Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Usein kysyttyä entistämisavustuksista

 

Talomme on suojelukohde, voiko siihen saada jotain avustusta?


Rakennuksenne suojelutilanne selviää parhaiten ottamalla yhteyttä kuntanne rakennustarkastajaan tai kaavoitusviranomaisiin.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämistä ja korjaamista varten voi saada avustusta joko Museovirastolta tai alueellisilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (ELY:t). Museoviraston entistämisavustus on tarkoitettu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävien rakennusten säilyttävään korjaamiseen, konservointiin sekä kunnostuksiin, jotka edellyttävät erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.
 

Talomme on määritelty arvokkaaksi, vaikuttaako se avustuksen saamiseen?


Avustuksen saamiselle on eduksi, jos kohde sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa ympäristössä tai valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.

Näiden kohteiden listauksen voi tarkistaa seuraavista lähteistä:
  • Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, (RKY) on Museoviraston laatima inventointi, joka on otettu käyttöön 1.1.2010, www.rky.fi
  • Maisema-aluetyöryhmän mietintö I-II. Arvokkaat maisema-alueet, osa II esittelee 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ympäristöministeriö.

Avustuspäätökseen vaikuttaa myös, jos rakennus on arvioitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäväksi jossain muussa kulttuurihistoriallisessa inventoinnissa. Lisätietoja alueellanne toteutetuista inventoinneista löytyy esimerkiksi kirjastoista ja maakuntamuseoista, joiden rakennustutkijat osaavat neuvoa myös rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyssä.

Koska kaavasuojelu tai inventoinnit eivät välttämättä kata esimerkiksi maaseudun rakennuskantaa, tapahtuu lopullinen arviointi aina hakemustietojen ja valokuvien perusteella. Kaikki hakemukset käsitellään Museoviraston ja maakuntamuseoiden asiantuntijoiden yhteistyöllä.

Voiko kuka tahansa saada avustusta?


Entistämisavustus on tarkoitettu pääasiassa yksityishenkilöille ja yhteisöille. Kunnat voivat saada avustusta vain rakennussuojelulailla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta suojeltuihin rakennuksiin. Suurien taloyhtiöiden katsotaan yleensä kykenevän keräämään korjausrahastoa osakkailta, mutta esimerkiksi poikkeuksellisen hienot porraskäytävät voivat saada avustusta sisäpintojen konservointiin.

Kuinka vanha talon pitää olla?


Tarkkaa vuosirajaa ei ole määritelty. Pääosa avustuskohteista on 1800-luvulta, mutta viime vuosina avustuskohteiden joukossa on ollut myös II maailmansodan jälkeen valmistuneita rakennuksia. 

Millaisiin korjaustöihin avustusta voi saada?


Korjaustöiden tulee olla luonteeltaan restauroivia tai konservoivia. Restaurointi on korjausta, joka tähtää rakennuksen tai rakennetun ympäristön antikvaaristen ja arkkitehtonisten arvojen ylläpitämiseen. Restauroinnin yhteydessä alkuperäisiä rakennusosia ja rakenteita säilytetään mahdollisimman paljon ja työt tehdään käyttäen alkuperäistä vastaavia materiaaleja ja rakennustapoja. Konservoivilla toimenpiteillä puolestaan tarkoitetaan olemassa olevien pintojen säilymisen turvaamista esimerkiksi suojaamalla, puhdistamalla, ehkäisemällä vaurioitumista tai kiinnittämällä maalipintoja ja värejä. Korjaukset voivat olla myös palauttavia, mikäli ne ovat rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisen arvon vahvistumisen kannalta perusteltuja.

Avustettavien korjaustöiden periaatteet käyvät ilmi Museoviraston julkaisemista Korjauskorteista. Korjauskortisto on muutenkin hyvä perushankinta jokaiselle vanhan talon omistajalle. Korjauskortteja saa Kansallismuseon museokaupasta ja niitä voi tilata Museovirastosta kirjatilaus@nba.fi, p. 0295 33 6465.
Kortisto on luettavissa osoitteessa http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/julkaisut/korjauskortit 

Millaisiin muinaisjäännösten hoitotoimenpiteisiin avustusta voi saada?


Avustusta myönnetään muinaisjäännöksen hoitoon ja kunnossapitoon olennaisesti liittyville toimenpiteille. Näitä toimenpiteitä ovat mm. kasvillisuuden sekä puuston käsittely ja muu maiseman hoito, muinaisjäännöksen suoja- ja tukirakenteiden tekeminen sekä muinaisjäännösalueen kulumisen ehkäisy. Lisäksi avustettaviin toimenpiteisiin voi sisältyä esimerkiksi, muinaisjäännösten merkintä, erilaiset saavutettavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet, muinaisjäännöksen rakenteiden kunnostaminen ja hoitosuunnitelman teettäminen.

Eikö avustusta voisi saada heti?


Avustus jaetaan kerran vuodessa. Seuraava hakuaika umpeutuu ensi lokakuun lopussa. Päätökset tehdään seuraavan vuoden maalis-huhtikuussa. Hakijoiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulloin kuin hakuaikana saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakuajan ulkopuolella jätetyt hakemukset eivät siten ole mukana myöskään seuraavalla hakukierroksella, vaan hakijan tulee tehdä uusi hakemus seuraavan hakukierroksen hakuajan aikana. Entistämisavustusta ei makseta takautuvasti ennen hakuajan päättymispäivää tehtyihin tai aloitettuihin töihin, koska Museovirasto haluaa valvoa töitä ja antaa ohjeita korjaustavoista ja käytettävistä materiaaleista. Korjaustyöt on joka tapauksessa yleensä viisasta tehdä vaiheittain.
 

Mihin sitoutuu, jos avustuksen saa?


Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan korjaustyössä Museoviraston ohjeita. Jokaiselle avustuskohteelle nimetään valvoja, johon on oltava yhteydessä ennen töiden aloittamista, työn aikana ja korjaustöiden valmistuttua. Valvojan kanssa sovitaan yksityiskohtaisemmin käytettävistä materiaaleista ja korjaustavoista. Valvojat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan käymään kohteissa paikan päällä, mutta matkakustannusten vuoksi neuvonta täytyy toisinaan tehdä vain puhelimitse. Valvojat ovat joko Museoviraston tai maakuntamuseoiden asiantuntijoita. Valvojalta voi kysyä muutakin korjaamiseen liittyvää!

Miten avustus maksetaan?


Maksatusta voidaan hakea kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit, valvoja on ne hyväksynyt ja tilitys liitteineen on valmis lähetettäväksi Museovirastoon. Tilityksessä Museovirastoon toimitetaan kuitit maksetuista laskuista, valokuvia ja selostus tehdyistä korjaustöistä. Hyväksyttäviä kuluja ovat työpalkat työnantajakuluineen, urakkapalkkiot ja materiaalikulut. Omaa työpanosta, talkootyötä, omia materiaaleja ja matkakuluja ei hyväksytä. Hankkeen kaikki kulut on osoitettava tosittein. Avustusta maksetaan päätöksen mukaisesti kuitenkin niin, että avustus voi olla korkeintaan 50% todennetuista kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta voi saada vasta kun edellinen avustus on tilitetty hyväksyttävästi.

 SivukarttaSivu päivitetty 13.9.2016
© Museovirasto