Rantamaisema. Nabal.
14. Rantamaisema. Nabal. Valok. Vilho Setälä 1912.