Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
På svenska

Perinnelaivarekisteri


Perinnelaivaksi nimitetään merenkulun historian kannalta arvokasta alusta, joka on myös arvonsa mukaisessa käytössä ja kunnossa.

Museovirasto on hyväksynyt rekisteriin vuosina 1993 - 2011 yhteensä 92 alusta.

Vuosina 2010 - 2013 tehdyn laivainventoinnin mukaan massamme on säilynyt yli 400 yli 40 vuotta vanhaa alusta, joilla voi olla kulttuuriperintöarvoa. Inventointiin pohjautuvien tietojen perusteella laivoja aletaan arvoluokittaa uudelleen seuraavilla kriteereillä.

Arvoluokitusperusteet


Alukset jaetaan kolmeen arvoluokkaan

Arvoluokka 1

Alus edustaa maamme keskeistä vesillä liikkumisen kulttuuriperintöä, jonka

 • historia liittyy kansallisesti ja/tai kansainvälisesti merkittäviin ilmiöihin, tapahtumiin ja/tai henkilöihin
 • lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä tai kiitettävä
 • edustaa esimerkillisesti omaa alustyyppiään
 • on hyvässä kunnossa
 • asianmukaisen säilymisen eteen tehdään säännöllistä työtä
 • ikä on vähintään 50 vuotta

Arvoluokka 2

Alukset jotka eivät täytä kaikkia arvoluokan 1 kriteereitä

Arvoluokka 3


Alukset
 • joilla ei ole merkitystä maamme merenkulun tai huviveneilyn historiassa
ja/tai
 • joiden tietoarvo on vähäinen
ja/tai
 • joilla ei tällä hetkellä ole lähde- ja dokumentaatioarvoa
ja/tai
 • jotka eivät enää edusta omaa alustyyppiään
ja/tai
 • jonka kunto on niin huono, että aluksen säilyminen on hyvin epävarmaa


Pisteytysjärjestelmä


Aluksen arvoluokka määritellään pisteytysjärjestelmällä, jossa otetaan huomioon seuraavat kriteerit.

Merkitys Suomen vesiliikenteen historiassa

Erityistä huomiota kiinnitetään aluksen asemaan maamme kauppamerenkulun ja veneilyn sekä veneen- ja laivanrakennuksen historiassa.

Kohteella voi olla paikallista, kansallista ja/tai kansainvälistä merkitystä myös esimerkiksi liittyen

 • teollisuuteen ja talouselämään
 • valtiolliseen itsenäisyystematiikkaan tai maailmansotiin
 • sosiaalisiin ja henkisiin arvoihin ja tunnemerkityksiin muistojen ja muistelun kiinnekohtana.

Edustavuus

Edustavuus on arvio, joka määrittää kohteen kokonaisuuden säilyneisyyttä ja jatkuvuutta. Huomio kiinnitetään

 • miten hyvin alus edustaa kokonaisuutena omaa tyyppiään
 • miten alus edustaa kokonaisuutena tiettyä aikakautta
 • miten alus pystyy kertomaan alkuperäisestä toiminnastaan ja/tai toiminnan muutoksista
 • historialliseen kerroksisuuteen eli kohteessa näkyviin eri aikakausia edustavia rakenteita, materiaaleja, tyylipiirteitä tms., jotka ilmentävät aluksen rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta.

Lähde- ja dokumentaatioarvo

Lähde- ja dokumentaatioarvolla tarkoitetaan informaatioarvoa, joka kertoo miten hyvin alus nykyhetken perusteella pystyy välittämään valikoitua tietoa aluksen historian tietystä vaiheesta.

Kunto

Aluksen kunto määritellään tarkastuskäyntien, virallisten katsastustodistusten ja aluksen omistajilta pyydetyn materiaalin perusteella.


Pisteytys


Pisteytys


Lisäksi voidaan ottaa huomioon kohteen

 • vaikuttavuus nähtävyytenä tai käyntikohteena
 • vaikuttavuus opetuksessa, koulutuksessa tai merenkulkuperinteiden säilyttämisessä
 • —sosiaalinen vaikuttavuus
 • —taloudellinen vaikuttavuus

 
Lisätietoja Perinnelaivarekisteristä antaa erikoistutkija Hannu Matikka, puh. 0295 33 6273 tai hannu.matikka@museovirasto.fi.

Kulkuvälineiden restaurointiavustukset

 SivukarttaSivu päivitetty 8.1.2018
© Museovirasto