Rantamaisema. Nabal.
13. Rantamaisema. Nabal. Valok. Vilho Setälä 1912.