Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste


Rekisterin nimi

Personec F. V Palkka Henkilöstö


Rekisterin pitäjä

Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki
Puhelin 09 40 501 (vaihde)

Rekisterinpitäjän edustaja:

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)
Vanhankaupunginkatu 18, PL 850, 13101 HÄMEENLINNA
Puhelin: 010 366 2000 (vaihde)

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ulla Hyvönen
  PL 913, 00101 Helsinki. Puhelin: 040 128 6011
Sähköposti: ulla.hyvonen@nba.fi

Peter Walden
  PL 913, 00101 Helsinki. Puhelin: 040 128 6007
Sähköposti: peter.walden@nba.fi

Hannele Muukkonen
PL 913, 00101 Helsinki. Puhelin: 040 128 6010
Sähköposti: hannele.muukkonen@nba.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Palkan- ja palkkioiden, lisien ja korvausten laskentaan ja maksatukseen sekä pidätysten suorittamiseen liittyvät tehtävät

Henkilöstöhallinnon tehtävät, kuten henkilötietojen ylläpito, palvelussuhdetietojen ylläpito, virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien tietojen ylläpito, poissaolot ja virkavapaudet, nimikirjatietojen ylläpito, palvelusaikalaskenta, vuosiloma-asioiden hoito, henkilöstön koulutustietojen ylläpito.

Sidosryhmille (verottaja, ammattiyhdistykset, PSR) tietojen toimittaminen

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot

- nimi, henkilötunnus, kotiosoite, verotustiedot (verotuskunta), pankkiyhteys, yleissivistys/tutkinto (vain palkansaajista)

Palvelussuhdetiedot

-virka-/työsuhde, palvelussuhteen kesto, eläkepalvelussuhdetiedot, työaikatiedot (työaikasäännös, koko-/osa-aikaisuustiedot), maksutapa (palkanmaksupäivä 15 tai 31 pv), palvelussuhteen laatu

Virkaa/tehtäviä koskevat tiedot

-virka-/tehtävänimike, -koodi, työsuhdetiedot

Palkkaa/palkkioita koskevat tiedot

-peruspalkka (tehtäväpalkka, henkilökohtainen palkanosa), lisät, työsuojeluvaltuutetun palkkio, luottamusmiespalkkio, tuntipalkka, tuntipalkan jakaja, lisä- ja ylityö- sekä muut työaikakorvaukset, lomaraha, vuosilomakorvaus, aikapalkka, ennakkomaksut, pankista perintä, matkapuhelinetu, autoetu, työsuhdematkalippu, palkan/palkkion kokonaismäärä sekä muut maksupäivittäiset tiedot (maksupäivän vero, palkansaajan eläkemaksu, työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, maksettava määrä)

Poissaoloja koskevat tiedot

-kesto, palkallisuus/palkattomuus, poissaolon syy

Vähennyksiä koskevat tiedot

-veronpidätystiedot, jäsenmaksutiedot, ulosottopidätystiedot, muut pidätykset

Työnantajan tilityksiä ja maksuja koskevat tiedot

-tilitiedot, sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, lomapalkkavelka

Henkilötietojen ylläpitosovellus/nimikirjatiedot

- henkilön nimi, henkilötunnus, sukupuoli, peruskoulutus, kansalaisuus

-tutkinto ja koulutustiedot, virka/tuomarinvala, asevelvollisuus, kunniamerkki, eläkepäätös, erivapaus, kielitaito, työura, luottamustehtävä, sivutoimilupa, rangaistus

Sopimus (Nimitys/Määräys/Työsopimus) -sovellus                                              

- henkilö, vakanssi, nimike, organisaatio, hoitotapa, osa-aikaisuus, työaika, ajankohta, työaikasäännös, henkilöryhmä

Poissaolot ja virkavapaudet -sovellus

- poissaolon syy, nimikirjaan tuleva poissaolon kuvaus ja ajankohta

Palvelusaikalaskentasovellus

-vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan määrittämiseen liittyvät palvelusaikalaskennat ja päätökset

Vuosilomasovellus

- vuosilomaoikeus ja sen käyttö, lomajaksot, säästövapaat, lomarahavapaat

Vakanssisovellus

- nimike, organisaatio, sijaintikunta, työaika ja niihin liittyvät muutokset sekä vakanssin perustamis- ja lakkauttamistiedot

Ote nimikirjasta pyydettäessä henkilölle ja tarvittaessa työnantajalle

Lomaoikeustietoja lomarahojen maksamista ja lomapalkkavelan laskemista varten työnantajalle

Säännönmukaiset tietolähteet

- Museoviraston nimityspäätökset, työsopimukset, virkoja koskevat päätökset, virkavapauspäätökset, palkan muutosta koskevat päätökset, luontoisetuja koskevat päätökset

- henkilön ilmoittamat henkilö- ja poissaolotiedot (ESS) sekä verotustiedot

- jäsenmaksuvaltakirjat

- kihlakunnanvirastojen maksukiellot

- palkkionsaajan palkkiolasku tai vastaava

- henkilön toimittamat opinto- ja työtodistukset

- henkilöstökoulutuksen osallistujaluettelot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Nimikirjanote, vuosi-ilmoituksen palkansaajakohtaiset erittelytiedot, valtion henkilöstörekisteritiedot, valtion palvelussuhderekisteritiedot

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Henkilöstöhallinnon lomake- ja päätösjäljennökset sekä palkanlaskennan aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Personec F V -järjestelmä sijaitsee Tieto Finland käsittely- ja verkkopalveluiden palvelimella. Pääsy tietokantaan on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä toiminto- ja ryhmäkohtaisin valtuuksin. Järjestelmään tallentuu tieto siitä, kuka on tallentanut tai muuttanut tietoja ja koska muutos on tehty

Valtiokonttorin palvelukeskuksessa henkilöstöasioita hoitavilla henkilöillä on palvelusopimukseen perustuvat tallennus-, katselu- ja tulostusoikeudet verkon välityksellä omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan palkka- ja/tai henkilöstöjärjestelmään. Palkkasovellukseen tiedot siirtyvät vasta palvelukeskuksessa suoritetun tarkastus- ja palkkapalveluissa suoritetun vastaanottoajon jälkeen.

Sähköinen palkka-aineisto arkistoidaan Rondoon, jossa oikeudet aineiston käsittelyyn on rajattu lukituksilla.

Tieto Finland noudattaa omia ATK-turvajärjestelmäohjeitaan


 SivukarttaSivu päivitetty 20.6.2013
© Museovirasto