Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoviraston arkisto- ja kokoelmaluetteloita


ARKISTO


Hakemistoja verkossa


Kulttuuriympäristön tutkimusraportit

Tietokanta toimii Museoviraston arkistossa säilytettävien tutkimusraporttien hakemistona. Siihen on luetteloitu arkeologiaan, rakennettuun ympäristöön ja kansatieteeseen liittyviä tutkimusraportteja. Valtaosasta raportteja löytyy metatietojen lisäksi myös itse dokumentti PDF -tiedostona. Osa tutkimusraporttien sähköisistä tiedostoista on katseltavissa ainoastaan asiakaspalvelutilan koneilta ja Museoverkon kautta rekisteröityneille käyttäjille. Arkeologisten raporttien tiedostoja löytyy myös arkeologisten hankkeiden rekisteristä.


Tietokannasta löytyy rakennetun ympäristön aineistoa pääosin 1960-luvulta alkaen, vanhempia tietoja on toistaiseksi tallennettu satunnaisesti. Arkeologian tutkimusraportteja on jo 1880-luvulta alkaen, myös tätä vanhempia tietoja on jonkin verran. Historiallisen ajan arkeologian osalta raportteja on luetteloitu tietokantaan systemaattisesti vuodesta 2011 alkaen, sitä vanhempien raporttien tiedot löytyvät pääasiassa arkeologisten hankkeiden rekisteristä. Kansatieteen osalta aineistoa on luetteloitu tähän tietokantaan vain muutamia yksittäisiä raportteja.


Arkeologisten hankkeiden rekisteri (Muinaisjäännösten hankerekisteri)

Järjestelmää käytetään arkeologisia hankkeita koskevan tiedon hallintaan, hankkeiden seurantaan sekä niitä koskevaan tilastointiin. Hankerekisterin tiedot kootaan omasta toiminnasta sekä Museoviraston ulkopuolisille toimijoille myönnettyjen tutkimuslupien perusteella. Taannehtivien tietojen osalta tietolähteenä on käytetty Arkeologia Suomessa -julkaisua sekä Museovirastolle toimitettuja tutkimusraportteja. Uudet hankkeet kirjataan rekisteriin tutkimusluvan myöntämisen yhteydessä sekä päätettäessä omasta hankkeesta. Arkistossa oleviin tutkimusraportteihin liittyvät tiedot löytyvät raporttitiedot -välilehdeltä.

Muinaiskalupäiväkirja

Muinaiskalupäiväkirja on arkeologisten kokoelmien löytödiaari, jossa on päänumeroittain perustiedot kokoelmiin tallennetuista löydöistä. Luettelointi alkaa vuodesta 1829, KM-numerosta 1. Tiedot ovat toistaiseksi puutteellisia vuosien 1895-1900 väliseltä ajalta. Näiltä osin paperimuotoisen Muinaiskalupäiväkirjan saa käyttöönsä tilauksesta Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelujen tutkijasaliin (Sturenkatu 2a).


Arkeologisiin kokoelmiin on vuodesta 2011 alkaen tallennettu myös historiallisen ajan arkeologiset löydöt.


Muinaiskalupäiväkirjan kautta voi katsella nyt myös digitoituja löytöluetteloita, joita lisätään tietokantaan Museoviraston arkiston digitointiprojektin edetessä. Suurin osa löytöluetteloista on saatavilla julkisesti. Osa digitoiduista aineistoista on saatavilla Museoverkon kautta rekisteröityneille käyttäjille ja asiakaspäätteillä tutkijasalissa. Näyttörajoitukset liittyvät pääosin yksityishenkilöiden tunnistetietoihin, joita ei voida julkaista verkossa.

Rakennetun ympäristön piirustusluettelo

Kyseessä on hakemisto, joka sisältää metatietoja Muinaistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston tuottamista mittaus- ja suunnittelupiirustuksista sekä yksittäisistä muualta saaduista kokoelmatyyppisistä aineistoista. Valtaosa aineistoista liittyy rakennettuun ympäristöön, mutta luettelossa on mukana myös kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyviä piirustuksia. Suurimmat yksittäiset kokonaisuudet ovat keskiaikaisten linnojen tutkimuksiin ja korjauksiin liittyvät piirustukset. Piirustusluettelon päivittäminen on päättynyt vuonna 2010. Nykyisin piirustukset luetteloidaan Muskettiin (Musketti, Kulttuuriympäristön piirustuskokoelma).


Piirustukset on järjestetty paikkakunnittain ja luettelosta selviää muun muassa piirustuksen tekijä, ajankohta sekä sisältö. Osa luettelossa mainituista piirustuksista ei ole enää Museoviraston arkistossa, esimerkiksi venäläisen insinöörikomennuskunnan (VIK) piirrokset on siirretty Kansallisarkistoon.


Kansatieteelliset kyselyt

Kansatieteellisten kyselyiden vastausaineistoa on arkistossa pääosin vuodesta 1956 alkaen. Kyselyvastaukset on järjestetty aihepiireittäin ja niiden sisällä paikkakunnittain. Kyselyiden aihepiirit on listattu vuosittain 1956–1996 välisenä aikana. Uudemmat kyselyt on listattu erikseen.


Kansatieteelliset käsikirjoitukset ja muu aineisto

Kansatieteelliset käsikirjoitukset sisältävät esimerkiksi erilaisia kertomuksia, kenttätyöaineistoja, ylioppilasosakuntien keräelmiä, kansatieteellisiä opinnäytteitä, vuosina 1900–1945 laadittujen kyselyiden vastauksia, suomalais-ugrilaisia kansoja koskevaa aineistoa ja työväenkulttuuriin liittyvää kenttätyöaineistoa. Kansatieteellisen käsikirjoitusaineiston luettelo sisältää tiedot ennen vuotta 1957 saapuneista käsikirjoituksista. Vuoden 1957 jälkeen saapuneet aineistot on ryhmitelty paikkakunnittain tai tekijän mukaan neljään osa-alueeseen jaoteltuna: 1.) kotiseuturetket, virkamatkat ja muistelmat, 2.) maankuntien ja koko Suomen keräelmät, 3.) opinnäytetyöt ja 4.) saamelaisten, itämerensuomalaisten ja muiden suomalais-ugrilaisten kansojen keräelmät.


Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkistoluetteloHakemistoja tutkijasalin asiakaspäätteillä


Musketti
Järjestelmä on selattavissa asiakaspalvelutilan asiakaspäätteiltä. Muskettiin on luetteloitu arkeologisia esinekuvia ja esinepiirustuksia vuoden 2008 alusta alkaen. Vanhemmasta aineistoista on olemassa luettelot ja hakukortistot.

Rakennettuun ympäristöön ja arkeologiaan liittyviä mittauspiirustuksia on luetteloitu Muskettiin vuodesta 2015 alkaen ja aiemman piirustusluettelon (Rakennetun ympäristön piirustusluettelo) tiedot on konvertoitu järjestelmään. Piirustukset löytyvät Musketista Kulttuuriympäristön piirustuskokoelmasta ja metatietojen lisäksi tietokannasta löytyy runsaasti digitoituja piirustuksia.

Kulttuuriympäristön tulosalueen asianhallinta -rekisteri (Asiat-rekisteri)
Järjestelmää käytettiin erityisesti entisellä rakennushistorian osastolla viranomaistoiminnan seurantaan, tilastointiin ja lausuntoasioiden jakeluun vuosina 1997–2013. Järjestelmään vietiin tietoja vuodesta 1997, kattavasti vuodesta 1998 alkaen. Järjestelmä oli rinnakkainen Museoviraston virallisen hallintodiaarin kanssa. Tietojärjestelmän käyttö alkuperäisessä tarkoituksessaan päättyi 18.2.2013, jolloin Museovirastossa otettiin käyttöön SALAMA-asianhallintajärjestelmä.

Tämän jälkeen tietokantaan on lisätty takautuvasti asiakirja-aineistojen metatietoja ja tiedostoja eri vuosilta Museoviraston arkiston digitointiprojektien yhteydessä. Digitoidut aineistot on viety liitteet -välilehdelle ja vanhimmat asiakirjat tietojärjestelmässä ovat tällä hetkellä 1880-luvulta. Tiedot eivät ole kattavia vanhemman aineistot osalta.

Tietojärjestelmän julkiset tiedot ovat selattavissa Museoviraston asiakaspalvelupisteen päätteiltä (Sturenkatu 2a) ja museoverkon kautta rekisteröityneille käyttäjille.

SALAMAn asiakaspääte
Museoviraston asianhallintajärjestelmä SALAMA toimii Museoviraston virallisena hallintoasioiden rekisterisovelluksena sekä sähköisten asiakirjojen arkistona viraston hallinnollisille asiakirjoille. SALAMAsta ei toistaiseksi ole käytössä erillistä asiakaspäätettä, mutta päätteen käyttöönotto on tarkoitus toteuttaa vuonna 2017. Järjestelmään on konvertoitu metatietoja ja digitoituja aineistoja myös vanhempien hallinnollisten aineistojen osalta. Samoin aiemman hallintodiaarin metatiedot on konvertoitu järjestelmään.


Muita hakemistoja tutkijasalissa


Arkeologisten kokoelmien pääluettelo
Arkeologisten löytöjen luettelo saapumisjärjestyksessä. Luettelokirjojen kopiot asiakaspalvelutilassa. Uudempien löytöjen alkuperäisen luettelon voi tilata asiakaspalvelutilaan.


Tutkijasaliin tilattavia hakemistoja


Arkistonmuodostussuunnitelmat
Kirjediaarit
Hallinnollisten asiakirjojen säilytysjärjestys arkistossa vaihtelee. Topografinen (kuntakohtainen) järjestys on yleinen. Valtaosa uudemmista (vuodesta 1990 alkaen) hallinnollisista asiakirjoista on järjestetty asiaryhmittäin, jotka käyvät ilmi arkistonmuodostussuunnitelmista.

Muinaistieteellisen toimikunnan aineisto on järjestetty perinteisen, asiakirjojen muodolliseen laatuun (diaarit, toisteet, saapuneet asiakirjat, pöytäkirjat jne.) perustuvan ABC-kaavan mukaan. Samaa kaavaa on noudatettu valtaosassa aineistoa myös Museoviraston asiakirjojen kohdalla.

Hallinnollisiin aineistoihin liittyvä sähköinen hallintodiaari on ollut käytössä vuodesta 1995. Edeltävältä ajalta käytössä ovat paperimuotoiset kirjediaarit, jotka alkavat vuodesta 1884. Nämä hakemistot on koottu vuosittain.

Historian topografisen aineiston luettelo
Kokonaisuus sisältää entisen historian osaston/toimiston puitteissa syntynyttä aineistoa, joka on sisällöltään vaihtelevaa. Mukana on kirkkoja, linnoja ja kartanoita koskevaa aineistoa, kirjeitä Muinaistieteellisen toimikunnan ajalta sekä Itä-Karjalaa koskevaa sota-ajan aineistoa. Aineiston säilytysjärjestys on kuntakohtainen.

 SivukarttaSivu päivitetty 30.1.2018
© Museovirasto