Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Verkkojulkaisut


Kansallismuseon julkaisuja  I  Museoviraston selvityksiä  I   Museoviraston oppaita ja ohjeita  I  Museoviraston raportteja  Arkeologia Suomessa  Muut julkaisut

Kansallismuseon julkaisuja

USKONTOJEN MAAILMA

Toimittaja Pilvi Vainonen
2014, 84 s., nid., ISBN 978-951-616-252-5, ISSN-L/ISSN 2243-1373
Suomen kansallismuseon näyttely- ja kokoelmajulkaisuja 4

Uskonto ja maallinen valta kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa eri puolilla maailmaa. Uskonto vastaa ihmisen tarpeeseen ymmärtää ja selittää maailmaa - löytää selitys omalle olemassaololleen ja maailmanjärjestykselle. Arkipäivässä uskonto näkyy mm. niissä rituaaleissa, jotka liittyvät ihmiselämän merkkitapahtumiin, kuten syntymään, aikuistumiseen, avioliittoon ja kuolemaan.

Tänä päivänä eri uskontojen edustajat elävät tiiviissä vuorovaikutuksessa ja tarvitsevat entistä enemmän tietoa ja ymmärrystä toistensa uskonnoista. Kulttuurien museon julkaisu esittelee maailman uskontojen kirjoa, mutta myös eri uskontojen yhteisiä piirteitä.

Uskontojen maailma verkkojulkaisuna
Uskontojen maailma

SUOMEN KANSALLISMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Toimittaja Outi Järvinen
2010, 48 s., ISBN 978-951-616-205-1

Kokoelmapoliittisessa ohjelmassa linjataan Suomen kansallismuseon lähivuosien tavoitteet kokoelmien tutkimuksen, luetteloinnin, hoidon, konservoinnin, käytön ja kartuttamisen suhteen. Se muodostaa pohjan jatkuvalle työlle kokoelmatoimintojen kehittämiseksi. Samalla se helpottaa jokapäiväistä työtä museossa.

Ohjelma pdf-tiedostona
SKM kokoelmapol. ohjelma 200


Museoviraston selvityksiä

MUSEOVIRASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2014

2017, 41 s., ISBN 978-951-616-287-7, ISSN 2489-2947
Museoviraston selvityksiä 2

Museoviraston kokoelmapolitiikka on asiakirja viraston kokoelmia ylläpitävien yksiköiden kokoelmahallinnan tavoitteista, linjauksista ja periaatteista sekä niiden toteuttamiseen käytetyistä toimintatavoista ja -menetelmistä.

Kokoelmapolitiikka on tarkoitettu joustavaksi työvälineeksi, jonka ajankohtaisuus tarkistetaan säännöllisesti. Se on myös tarkoitettu yleisohjeeksi ja lähtökohdaksi Museoviraston kokoelmien hoidon yksityiskohtaisemmalle määrittelylle.

Pdf-raporttiin

Museoviraston kokoelmapolitiikka

PAIKALLISMUSEOTOIMINTA SUOMESSA 2015

Toimittajat Pia Lonardi, Anu Niemelä ja Marianne Koski
2017, 34 s., ISBN 978-951-616-283-9, ISSN 2489-2947
Museoviraston selvityksiä 1

Raportti kokoaa yhteen vuoden 2015 paikallismuseokyselyn tulokset sekä esittelee suomalaista paikallismuseotoimintaa esimerkkitapausten kautta. Kyselyn teemoina ovat vapaaehtoistyö, paikallismuseoiden tapahtumat, alueellisen yhteistyön hyödyt sekä museon omien vahvuuksien löytäminen.

Pdf-raporttiin
Paikallismuseotoiminta Suomessa 2015


Museoviraston oppaita ja ohjeita

HAUTAUSMAIDEN INVENTOINTIOPAS

Toimittaja Laura Tuominen
2015, 40 s., pdf, ISBN 978-951-616-255-6, ISSN 2242-8852
Museoviraston oppaita ja ohjeita 10

Museovirasto ja Kirkkohallituksen yhteistyönä syntyneen oppaan tavoitteena on auttaa seurakuntia inventointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä opastaa inventoijia havainnoimaan hautausmaiden kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä. Opas sisältää taustoittavia artikkeleja hautausmaiden kulttuurihistoriasta sekä maisemasuunnittelusta sekä inventoinnin suunnittelu ja inventointihankkeen vaiheet käynnistämisestä toteuttamiseen ja raportointiin. Oppaaseen on myös koottu muistilistat niistä tiedoista, jotka inventoinnin yhteydessä tulisi tallentaa.

Julkaisu pdf-tiedostona
Hautausmaiden inventointiopas
MUSEOIDEN LUETTELOINTIOHJEET

Toimittaja Leena Furu
2014, ISSN-L 2242-8852, ISSN 2242-8852

Museoiden luettelointiohje tukee ja ohjaa suomalaista luettelointityötä. Se sisältää satoja luettelointiohjeita, joiden avulla museot voivat tallentaa tietoa kokoelmistaan systemaattisesti samalla tavalla. Museoiden luettelointiohjetta on laadittu viisi kappaletta, joista jokainen käsittelee yhden objektityypin luettelointia.

Museoiden luettelointiohje - Esine

Päivitetty 15.5.2015
212 s. + liitteet, URN:NBN:fi-fe201402171504
Museoviraston oppaita ja ohjeita 4
Pdf-julkaisuun

Museoiden luettelointiohje - Valokuva

Päivitetty 15.5.2015
197 s. + liitteet, URN:NBN:fi-fe201402171505
Museoviraston oppaita ja ohjeita 5
Pdf-julkaisuun

Museoiden luettelointiohje - Taideteos

Päivitetty 15.5.2015
194 s. + liitteet, URN:NBN:fi-fe201402171506
Museoviraston oppaita ja ohjeita 6
Pdf-julkaisuun

Museoiden luettelointiohje - Audiovisuaalinen aineisto

Päivitetty 15.5.2015
197 s. + liitteet, URN:NBN:fi-fe201402171507
Museoviraston oppaita ja ohjeita 7
Pdf-julkaisuun

Museoiden luettelointiohje - Arkistoaineisto

Päivitetty 15.5.2015
195 s. + liitteet, URN:NBN:fi-fe201402171508
Museoviraston oppaita ja ohjeita 8
Pdf-julkaisuun

Voit tutustua Museoiden luettelointiohjeeseen myös osoitteessa www.luettelointiohje.fi
Museoiden luettelointiohje Esine

Museoiden luettelointiohje Valokuva

Museoiden luettelointiohje Taideteos


KULTTUURIYMPÄRISTÖN ANALYYSI

Opas DIVE-menetelmän käyttöön

Toimittajat Anna Riionheimo ja Margaretha Ehrström
2014, 83 s., pdf, ISBN 978-951-616-241-9

DIVE-menetelmä opastaa inventoimaan kulttuuriympäristöä, ymmärtämään sen merkitystä ja suunnittelemaan sen tulevaisuutta. Se kannustaa tekemään yhteistyötä laaja-alaisesti mm. suunnittelijoiden, kaavoittajien, päättäjien, kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön parissa toimivien ja osallisten kesken. Tietoa havainnollisesti jäsentävä menetelmä soveltuu yksittäisen rakennuksen, tontin tai kokonaisen kaupunginosan tarkasteluun ja toimii yleis- ja asemakaavan tasolla sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Opas pdf-tiedostona


DIVE kansi
 

Maija Ekosaari, Sari Jantunen ja Leena Paaskoski

KOKOELMAPOLITIIKAN MUISTILISTA MUSEOILLE

2013, 22 s. + liitteet, ISBN 978-951-616-242-6 (pdf), ISSN-L 2242-8852, ISSN 2242-8852
Museoviraston ohjeita ja oppaita 3

Kokoelmapolitiikan muistilista museoille on työkalu museon kokoelmapolitiikan laatimiseen. Muistilista auttaa yhtenäistämään museoiden kokoelmahallinnan linjauksia, käytäntöjä, prosesseja ja terminologiaa. Vaikka kokoelmapolitiikka kirjoitetaan aina oman museon näkökulmasta ja oman museon ja sen yleisön tarpeisiin, se edistää parhaimmillaan museoiden välistä keskustelua ja yhteistyötä.

Julkaisu on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa SAKU-projektissa vuosina 2011-2013. SAKU oli Siiri-, Akseli- ja Kantapuu-järjestelmiä käyttävien museoiden yhteistyöprojekti, jossa kehitettiin kokoelmatyötä, kokoelmien saavutettavuutta ja kokoelmapalveluita.

Pdf-julkaisuun

Muistilista on julkaistu myös englanniksi. A Checklist for Museum Collections Management Policy -julkaisuun

Kokoelmapolitiikan muistilista museoille

ALTISTUTAAN ASIAKKAILLE!

Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa.

Toimittajat Ulla Teräs ja Eeva Teräsvirta
2013, 48 s., ISBN 978-951-616-237-2 (painettu), ISBN 978-951-616-238-9 (pdf)

Altistutaan asiakkaille! -julkaisu on keskustelunavaus, jonka tarkoituksena on herättää lukijat tarkastelemaan nykyisiä museotoiminnan organisointitapoja ja johtamiskäytäntöjä uusin silmin. Se haluaa pohjustaa yhteistä pohdintaa erityisesti museoiden asiakkaista, johtamisen tulevaisuudesta ja hyvistä käytännöistä.

Julkaisu on toteutettu osana Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hanketta. Museoviraston koordinoima kehittämishanke toteutettiin vuosina 2011-2013 yhdessä Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston Sitran sekä kahden pilottikaupungin, Hämeenlinnan ja Kotkan kanssa.

Julkaisu pdf-tiedostona


Altistutaan asiakkaille kansi

MUSEOIDEN KOKOELMAHALLINNAN KOKONAISARKKITEHTUURI 1.0

Toimittaja Satu Savia
2013, 124 s., pdf, ISBN 978-951-616-234-1, ISSN-L 2242-8852, ISSN 2242-8852
Museoviraston ohjeita ja oppaita 2

Kokoelmanhallinta on yksi museoiden ydintoiminnoista. Uudessa "Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri" -julkaisussa perehdytään siihen, miten kokoelmatyö museoissa toimii. Julkaisu on ensisijaisesti suunnattu kokoelmahallinnan parissa työskenteleville museoammattilaisille ja tietohallinnon ammattilaisille. Kokonaisarkkitehtuuriin kootut tietovarantojen ja järjestelmien listaukset havainnollistavat, millaista tietoa museoissa on ja millaisilla välineillä sitä hallitaan.

Julkaisu pdf-tiedostona

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri

LIIKUNTAYMPÄRISTÖT KULTTUURIPERINTÖNÄ

Opas arviointiin

Toimittaja Teijo Pyykkönen
Liikuntatieteellinen Seura ja Museovirasto 2013, 83 s., sid., ISBN 978-951-8982-92-3

Liikuntaympäristöt ovat erottamaton osa elinympäristöämme. Vaikka ne on rakennettu urheilun ehdoilla, niillä on haluttu taata liikkumisen edellytykset kaikenikäisille ja -kuntoisille. Nykyinen liikuntapaikkaverkosto saleineen, kenttineen ja reitteineen on ollut mittava investointi, jolla on onnistuttu tukemaan kansalaisten hyvinvointia.

Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) ja Museoviraston yhteistyönä laatima "Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä" -opas tarkastelee liikuntaympäristöjä sekä toiminnan että kulttuurihistorian näkökulmasta ja opastaa miten nämä kaksi näkökulmaa voidaan yhdistää molempien eduksi.

Julkaisu pdf-tiedostona

 Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä


LUETTELOINTIOHJEITA MUSEOIDEN DIGITOINTIPROJEKTEILLE 1.0

Toimittaja Leena Furu

2012, 19 s., pdf, ISBN 978-951-616-223-5, ISSN 2242-8852
Museoviraston ohjeita ja oppaita 1
 
Julkaisu antaa ohjeita museokokoelmien luettelointiin ja digitoinnin menetelmiin. Ohjeet on laadittu ensisijaisesti käytännön luettelointi- ja digitointityötä tekeville, usein määräaikaisille ja projektiluontoisesti museoissa työskenteleville henkilöille.

Julkaisu pdf-tiedostona
Luettelointiohjeita museoiden digitointiprojekteilSAMASTA OVESTA

Saavutettavia kulttuurihistoriallisia kohteita

Toimittajat Selja Flink ja Niina Kilpelä
Kynnys ry ja Museovirasto 2012, 96 s., sid., ISBN 978-952-5948-03-5

Samasta ovesta -kirja kertoo, miten esteettömyys on mahdollista toteuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa, suojellussa rakennuksessa. Sen esimerkit kuvaavat onnistuneita ratkaisuja erilaisissa kohteissa, kuten museoissa, linnoissa ja kirkoissa, sekä sitä, miten näihin ratkaisuihin on päädytty.

Kirja on julkaistu Kynnys ry:n ja Museoviraston yhteistyönä. Kirjahanketta ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen keskustoimikunta/Valtion rakennustaidetoimikunta, Senaatti-kiinteistöt ja Kirkkohallitus.

Julkaisu pdf-tiedostona
Ruotsinkielinen Genom samma dörr -julkaisu

Samasta ovesta
 

PAIKALLISMUSEON TYÖKIRJA

Toimittajat Eeva Mikola, Pirjo Sojakka ja Ulla Teräs
2011, URN:NBN:fi-fe201109215572

Työkirja on paikallismuseon toiminnan kehittämisen apuväline. Se auttaa museotyön kokonaistilanteen hahmottamisessa ja tulevaisuuden suuntaviivojen löytämisessä. Työkirja koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat varsinainen museotoiminta, toiminnan organisointi sekä museotyön vaikutukset. Viimeiseen osaan laaditaan yhteenveto museon työkirjasta sekä listataan lähivuosien tärkeimmät kehittämistoimenpiteet. Työkirja on suunniteltu käytettäväksi yhteistyössä maakuntamuseon kanssa, mutta myös itsenäinen käyttö on mahdollista.

Lataa työkirja käyttöösi täältä.

Paikallismuseon työkirja

TALON TARINAT

Rakennushistorian selvitysopas

Toimittaja Marja Sahlberg
2010, 64 s., ISBN 978-951-616-214-3(pdf), ISSN 1795-9225
Museoviraston rakennushistorian osaston ohjeita ja oppaita 4

Talon tarinat -opas on suunnattu niin rakennushistoriaselvityksen tilaajille kuin tekijöillekin.
Se tarjoaa ohjeita mm. selvityshankkeen valmisteluun, arkisto- ja kenttätöiden käytännön toteutukseen sekä työn raportointiin. Oppaassa luonnehditaan myös selvityksille asetettavia vähimmäisvaatimuksia ja laajempia sisällöllisiä tavoitteita. Talon tarinat -oppaan avulla rakennuksen vaiheista avautuu kiinnostavia tarinoita.

Opas pdf-tiedostona

 Talon tarinat


Marianna Niukkanen

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

Tunnistaminen ja suojelu

2009, 120 s., ISSN 1795-9225, URN: NBN:fi-fe200902111177
Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3

Historiallisen ajan muinaisjäännösten suojelu on yhä tärkeämpää kulttuuriympäristön vaalimisessa. Oppaassa luodaan yleiskatsaus historiallisiin muinaisjäännöksiin, niiden tyyppeihin, ajoitukseen, lukumäärään ja tutkimuspotentiaaliin. Painotus on maastossa sijaitsevien kiinteiden muinaisjäännösten tunnistamisessa ja niiden suojelutavoitteiden määrittelemisessä sekä eri kohteiden muodostamien toiminnallisten ja historiallisten kokonaisuuksien luonnehtimisessa ja ymmärtämisessä.

Opas pdf-tiedostona


 RHO Historiallisen ajan... 200


SANKARIHAUTAUSMAIDEN PERINNE, HOITO JA KUNNOSTUS

2008, 27 s., nid., ISBN 978-951-616-185-6, ISSN 1795-9225
Museoviraston rakennushistorian osaston ohjeita ja oppaita 2

Suomeen perustettiin sotien jälkeen yli 600 sankarihautausmaata. Monet sankarihauta-alueet ovat arkkitehtien ja kuvanveistäjien yhdessä suunnittelemia kokonaistaideteoksia.  Julkaisusta selviävät hoitovastuut ja lainsäädäntö. Oppaassa annetaan viheralueiden, istutusten sekä muistomerkkien hoito-ohjeita, ja selvitetään suurempien kunnostustöiden suunnittelua. Julkaisu on tehty yhdessä Kaatuneiden Muistosäätiön, Kirkkohallituksen ja Tammenlehvän Perinneliiton kanssa.

Opas pdf-tiedostona


 Sankarihautausmaiden hoito 200


MUSEOIDEN ARVIOINTIMALLI
Utvärderingsmodell för museer

Toimittajat Ulla Teräs, Mirva Mattila, Eeva Kukko ja Marianna Kaukonen
2007, 49 s. / 51 s., nid., ISBN 978-951-616-173-3

Julkaisu esittelee museoalan yhteistyönä toteutetun "Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa" -hankkeessa kehitetyn itsearviointimallin, jonka avulla museot voivat kehittää toimintaansa ja argumentoida toimintansa tilasta ja tulevaisuudesta muille. "Museoiden itsearviointimalli" -julkaisu on suomen- ja ruotsinkielinen.

Julkaisu pdf-tiedostona
Publikationen i pdf-format


Museoiden arviointimalli


HAUTAMUISTOMERKKIEN HOITO

Toimittaja Marja Terttu Knapas
2003, 24 s., nid., ISBN 951-616-100-6, ISSN 1236-6439
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 24

Kirkkotarhat ja hautausmaat ovat muistojen puutarhoja ja yhteistä kulttuuriympäristöämme. Hautamuistomerkit ovat tärkeä osa hautausmaakulttuuria. Kirja opastaa niiden  kunnostamisessa. Se antaa yksinkertaisia neuvoja vanhojen valurautaisten ja kivisten hautamuistomerkkien kunnostamisesta siten, että ne säilyttävät alkuperäisen luonteensa.

Julkaisu pdf-tiedostona

 Hautamuistomerkkien hoito


KIRKKOJEN HOITO JA RESTAUROINTI

Toimittaja Marja Terttu Knapas
2003. 42 s, nid., ISBN 951-616-088-3, ISSN 1236-6439
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 23

Kirkkojen hoito ja restaurointi on ohjekirja seurakunnille ensisijaisesti kirkkolailla suojeltujen ennen vuotta 1917 rakennettujen kirkkojen vaalimiseen. Siinä kerrotaan lyhyesti kirkkorakennusten ja niiden esineistön merkityksistä ja annetaan ohjeita ja neuvoja siitä, mihin kirkkojen hoidossa sekä korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota.

Julkaisu pdf-tiedostona
 Kirkkojen hoito ja restaurointiMuseoviraston raportteja

KOHTI KESTÄVÄÄ KULTTUURIPERINTÖTYÖTÄ

Taustaselvitys Faron yleissopimuksen voimaansaattamiseksi Suomessa

Toimittajat Ulla Salmela, Hannu Matikka, Pauliina Latvala ja Petja Kauppi
2015, pdf, 97 s, ISBN 978-951-616-260-0

Faron sopimuksena tunnettu Euroopan neuvoston puiteyleissopimus korostaa kulttuuriperintöä yhteisenä ja arvokkaana voimavarana. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi sopimuksen voimaansaattamista edeltävän taustaselvitystyön Museovirastolle, joka toteutti sen yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa 2014. Selvityksessä kartoitettiin kulttuuriperintötyön kehittämistarpeita, joilla voidaan edistää Faron yleissopimuksen tavoitteiden toteutumista Suomessa ja esitetään suosituksia toimintatavoista, jotka tukevat sopimuksen viitoittamaa kestävää kulttuuriperintötyötä.

Taustaselvitys pdf-tiedostona


Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä

ENGELIN MERKINTÖJÄ

Havaintoja tavasta rakentaa Pietarissa ja rakennusmateriaalien ominaisuuksista

Toimittaja Jarkko Sinisalo
2015, 78 s., pdf, ISBN 978-951-616-259-4, ISSN 2243-1365
Museoviraston raportteja 3

Saksalainen arkkitehti Carl Ludvig Engel vietti vuoden 1815–1816 Pietarissa, jossa hänellä oli erinomainen tilaisuus tehdä havaintoja paikallisesta rakentamisesta, materiaaleista ja työmenetelmistä. Nämä havainnot hän tallensi muistiinpanoiksi, jotka on nyt julkaistu pdf-muodossa. Engelin havainnot tarjoavat kiinnostavia näkökulmia 1800-luvun rakennusten restauroinnin ja korjauksen parissa työskenteleville, mutta myös kaikille Engelin ajan arkkitehtuurista kiinnostuneille.

Julkaisu pdf-tiedostona

Engelin merkintoja

VROUW MARIA VEDEN ALLA -HANKKEEN 2009-2012 LOPPURAPORTTI

Toimittajat Riikka Alvik, Vesa Hautsalo, Ulla Klemelä, Aki Leinonen, Hannu Matikka, Sallamaria Tikkanen ja Eeva Vakkari
2014, 79 s., PDF, ISBN 978-951-616-247-1, ISSN 2243-1365
Museoviraston raportteja 1

Vrouw Maria veden alla -hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa tämän Suomen rannikolle vuonna 1771 uponneen aluksen hylystä, lastista ja maisemasta sekä tämän tiedon tulkitseminen ja esittely eri tavoin. Konkreettiset tutkimuskysymykset liittyivät mm. siihen, millainen alus Vrouw Maria oli, millaista lastia ja taidelastia se kuljetti mukanaan ja millaisia elementtejä on ollut hylyn sijaintipaikan menneessä ja nykyisessä
maisemassa. Lisäksi hankkeessa pohdittiin sitä, miten hylky tulee säilymään ja miten hylkyä voidaan suojella löytöpaikallaan. Tämä loppuraportti kuvaa koko hankkeen vuosien 2009-2012 tavoitteet ja tulokset sekä vuositasolla että teemoittain.

Pdf-julkaisuun

 Vrouw Maria loppuraportti

Tuula Hakala

SUVOROVIN KANAVAT

Venäjän Saimaan laivaston sotakanavien restaurointihanke 2002 -2008

Toimittajat Marja-Leena Ikkala ja Selja Flink
Museovirasto 2012, 54 s., pdf-julkaisu, ISBN 978-951-616-218-1

Saimaan sotakanavat, ns. Suvorovin kanavat, rakennettiin 1790-luvulla osaksi Pietarin puolustusvyöhykettä. Museovirasto restauroi jo hieman unohduksissakin olleet kanavat Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten tuella vuosina 2002-2008.

Suvorovin kanavat  -raportti kuvaa restaurointihankkeen etenemistä sekä sen yhteydessä tehtyjen arkeologisten tutkimusten tuloksia. Lisäksi raportissa kerrotaan, millaisissa oloissa kanavien rakennustyöhön ryhdyttiin. Omat lukunsa ovat saaneet myös kanavaverkoston suunnittelijat  Aleksandr Vasiljevits Suvorov ja Jan Peter van Suchtelen.

Raportti pdf-tiedostona

Suvorovin kanavat kansikuva

ARKEOLOGISTEN HAUTAKAIVAUSTEN TUTKIMUSMENETELMÄT

Toimittajat Kati Salo ja Marianna Niukkanen
2011, 112 s., ISBN 978-951-616-137-5, ISSN 1236-6447, URN:ISBN:978-951-616-137-5
Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 22 

Julkaisu keskittyy hautausten, kalmistojen ja vainajien arkeologiseen tutkimukseen. Alan
johtavien asiantuntijoiden laatimat monipuoliset artikkelit käsittelevät esimerkiksi hautakaivausten etiikkaa ja hautojen etsimistä, luututkimusta, paleoepidemiologiaa, esinetutkimusta ja konservointia. Tarjolla on myös uusinta tietoa muinais-DNA:sta, hautojen ajoitusmenetelmistä ja muiden luonnontieteellisten näytteiden ottamisesta ja mahdollisuuksista. Opaskirja on suunnattu lähinnä kenttätöitä tekeville arkeologeille, mutta myös arkeologian opiskelijoille ja harrastajille sekä lähitieteiden edustajille.

Raportti pdf-tiedostona

Arkeolog. hautakaivausten..200
 

Harri Nyman

MERIVÄYLIEN RAKENNUSPERINTÖ

Toimittaja Marja-Leena Ikkala
2009, 76 s., ISSN 1236-6447, URN:ISBN:978-951-616-200-6 (pdf)
Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21

Merimerkit muovaavat saariston ja rannikon kulttuurimaisemaa, samalla ne muodostavat tärkeän liikennehistoriallisen kokonaisuuden. Meriväyliemme vanhimpia merimerkkejä ovat olleet kivistä kootut kummelit sekä riukukaasat.  Pookeja, eli valottomia tunnusmajakoita on pystytetty 1600-luvulta alkaen. Suomen vanhin säilynyt merimerkki on komea Lyökin pooki vuodelta 1757. Julkaisussa esitellään 142 maamme merkittävimpiin kuuluvaa merenkulun rakennusperintökohdetta. Tiedot perustuvat Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Pohjanlahdella vuosina 1996-2000 tehtyihin rakennushistoriallisiin inventointeihin. Suurimman tilan saavat kohde-esittelyt. Jokaisesta kohteesta kerrotaan lyhyesti sen historia, rakennusaika, kuinka sitä käytettiin ja miten kohde on säilynyt.

Raportti pdf-tiedostona

Meriväylien rak. perintö 200

Ritva Veijola-Reipas
SUOMENLINNAN ARKEOLOGINEN SELVITYS

2008, 25 s., ISBN 978-951-616-186-3(pdf), ISSN1236-6447
Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 19

Selvitys on tehty Suomenlinnan linnoituksen käytön ja hoidon tueksi. Se palvelee linnoituksen käynnissä olevaa asemakaavoitusta ja hoitosuunnitelman tekoa. Se ohjaa myös muinaismuistolain soveltamista linnoituksessa.

Raportti pdf-tiedostona
Suomenlinnan arkeologinen sel


Minna Karvonen, Ulla Teräs, Mirva Mattila ja Eeva Kukko

MUSEOT VAIKUTTAJINA

Tarve- ja tarvekartoitus

2007, 44 s., nid., ISBN 978-951-616-175-7 (nid.), ISBN 978-951-616-176-4 (pdf.)

Julkaisussa on kartoitettu yhteiskunnan haasteita museoiden toiminnalle ja hahmoteltu museoalan yhteisiä tavoitteita sekä yleisiä kehittämistarpeita.

Julkaisu pdf-tiedostona
Museot vaikuttajina
 

VROUW MARIA - selvitys tutkimuksista, tuloksista ja tulevaisuuden eri vaihtoehdoista

Toimittajat: Marja Pelanne ja Sallamaria Tikkanen
2007, ISBN 978-951-616-169-6 (pdf), ISBN 978-951-616-168-9 (nid.)

Amsterdamista Pietariin matkalla ollut hollantilainen kauppalaiva Vrouw Maria haaksirikkoutui ja upposi Nauvon ulkosaaristoon vuonna 1771. Alukseen oli lastattu mm.  sokeria, väriaineita, sinkkiä, kankaita sekä taide-esineitä Venäjän keisarinna Katariina Suurelle. Aluksen hylky löydettiin vuonna 1999. Museovirasto on tutkinut hylkyä vuosina 2000-2004. Selvityksessä esitellään tutkimuksia ja niiden tuloksia, tarkastellaan hylyn kulttuurihistoriallista merkitystä, vastataan julkisuudessa usein esille nousseisiin kysymyksiin, kuvataan miten hylkykohteita on on esitelty eri puolilla maailmaa sekä tarkastellaan viittä eri vaihtoehtoa Vrouw Maria -hylyn tulevaisuudesta. Selvityksen lopussa on Museoviraston suositus siitä mitä Vrouw Marialle tulisi tehdä.

Selvitys pdf-tiedostona

Vrouw Maria elektron julk 150


NOMINATION OF PAIMIO HOSPITAL FOR INCLUSION IN THE WORLD HERITAGE LIST

Toimittajat Margaretha Ehrström, Sirkkaliisa Jetsonen ja Tommi Lindh
2005, 84 s., nid.,ISBN 951-616-134-0, ISBN 951-616-135-9 (pdf), ISSN 1236-6447
Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 13

Esitys Paimion sairaalan liittämiseksi maailmaperintökohteisiin.

Julkaisu pdf-tiedostona
Paimio Hospital

VÄYLIEN VARSILTA

Suomen historialliset merimerkit ja luotsipaikat


Verkkojulkaisussa perehdytään merimerkkien ja laivaväylien historiaan sekä tarkastellaan merenkulun turvallisuudesta vastanneiden ammattiryhmien elämäntapaa ja työnkuvaa. Kulttuurihistorian ja merietnologian alaan lukeutuva tietopaketti on tarkoitettu itsenäiseksi tietolähteeksi ja omatoimisen etäopiskelun sekä luentokurssien ohessa käytettäväksi oppimateriaaliksi.

Toimitus, tekninen toteutus ja visuaalinen ilme Harri Nyman ja Janne Saavalainen
Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitos / Kansatiede, Merenkulkulaitos ja Museovirasto
© HY/Kansatiede 2001

Julkaisu pdf-tiedostonaArkeologia Suomessa

ARKEOLOGIA SUOMESSA - ARKEOLOGI I FINLAND 2009-2010

Toimittajat Helena Ranta ja Tanja Tenhunen
2015, 207 s., pdf, ISSN 2242-5128

Arkeologia Suomessa 2009–2010 esittelee kaikki maassamme kyseisinä vuosina toteutetut arkeologiset kaivaukset ja inventoinnit. Lisäksi julkaisussa nostetaan esiin muutamia ajankohtaisia teemoja, kuten Adoptoi monumentti -hanke sekä metallinetsinharrastajien ja arkeologien yhteistyö.

Julkaisu on luettavissa pdf-tiedostona.


Arkeologia Suomessa 2009 2010


ARKEOLOGIA SUOMESSA - ARKEOLOGI I FINLAND 2007-2008

Toimittajat Helena Ranta, Teija Nurminen, Tanja Tenhunen ja Marianna Niukkanen
2012, 240 s., pdf, ISSN 2242-5128

Arkeologia Suomessa -julkaisusarjan uusin osa tiivistää yksiin kansiin vuosina 2007 ja 2008 tehdyt arkeologiset kaivaukset ja inventoinnit. Lisäksi julkaisu sisältää artikkelit Museoviraston arkeologian osaston kenttätöistä 2007-2008, muinaisjäännösrekisterin kehityksestä, arkeologiasta osana Metsähallituksen palveluja sekä Oulussa tehdystä kaupunkiarkeologisesta kenttätutkimuksesta.

Julkaisu on luettavissa pdf-tiedostona.


Arkeologia Suomessa 2007 2008Muut julkaisut


ELOSSA

Luonto ja elävä kulttuuriperintö

Toimittajat Aura Kivilaakso ja Leena Marsio
Museovirasto 2017, 108 s., ISBN 978-951-616-289-1

Luonto on suomalaisille tärkeä identiteetinrakentaja, virkistyspaikka ja resurssi. Luontoon liittyy valtavasti elävää aineetonta kulttuuriperintöä, joka kumpuaa ihmisten suhteesta luontoon ja paikasta maailmankaikkeudessa. Uuden ”Elossa - luonto ja elävä kulttuuriperintö” -verkkojulkaisun yhdeksän asiantuntija-artikkelia kuvaavat tämä luontosuhteen eri puolia.

Julkaisu pdf-tiedostona
Elossa Luonto ja elävä kulttuuriperintö


ITSETEKEMISEN PERINNE

Käsityöt elävänä kulttuuriperintönä

Toimittajat Aura Kivilaakso, Marketta Luutonen ja Leena Marsio
2017, 122 s., ISBN 978-951-616-280-8

Käsityö on yksi Suomen suosituimmista harrastuksista ja vahvasti elävää kulttuuriperintöä. Käsitöitä harrastavat kaikenikäiset, niin naiset kuin miehetkin. Käsityöstä saa myös moni yrittäjä elantonsa. Harrastus tekee hyvää myös ihmisten hyvinvoinnille. Museoviraston uusi verkkojulkaisu ”Itsetekemisen perinne – Käsityöt elävänä kulttuuriperintönä” tarkastelee käsityöperinnettä ja -kulttuuria monesta eri näkökulmasta.

Julkaisu pdf-tiedostona
Itsetekemisen perinne


Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto

2011, 166 s., ISBN 978-951-616-220-4 (PDF)
© Euroopan neuvosto, Museovirasto ja Sanastokeskus TSK

Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto on osa Euroopan neuvoston HEREIN-verkoston (European Heritage Network) kansainvälistä kulttuuriperintöalan tesaurushanketta. Sanasto on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat kulttuuriperinnön hallintoon ja vaalimiseen liittyviä termejä. Tesaurus sisältää 590 kulttuuriperintöalan käsitettä, jotka on käännetty ja määritelty tällä hetkellä 16 kielelle. Suomenkielisessä sanastossa on esitetty käsitteitä vastaavat termit suomeksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja espanjaksi sekä käsitteiden määritelmät suomeksi.

Sanasto pdf-tiedostona

Reija Lång ja Sirkka Valanto

MUSEOALAN ASIASANASTON UUDISTAMINEN

Esiselvitys
Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti
Museovirasto 2008, ISBN 978-951-616-196-2 (nid.), ISBN 978-951-616-197-9 (pdf)

Museoesineiden ja -kokoelmien luettelointi on museoiden perustyötä. Tiedonhallinnan ja tietotekniikan kehittyessä on myös luettelointia pyritty systematisoimaan. Ensimmäinen Museoalan asiasanasto (MASA) julkaistiin vuonna 1997. Sanaston uudistamistyö lähti käyntiin syksyllä 2007 opetusministeriöltä saadun määrärahan turvin. Jo työn alkuvaiheessa huomattiin suuria eroavuuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Siksi päätettiin ensin selvittää perusteellisesti sekä nykytilan puutteet että yhteydet kotimaisiin sanastoihin ja ontologioihin sekä kytkennät kansainvälisiin kehittymässä oleviin monikielisiin hakupalveluihin EU:n puitteissa. Esiselvityksessä on kartoitettu museoalan asiasanasto- ja nimikkeistökäytännöt.

Esiselvitys pdf-tiedostona


Kansallisaarteita kaikille - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma

Toimittajat: Tapani Sainio ja Helena Edgren
2007, ISBN 978-951-616-165-8

Saavutettavuussuunnitelmassa on määritelty Museoviraston tavoitteet kulttuuriperinnön saavutettavuuden edistäjänä sekä alustavat toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma kattaa Museoviraston tilat, toiminnan ja tiedon.

Suunnitelma pdf-tiedostona


Oppia menneisyydestä, katse tulevaisuudessa

MUSEOVIRASTON KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN STRATEGIA 2006-2010

Tekijä: Kulttuuriperintökasvatus-työryhmä
2006, 23 s., ISBN 951-616-151-0 (pdf), ISBN 951-616-152-9 (nid.)

Raportti pdf-tiedostona SivukarttaSivu päivitetty 25.8.2017
© Museovirasto