Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Hakijan opas


Kuka voi hakea avustusta?

 • Yksityishenkilöt ja yhteisöt
 • Kunnat voivat hakea avustusta vain, jos kohde on suojeltu lailla kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta (572/64), rakennussuojelulailla (60/1985) tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010)
 • Avustusta ei myönnetä valtion omistamiin rakennuksiin.

Millaiseen kohteeseen avustusta voi hakea?

 • Rakennuksiin, joita koskee lakiin perustuva suojelumääräys.
 • Muihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- ja rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla suojelun kohteita voivat olla rakennukset, rakennelmat, rakennusryhmät tai rakennetut alueet, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

Lakiin on kirjattu, että rakennuksen merkittävyyttä arvioidaan seuraavilla perusteilla: harvinaisuus tai ainutlaatuisuus, historiallinen tyypillisyys alueelle, aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus), alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys), merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus); tai näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus).

Brinkhallin kartano.
Brinkhallin kartanon päärakennuksen vesikaton kunnostustöihin myönnettiin avustusta vuonna 2011. Kuva: Johanna Forsius

Söderskärin majakka.
Vuonna 2010 myönnettiin avustusta mm. Söderskärin majakan julkisivujen kunnostukseen. Kuva: Sirkkaliisa Jetsonen.

Millaisiin hankkeisiin avustusta voi hakea?

- Säilyttävään ja palauttavaan korjaamiseen, jolla edistetään rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä tai vahvistumista.

- Erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativiin toimenpiteisiin, myös restauroinnin ja rakennuskonservoinnin osaamista lisääviin ja hyviä malleja tuottaviin korjauksiin.
             
- Toimenpiteisiin, joilla tuetaan perinteisten tai käsityövaltaisten rakennustapojen säilymistä sekä kulttuurihistoriallisiin kohteisiin soveltuvien korjausmenetelmien ja -materiaalien tuntemisen lisääntymistä.

- Säilyttävää korjaamista edistävien restaurointi- ja korjaussuunnitelmien ja selvitysten laatimiseen.

- esimerkiksi:
 • Rakenteiden säilyttävä korjaaminen kuten hirsirungon kengitys tai tiili- ja kivirakenteiden korjaaminen. 
 • Alkuperäisen ulkovuorauksen, ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostaminen tai palauttaminen, jos sillä edistetään rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon vahvistumista.
 • Ulkorappauksen korjaaminen.
 • Ulkomaalaus kalkkimaalilla, pellavaöljymaalilla, keittomaalilla tai muulla kohteen maalaushistoriaan kuuluvalla perinteisellä maalityypillä.
 • Perinteisen puukatteen uusiminen tai kunnostaminen: pärekatteet, tuohi-malkakatteet.
 • Palapelti- ja suoran saumapeltikatteen kunnostaminen tai uusiminen vastaavan kaltaisena katteena mikäli kate on korjauskelvoton. Uusimisen välttämättömyys tulee ilmetä hakemuksessa.
 • Savi- tai betonitiilikatteen kunnostaminen tai uusiminen vastaavan kaltaisena katteena mikäli kate on korjauskelvoton. Uusimisen välttämättömyys tulee ilmetä hakemuksessa.
 • Kolmiorimahuopakatteen kunnostaminen tai uusiminen vastaavan kaltaisena katteena mikäli kate on korjauskelvoton. Uusimisen välttämättömyys tulee ilmetä hakemuksessa.
 • Rakennuksen alkuperäisten, erityisen vanhojen tai harvinaisten uunien kunnostaminen.
 • Historiallisesti merkittävien sisätilojen pintojen ja rakennusosien konservointi: koristemaalaukset ja tapetit.
 • Säilyttävää korjaamista edistävät selvitykset ja suunnitelmat kuten väritutkimus, rakennushistoriaselvitys, konservointisuunnitelma.
 • Näiden esimerkkien lisäksi avustetaan myös muita restaurointi- ja konservointitoimenpiteitä.

Ei avusteta

- Toimenpiteitä, jotka vähentävät rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.
- Toimenpiteitä, jotka saattavat olla perusteltuja, mutta vastaavat uudisrakentamista (rekonstruktio, rakennuksen siirto).
- Perusparannusta, peruskorjaamista, vuosikorjauksia esimerkiksi:

 • Salaojat, hulevesijärjestelmät ja routasuojat
 • Lisälämmöneristäminen
 • Ulkovuorauksen uusiminen
 • Ulkorappauksen uusiminen
 • Julkisivujen maalaaminen muulla kuin perinteisellä maalityypillä
 • Ikkunoiden tai ovien uusiminen
 • Muotopelti- tai lukkosaumapeltikatteen tekeminen
 • Palahuopakatteen tekeminen
 • Pinnoitetun peltikatteen tekeminen
 • Uusien tai siirrettyjen uunien pystyttäminen
 • Sisäovien uusiminen
 • Sisäpintojen levyttäminen
 • Teknisten järjestelmien kunnostaminen tai uusiminen (vesijohto, viemäri, sähköt yms.)

  Avustuksen myöntämistä koskevia ehtoja

  • Entistämisavustusta ei myönnetä ennen hakuajan päättymispäivää tehtyihin tai aloitettuihin töihin.
  • Rakennuksen tai alueen ominaisluonteen ja historiallisen aitouden on säilyttävä.
  • Korjattaessa sallitaan vain pienehköt muutokset.
  • Rakennuksen käyttö on sopeutettava oleviin tiloihin.
  • Työ on tehtävä perinteisin tai niitä vastaavin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin.
  • Työssä on käytettävä alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja.
  • Rakennuslupa tulee tarvittaessa hakea kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.
  • Hankkeesta tulee pyytää tarvittavat lausunnot ennen avustuksen hakemista.
  • Uutta avustusta voi saada vasta, kun samalle rakennukselle myönnetty edellinen avustus on tilitetty hyväksyttävästi.

  Avustus estää vaikutusaikanaan (myöntövuosi ja kaksi seuraavaa kalenterivuotta) kotitalousvähennyksen korjausmenoista niissä kohteissa, joihin avustusta on myönnetty. Kohteella tarkoitetaan sitä rakennuksen osaa (esimerkiksi kattoa, ikkunoita tai julkisivua) jonka kunnostukseen tai entistämiseen avustus on myönnetty. (Verohallinnon kotitalousvähennystä koskeva ohje A218/200/2013).

  Avustuskohteissa tehtäviin töihin ei ole mahdollista käyttää palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkattua työvoimaa.

  Lisätietoja kotitalousvähennyksestä 

  Avustusten hakeminen, hakemuksen käsittely ja maksatus


  Avustushakemukset on jätettävä vuosittain hakuaikana Museoviraston ilmoittamaan päivään mennessä. Hakemusten on oltava perillä Museoviraston kirjaamossa viimeistään hakuilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Hakijoiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulloin kuin hakuaikana saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Rakennusten entistämisavustusta haetaan lomakkeilla, jotka löytyvät Museoviraston kotisivuilta.


  Hakulomakkeisiin


  Hakemuksessa on esitettävä kohteen historia, korjaussuunnitelma, kustannusarvio, valokuvat ja mahdolliset piirustukset. Hakemus tulee täyttää huolellisesti kaikilta vaadittavilta osin. Puutteellinen hakemus ei estä tekemästä ratkaisua asiassa.


  Hakemusten arviointi

  Hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Avustettavuus määräytyy kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen sekä esitettyjen toimenpiteiden tuloksena. Museovirasto voi harkintansa mukaan hakijan suostumuksella siirtää hakemuksen toisen viranomaisen käsiteltäväksi.

  Hankkeen avustettavuutta arvioidessa käytetään arviointiperusteina edellä tässä oppaassa olevia kohteiden sekä avustettavien toimenpiteiden määritelmiä. Koska ensisijaisesti avustetaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltuja rakennuksia, ei esimerkiksi kaavasuojelu, tai rakennuksen sijainti rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueella tai sisältyminen kulttuuriympäristön inventointiluetteloon suoraan merkitse avustuksen saamista. Kaikissa tapauksissa on suunniteltujen toimenpiteiden oltava hakuoppaan ehtojen mukaisia.


  Avustuksen suuruus

  Myönnettävä avustus voi olla vain osa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Yleensä rakennusten entistämisavustus on noin 1/3 hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Vailla käyttöä olevat rakennukset tai erilliset kulttuuriympäristön kannalta merkittävät rakennukset tai rakennelmat voivat saada suhteessa suurempaa avustusta kuin käytössä olevat asuinrakennukset. Avustuksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista voi joka tapauksessa olla korkeintaan 50 %.
  Viime vuosina on avustusta jaettu noin 200 kohteelle. Hakijoita on ollut noin 500.

  Avustushakemuksen käsittely ja päätös

  Hakemukset käsitellään Museovirastossa. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin hakuajan päätyttyä.

  Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Käsittelyajan pituuteen vaikuttaa se, että valtion talousarvio hyväksytään vuoden lopussa. Jaettavissa olevien määrärahojen suuruus on tiedossa talousarvion hyväksyminen jälkeen.

  Museoviraston avustuspäätös valmistellaan kulttuuriympäristön suojelu -osastolla. Valmistelussa tehdään yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön, maakuntamuseoiden, ELY-keskusten, Suomen evankelis-luterilaisen kirkkohallituksen, Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

  Avustuksen käyttö, valvonta ja maksatus

  Avustus saadaan käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin päätöksessä mainitun ajan kuluessa. Jos käyttötarkoitusta on perustelluista syistä tarpeen muuttaa ja jos avustuspäätöksessä nimetty kohteen valvoja muutosta puoltaa, tulee avustuksen saajan pyytää Museovirastolta käyttötarkoituksen muutosta kirjallisesti. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen töiden aloittamista.

  Jos kohteen omistaja vaihtuu, voidaan avustus siirtää uuden omistajan käytettäväksi avustuspäätöksessä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi annetun määräajan kuitenkaan muuttumatta. Ilmoitus omistajan vaihtumisesta tehdään kirjallisesti Museovirastoon. Mukaan on liitettävä avustuksen saaneen, aiemman omistajan allekirjoitettu suostumus avustuksen siirtämisestä uudelle omistajalle. Muussa tapauksessa jo maksettu avustus tulee palauttaa Museovirastoon ja tehdä ilmoitus avustuksesta luopumisesta.  Myös avustuksen saajan osoitteen muuttumisesta tulee tehdä ilmoitus Museovirastoon. Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua.

  Museovirasto nimeää avustuspäätöksessä kohteelle valvojan. Entistämisavustusten valvojat ovat Maakuntamuseoiden tai Museoviraston rakennusperinnön- tai korjausrakentamisen ja restauroinnin asiantuntijoita. Avustuksen saajan tulee olla yhteydessä avustuspäätöksessä nimettyyn valvojaan ennen töiden aloittamista. Valvoja tarkastaa suunnitelmat ja lisäohjeet sekä antaa luvan töiden aloittamiselle. Työn valmistuttua tulee olla uudelleen yhteydessä valvojaan, jonka kanssa sovitaan lopputarkastuksesta. Valvoja tarkastaa työt niiden valmistuttua ja ilmoittaa siitä Museovirastoon. Maksatusta ei voida suorittaa ilman valvojan töiden hyväksyntää tai lopputarkastusta. Maksatuspyyntö- sekä tilityslomakkeet lähetetään avustuksen saajalle avustuspäätöksen mukana mutta ne ovat myös tulostettavissa avustuksien verkkosivuilta.

  Maksatus

  Maksatusta haetaan maksatuspyyntölomakkeella tilityksen yhteydessä. Maksatusta voidaan hakea kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit, valvoja on ne hyväksynyt ja tilitys liitteineen on valmis lähetettäväksi Museovirastoon. Avustusta maksetaan avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran kuitenkin enintään 50 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin.

  Aiemmin myönnettyjen avustusten osalta noudatetaan avustuspäätöksen mukaista tilitys- ja maksatusohjetta.

  Tilitys

   • Myönnetyn avustuksen tilitys kuvaliitteineen on toimitettava Museovirastolle avustuspäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä.
   • Tilityksessä ei hyväksytä ennen hakuajan päättymispäivämäärää syntyneitä kuluja.
   • Tilityksessä Museovirastoon toimitetaan kuitit maksetuista laskuista tai kopio tiliotteesta, josta maksusuoritus käy ilmi, valokuvia sekä selostus tehdyistä korjaustöistä. Pelkät laskukopiot eivät yksinään riitä maksutositteiksi. Tilityksessä hyväksyttäviä kuluja ovat työpalkat työnantajakuluineen, urakkapalkkiot ja materiaalikulut. Avustus voi kattaa tosittein osoitetuista kustannuksista enintään avustuspäätöksen mukaisen avustussumman mutta ei kuitenkaan enempää kuin 50 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista.
   • Omaa työpanosta, omia materiaaleja ja matkakuluja ei hyväksytä osana kustannuksia.
   • Talkookuluja tai talkootyökorvausta ei hyväksytä osana kustannuksia.
   • Tilitykseen tulee liittää myös maksettujen palkkojen verotiedot, lisätietoja (palkka.fi).
   • Uutta avustusta voi saada vasta kun samalle kohteelle myönnetty edellinen avustus on tilitetty hyväksyttävästi.

   Avustuksen maksatus kestää 3-6 viikkoa siitä, kun selvitys on saapunut Museovirastoon.

   Sovellettavat säädökset


   Valtionavustuslaissa (668/2001) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan valtionavustuksia myönnettäessä.

   Avustuksen myöntämiseen, käyttöön ja valvontaan liittyen noudatetaan lisäksi
   • Hallintolakia (434/2003)
   • Hallintolainkäyttölakia (586/1996)
   • Henkilötietolakia (523/1999)
   • Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
   • Asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
   • Lakia julkisista hankinnoista (348/2007)
   • Lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
   • Asetusta valtion talousarviosta (1243/1992)

   Lait ja asetukset löytyvät osoitteesta www.finlex.fi 

   Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt entistamisavustus@museovirasto.fi 

   Erityiskysymyksissä yhteydenotot keskiviikkoisin klo 9-12 ja perjantaisin klo 12-15 puh. 0295 33 6313.

       Sivukartta   Sivu päivitetty 14.10.2016
   © Museovirasto