Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Susiluola-sanastoa


Ancylusjärvi - Itämeren jääkauden jälkeinen järvivaihe noin 10 800 - 9000 vuotta sitten

allerödkausi - Veiksel-jäätiköitymisvaiheen lopulla vallinnut suotuisan ilmaston kausi

artefakti - keinotekoinen eli ihmisen muokkaama esine

atlanttinen kausi - jääkauden jälkeinen lämpökausi, jolle on ominaista lehtimetsien ja jalojen lehtipuiden esiintyminen

Baltian jääjärvi - Itämeren myöhäisjääkautinen järvivaihe noin 13 000 - 11 590 vuotta sitten

boreaalikausi - preboreaalikauden ja atlanttisen kauden välinen ilmaston vaihe, jolle on ominaista mäntymetsien esiintyminen

deformaatio - muodon muuttuminen

deglasiaatio - jäätikön häviäminen

Eem-interglasiaal - viimeistä Veiksel-jääkautta edeltänyt lämmin kausi noin 130 000 - 115 000 vuotta sitten

Eem-meri - viimeistä Veiksel-jääkautta edeltäneen interglasiaalikauden aikainen Itämeren merivaihe.

eolinen - tuulen aiheuttama, tuulen kuljettama

eustaattinen - valtamerien pinnan noususta tai laskusta johtuva

geneesi - synty, syntytapa

geofakti - luonnon muokkaama kivi, jota on vaikea erottaa ihmisen tekemästä kiviesineestä

glasiaalinen - jääkautinen, jäätikkö-

glasiaatio - jäätiköityminen

glasigeeninen - jäätikkösyntyinen, jäätikön aiheuttama

holoseeni - viime jääkauden jälkeinen geologinen kausi, joka jatkuu edelleen

interglasiaali - kahden jääkauden välinen lämpimämpi kausi

interstadiaali - saman jääkauden aikana ollut jäätön välivaihe

jääkausi - kausi, jolloin huomattava osa maapallosta oli jäätikköjen peittämä

kivilasku - maalajin kivilajisuhteiden määritys

kvartäärigeologia - tiede joka tutkii maapallon kehityshistorian kahden viime vuosimiljoonan geologisia ilmiöitä

kvartäärikausi - kahden viime vuosimiljoonan aikainen, Alppien poimuttumisen jälkeinen geologinen kausi, jonka aikana on vallinnut useita jääkausia ja mm. ihminen on kehittynyt

Litorinameri - jääkauden jälkeisen lämpökauden aikainen Itämeren vaihe noin 8 000-3 000 vuotta sitten

lohkarevyö - moreenialueen rantavaihetta osoittava vyöhyke, jossa moreenipeitteestä on jäänyt jäljelle lohkareet aallokon huuhdottua hienomman aineksen alemmalle tasolle

luola - maa- tai kallioperässä oleva onkalo tai tila, jolla on katto, seinät ja lattia ja joka on kooltaan niin suuri että kolme henkilöä mahtuu mukavasti sisälle, luoliksi hyväksytään myös kalliolipat, joiden alle kymmenen henkeä mahtuu mukavasti leiriytymään (puoliluolat), lisäksi luolia ovat pienemmät onkalot, jotka ovat jostain syystä merkittäviä

maankohoaminen - maankuoren palautuminen mannerjäätikön aiheuttamasta painumisesta entiseen asemaansa

moreeni - jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen maalaji

Mousterién - keskipaleoliittisen kivikauden kiviesine- ja kulttuuriryhmä, joka liitetään pääasiassa Neandertalin ihmiseen

osl-ajoitus - optisesti stimuloitu luminesenssiajoitus. Voidaan mitata kuinka kauan sitten näyte, yleensä kvartsi- tai maasälpäkide, on ollut suorassa auringonvalossa.

paleoliittinen kivikausi - ns. vanha kivikausi, jolla tarkoitetaan ajanjaksoa ensimmäisten kiviesineiden ilmestymisestä noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten mesoliittisen eli keskisen kivikauden alkuun noin 10 000 vuotta sitten. Paleoliittinen kivikausi jaetaan kolmeen jaksoon: varhais-, keski-, ja myöhäispaeoliittiseen kauteen. Susiluola on ollut käytössä keski-paleoliittisena aikana, jonka ajoitus on noin 300 000 - 30 000 vuotta.

paleomaannos - muinainen maan pintakerros

pavement - tallattu pinta. Kyse on kovettuneesta kerrospinnasta jossa kivet ovat suurimmaksi osaksi vaakatasossa. Kulkemisesta syntynyt pavement voi olla ihmisen lisäksi keskikokoisten tai suurten nisäkkäiden aiheuttama.

piilevä - piikuorinen yksisoluinen levä, joka esiintyy mikrofossiilina mm. liejussa ja kertoo sen kerrostumisen aikana vallinneista oloista: ilmastosta, suolaisuudesta, ravinteisuudesta ym

pleistoseeni - geologinen kausi, joka alkoi noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten ja päättyi noin 11 500 vuotta sitten

postglasiaalinen - jääkauden jälkeinen, jääkautta myöhempi

preboreaalikausi - varhaisin jääkauden jälkeinen ilmaston vaihe, jolle on ominaista koivumetsien esiintyminen

preglasiaalinen - jääkautta edeltävä, jääkautta vanhempi

radiohiiliajoitus - hiili-isotoopin 14C hajoamiseen perustuva eloperäisen aineen iänmääritys

raekoon jakauma - maalajien tiettyjä raekokoja olevien eri lajitteiden jakauma

rantakerrostuma - rantavoimien liikuttamasta ja kerrostamasta aineksesta syntynyt lajittunut kerrostuma, jolla ei ole erityistä muotoa

Saale-jääkausi - Eem-interglasiaalia edeltänyt jääkausi noin 288 000-130 000 vuotta sitten

sedimentaatio - sedimentoituminen, laskeutuminen, kerrostuminen

sedimentti - kivennäis- tai eloperäinen ainesosa, joka on siirtynyt paikaltaan jään, veden tai tuulen vaikutuksesta ja kerrostunut uudelleen maanpinnalle tai veden pohjaan

siitepölyanalyysi - kvartäärigeologiassa käytetty kerrostuman siitepölykoostumukseen perustuva ajoitusmenetelmä, jolla voidaan saada tietoa myös ympäristöhistoriasta

solifluktio - vettyneen rinnemaan valuminen

stratigrafia - kerrosjärjestys, kerroskuvaus

suuntauslasku- moreeniaineksen kivien suuntauksien mittaaminen

termoluminesenssiajoitus - lämpösäteilyajoitus

Veiksel - Pohjois-Euroopassa käytetty nimitys viimeisestä jääkaudesta

Yoldiameri - Itämeren jääkauden jälkeinen merivaihe noin 11 590 - 10 800 vuotta sitten

 SivukarttaSivu päivitetty 8.3.2016
© Museovirasto