Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Rakennetun kulttuuriperinnön restaurointi ja hoito


Restauroinnilla tarkoitetaan rakennetun ympäristön, rakennuksen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää korjaamista. Myös laajempia kokonaisuuksia kuten kulttuurimaisemia tai puutarhoja voidaan restauroida. Restaurointiin voi sisältyä konservoivia, rekonstruoivia ja / tai entistäviä toimenpiteitä.

Myös uudisrakentamiseen rinnastettavat toimenpiteet voivat olla osa restaurointia, mikäli niiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon säilytettävän kohteen kulttuurihistorialliset arvot ja ne ovat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia.

Museovirasto valvoo valtakunnallisesti merkittävien kohteiden restaurointitöitä, joissa aina on tavoitteena säilyttää kohteen kulttuurihistoriallinen arvo, ja toimii asiantuntijaviranomaisena valtion kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiinteistövarallisuuden restauroinneissa. Monissa restaurointihankkeissa myös testataan ja kehitetään restauroinnin menetelmiä, työtapoja ja materiaaleja.

Yleensä suojellusta rakennuksesta, johon suunnitellaan korjaus- tai muutostöitä, tehdään rakennushistoriaselvitys. Siinä tutkitaan kohteen historiaa, suunnittelu- ja muutosvaiheita sekä nykytilaa ja saadaan hyödyllistä tietoa ylläpidon ja korjaussuunnittelun tueksi. Museoviraston arkistoon toimitettuihin rakennushistoriaselvityksiin voi tutustua "Kulttuuriympäristön tutkimusraportit" -tietokannassa, joka on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä Kulttuuriympäristön rekisteriportaalin kautta.

Kollaasi raporteista ja tietokannoista.
Rakennetun ympäristön tutkimusraportit Kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa

Talon tarinat - Rakennushistorian selvitysopas

Korjauskortisto
Kortisto opastaa korjaamaan ja kunnostamaan vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti sen arvoja kunnioittaen.

Tapettitietokanta
Tietokannassa lähes 6000 suomalaista tapettia.

Museovirasto restauroi
Museoviraston päättyneet restaurointihankkeet arvokohteissa.

Restaurointikuvasto
Rakennusosiin ja -materiaaleihin liittyviä työtapoja ja restaurointiperiaatteita. 

Tiilen historiaa Suomessa
Suomalaista tiilen käytön historiaa ja tiilen valmistusta.

Savirappauksen käyttö palo- ja äänieristeenä

Tervausohje

Museoviraston restauroinnit Mustion linnassa 1986-1996

Pohjoismainen raunioseminaari
"Pohjolan rauniot” -seminaarin 2014 esitelmät.

 SivukarttaSivu päivitetty 8.11.2017
© Museovirasto