myös avustuksen saajan osoitteen muuttumisesta tulee tehdä ilmoitus Museovirastoon.

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua.

Museovirasto nimeää avustuspäätöksessä kohteelle valvojan. Muinaisjäännösalueiden hoitoavustusten valvojat nimetään Museovirastosta ja maakuntamuseosta.

Avustuksen saajan tulee olla yhteydessä avustuspäätöksessä nimettyyn valvojaan ennen töiden aloittamista. Valvoja tarkastaa suunnitelmat ja antaa tarvittaessa lisäohjeet. Valvoja tarkastaa työt niiden valmistuttua ja ilmoittaa siitä Museovirastoon. Maksatusta ei voida suorittaa ilman valvojan töiden hyväksyntää ja lopputarkastusta. Maksatuspyyntö sekä tilityslomakkeet lähetetään avustuksen saajalle avustuspäätöksen mukana mutta ne ovat myös tulostettavissa avustuksien verkkosivuilta.

Maksatus


 • Maksatusta haetaan maksatuspyyntölomakkeella tilityksen yhteydessä. Maksatusta voidaan hakea, kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiina, valvojan tarkistamia ja tilitys liitteineen on valmis lähetettäväksi Museovirastoon. Avustusta voidaan maksaa 50 % avustuspäätöksen mukaisista, maksutosittein osoitetuista, toteutuneista kustannuksista kuitenkin enintään avustussumman verran.

Tilitys


 • Myönnetyn avustuksen tilitys kuvaliitteineen on toimitettava Museovirastolle avustuspäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä.
 • Tilityksessä ei hyväksytä ennen hakuajan päättymispäivämäärää syntyneitä kuluja.
 • Tilityksessä Museovirastoon toimitetaan kuitit maksetuista laskuista tai kopio tiliotteesta, josta maksusuoritus käy ilmi, valokuvia sekä selostus tehdyistä korjaustöistä. Pelkät laskukopiot eivät yksinään riitä maksutositteiksi. Tilityksessä hyväksyttäviä kuluja ovat työpalkat työnantajakuluineen, urakkapalkkiot ja materiaalikulut. Avustus voi kattaa tosittein osoitetuista kustannuksista 50 % kuitenkin enintään avustussumman.
 • Omaa työpanosta, omia materiaaleja ja matkakuluja ei hyväksytä osana kustannuksia.
 • Talkookuluja ei hyväksytä osana kustannuksia.
 • Avustuskohteissa tehtäviin töihin ei ole mahdollista käyttää palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkattua työvoimaa.
 • Tilitykseen tulee liittää myös maksettujen palkkojen verotiedot, lisätietoja (palkka.fi).
 • Uutta avustusta voi saada vasta kun samalle kohteelle myönnetty edellinen avustus on tilitetty hyväksyttävästi.

Avustuksen maksatus kestää 3-6 viikkoa siitä, kun selvitys on saapunut Museovirastoon.

Sovellettavat säädökset


Valtionavustuslaissa (668/2001) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan valtionavustuksia myönnettäessä.

Avustuksen myöntämiseen, käyttöön ja valvontaan liittyen noudatetaan lisäksi

 • Hallintolakia (434/2003)
 • Hallintolainkäyttölakia (586/1996)
 • Henkilötietolakia (523/1999)
 • Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
 • Lakia julkisista hankinnoista (348/2007)
 • Lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
 • Asetusta valtion talousarviosta (1243/1992)

Lait ja asetukset löytyvät osoitteesta www.finlex.fi

Lisätietoja, yhteydenottopyynnöt ja lomakkeet mjhoitoavustus@museovirasto.fi


Muinaisjäännösten maisemanhoitoon ja merkitsemiseen liittyvissä asioissa voi kysyä neuvoa intendentti Satu Mikkonen-Hirvoselta (puh. 0295 33 6184) ja intendentti Olli Soiniselta (puh. 0295 33 6185).

 SivukarttaSivu päivitetty 16.9.2016
© Museovirasto