Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museo 2015 hankesuunnitelma


Museo 2015 -hankkeen tausta


Museovirasto tilasi vuonna 2010 Tieteen tietotekniikan keskus CSC:tä selvitystyön museoiden kokoelmahallintajärjestelmien nykytilasta ja vaihtoehtoisista kehitysmalleista. Selvitystyön loppuraportti valmistui 16.2.2011. (Museoiden kokoelmahallintajärjestelmät. Nykytila ja vaihtoehtoiset kehitysmallit. Selvitystyön loppuraportti. http://www.nba.fi/fi/File/1127/museoiden-kokoelmahallintajarjestelmat.pdf)

Museo20153Dsininen3D nettiin

Selvitys koettiin tarpeelliseksi, koska Kansallinen digitaalinen kirjasto - hankkeen (KDK) asiakasliittymän koekäyttö osoitti, että museoaineistojen saavutettavuuteen liittyi ongelmia. Museoiden kirjavista luettelointikäytännöistä ja useista erilaisista kokoelmahallintajärjestelmistä johtuva aineistojen epäyhtenäisyys heikensi museotietojen laatua asiakasnäkökulmasta katsottuna. Selvityksessä perehdyttiin tärkeimpiin Suomessa käytössä oleviin kokoelmahallintajärjestelmiin sekä kirjallisen materiaalin että ohjelmistojen käyttäjien haastattelujen perusteella. Niiden lisäksi selvityksessä tutustuttiin tärkeimpiin kansainvälisiin kokoelmahallintajärjestelmiin.


CSC:n selvityksessä kuvattiin neljä vaihtoehtoista toimintamallia, joiden mukaisesti museoala jatkossa voisi kehittää kokoelmahallinnan käytäntöjä ja tietojärjestelmiä. Kuvattujen toimintamallien mallien vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia arvioitiin sekä pohdittiin keinoja ennaltaehkäistä tunnistettuja uhkia ja lieventää niiden mahdollisen toteutumisen vaikutuksia. Tehtyjen havaintojen ja päätelmien perusteella laadittiin suosituksia jatkotoimenpiteiksi. CSC:n suositus oli, että aluksi kehitetään järjestelmien rajapintoja siten, että niiden yhteentoimivuus paranee. Jatkotoimenpiteenä CSC suositteli museolle siirtymistä yhteiseen, uuteen järjestelmään muutaman vuoden tähtäimellä.


Museovirasto ja Valtion taidemuseo (nyk. Kansallisgalleria) ryhtyivät yhdessä edistämään CSC:n suosittelemia kehittämistoimia. CSC:n raportti esitettiin museoille huhtikuussa 2011. Esittelytilaisuudessa ja sen jälkeisessä yhteydenpidossa museoiden kanssa todettiin, että raportin mukaiset kehittämistoimet olivat monin tavoin tervetulleita museokentällä, vaikka yhteiseen järjestelmään suhtauduttiin varauksella. Hankevalmistelujen käynnistyttyä Suomen museoliitto ry liittyi hankekumppaniksi, opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti rahoituksen hankkeen suunnitteluvaiheelle, ja hankkeelle rekrytoitiin hanketiimi. Museosektorille järjestettiin hankkeen aloitusseminaari 23.10.2011, ja Museovirasto nimitti hankkeen johtoryhmän 22.11.2011. Valmisteluvaiheen jälkeen hanke käynnistyi vuonna 2012.


 SivukarttaSivu päivitetty 18.6.2015
© Museovirasto