Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Valtionavustuspäätöksen oikaisuvaatimusohje


Päätökseen tyytymätön asianosainen saa hakea siihen oikaisua Museovirastolta.


Oikaisuvaatimuksen määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, se jätetään tutkimatta.


Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se osoitetaan Museovirastolle. Myös sähköisen asiointiliittymän kautta tehty oikaisuvaatimus täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
  • oikaisua vaativan nimi ja kotikunta (tai yhteisön kotipaikka), postiosoite ja puhelinnumero
  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua päätökseen vaaditaan, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuspäätös annetaan tiedoksi asiointiliittymässä, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa sähköiseen asiointiin kyseisessä asiassa.


Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

  • päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai kopiona
  • päätöksen postituskirje tai muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jos niitä ei ole jo aikaisemmin toimitettu Museovirastoon
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja, jos tämä ei ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.


Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan kuluessa Museoviraston kirjaamoon. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Museoviraston kirjaamon aukioloaika on kello 8.00–16.15. Sähköisenä viestinä lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on ennen viraston aukioloajan päättymistä viranomaisen käytettävissä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, sähköpostitse tai Museoviraston sähköisessä asiointiliittymässä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen on lähettäjän vastuulla. Sähköisestä asioinnista säädetään laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).


Museovirasto
postiosoite: PL 913, 00101 Helsinki
käyntiosoite: Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki
puhelinvaihde: 0295 33 6000
sähköposti: kirjaamo@museovirasto.fi

 SivukarttaSivu päivitetty 5.9.2017
© Museovirasto