Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hauho
 
Hauhon kirkonkylä
 
Kuvaus:

Hauhon kirkon ympäristö on eräs maamme parhaiten säilyneitä kirkonkyläkokonaisuuksia kapeine raitteineen ja vanhoine rakennuksineen. Alue on erittäin tiheään rakennettu Kirkonkylänlahdesta nousevalle rinteelle. Rakennuskanta muodostuu muutamasta talonpoikaistilasta sekä pienimittakaavaisesta tilattoman väestön asutuksesta, joka on syntynyt pääasiassa 1700- ja 1800-luvuilla. Kirkon vieressä sijaitseva Kapakan tilan päärakennus on 1880-luvulta. Kaksikerroksinen, hirsinen asuinrakennus on 1760-luvulta. Kapakan tilaan liittyy muistoja Paavo Cajanderista. Kirkonkylän maisemakokonaisuuteen kuuluvat lisäksi vanha kivikirkko ja tapuli, pappila, museomakasiini ja molemmat seuratalot. Kirkkorannan puusto on maisemallisesti arvokasta.
-Hauhon keskiaikainen kivikirkko on rakennettu todennäköisesti 1400-luvun loppupuolella. Runkohuone on jaettu kolmilaivaiseksi, joista keskilaiva on holvattu tähtiholveilla, sivulaivat sekä tähti- että ristiholveilla. Holvaus on ilmeisesti 1500-luvun alusta. Runkohuoneen eteläsivulla on ristiholvattu asehuone ja pohjoissivulla vuosina 1783-84 tiilestä rakennettu sakaristo. Kirkon länsipäädyssä on koko päätykolmion täyttävä tiilikoristelu. Itäpäädyn koristelu on vaatimattomampaa. Uusgoottilainen kellotapuli muurattiin tiilestä 1864 (A. Boman). Kirkkomaata ympäröivä harmaakiviaita on vuodelta 1794.
-Kirkkoherranpappila on sijainnut samalla paikalla keskiajalta lähtien. Uusklassillinen puinen päärakennus on vuodelta 1840 (A.F. Granstedt). Rakennusta on jatkettu 1901 toisesta päästä matalammalla osalla. Pappilarakennuksesta laskeutuu rantaan laaja puutarha. Virkataloon kuuluvat lisäksi vuokraajan asuintupa vuodelta 1904, vilja-aitta sekä 1700-luvun lopulla rakennettu paririihi viereisellä Kotkon luonnonsuojelualueella.