Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Dragsfjyrd HammarsbodaKetoneilikkaHuttalaHalikko, RikalaLampaatRikala talviOpastauluPiikkiy Huttalan Linnavuori

Muinaisjäännösten maisemanhoito


Muinaisjäännösten hoidolla tarkoitetaan muinaisjäännöksen ja sen lähiympäristön maiseman hoitoa. Hoidon ensisijainen tavoite on arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu ja kohteen tuominen esille tämän päivän maisemassa. Ympärillämme oleva maisema muuttuu koko ajan. Muinaisjäännösten säilyttäminen kulttuurimaiseman varhaisimpana aikakerrostumana tuo menneisyyden osaksi arkipäiväämme. Hoidettuina, opastettuina ja merkittyinä muinaisjäännöskohteet lisäävät asuinympäristömme ajallista ulottuvuutta ja viihtyisyyttä.

Museovirasto ohjaa, neuvoo ja valvoo muinaisjäännösten maisemanhoitoa ja merkitsemistä yhdessä maakuntamuseoiden kanssa.

Maisemanhoidon toimenpiteet pyritään ulottamaan luonnollisesti rajautuviin maisemallisiin kokonaisuuksiin, jolloin maiseman kerroksellisuus ja aikaperiodit tulevat paremmin huomioiduksi. Maisemanhoito ei siis pyri pysäyttämään alueen kehitystä millekään tietylle tasolle eikä se näin ollen tavoittele myöskään mitään muinaista maisemaa. Hoitoa suunniteltaessa muinaisjäännösaluetta tarkastellaan kokonaisuutena, jossa maaston muodot, muinaisjäännös rakenteineen ja alueen kasvillisuus ohjaavat käytännön hoitotyötä.

Muinaisjäännösten maisemanhoitoa ohjaa ensisijassa muinaismuistolaki (295/1963). Hyväksi työkaluksi ja tueksi on osoittautunut eurooppalainen maisemayleissopimus, jonka Suomi on allekirjoittanut vuonna 2006. Maisemayleissopimus on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka koskee yksinomaan maisemia. Erilaiset maisemat huomioon ottava sopimus korostaa maisemien merkitystä mm. sosiaalisen hyvinvoinnin, ekologian ja matkailun kannalta. Sopimus painottaa erityisesti viranomaisten ja alueellisen / paikallisen tason yhteistyötä, joka on koettu erityisen tärkeäksi muinaisjäännösten hoidon ja käytön suunnittelussa.

Halikko Kirkkomäki
Mäkitervakko ja ketoneilikka viihtyvät Halikon Kirkkomäen hoidetulla kalmistoalueella. Taustalla erottuva Halikon Rikalanmäki antaa mittakaavaa ympäröivälle maisemalle. Kuva: Marja Pälikkö, Museovirasto

Muinaismuistolaki 295/1963 [Valtion säädöstietopankki]

Eurooppalainen maisemayleissopimus (14/2006) [Finlex]

 SivukarttaSivu päivitetty 14.9.2015
© Museovirasto