Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museiverkets arkiv- och samlingsförteckningar


ARKIV


Sökregister på webben


Kulturmiljöns forskningsrapporter

Databasen fungerar som sökregister för de forskningsrapporter som förvaras i Museiverkets arkiv. I det finns katalogiserat forskningsrapporter relaterade till arkeologi, den byggda miljön och etnologi. Om merparten av rapporterna finns utöver metadata även själva dokumentet som PDF-fil. En del elektroniska filer av forskningsrapporterna finns för påseende endast via kundtjänstlokalernas datorer och Museoverkko för registrerade användare. Filer gällande de arkeologiska rapporterna finns även i de arkeologiska projektens register.

I databasen finns material gällande den byggda miljön i huvudsak från och med 1960-talet, äldre information än så sparas tills vidare sporadiskt. Arkeologiska forskningsrapporter finns ända från 1880-talet. Dessutom finns en del äldre information än så. För den historiska tidens arkeologi har rapporter systematiskt katalogiserats från och med 2011. Äldre rapportdata än så finns i huvudsak i de arkeologiska projektens register. Vad gäller etnologi har material katalogiserats i den här databasen endast i form av enskilda rapporter.

De arkeologiska projektens register (Projektregister över fornlämningar)

Systemet används till att hantera data relaterade till arkeologiska projekt, uppföljning av projekten och statistikföring av dem. Informationen i projektregistret sammanställs baserat på såväl den egna verksamheten som forskningstillstånd som beviljats externa aktörer. Vad gäller retrospektiva data har man som datakälla använt publikationen Arkeologia Suomessa (Arkeologi i Finland) samt forskningsrapporter som skickats till Museiverket. Nya projekt registreras i registret i samband med beviljandet av forskningstillståndet samt vid beslut om eget projekt. Information relaterad till forskningsrapporter i arkivet finns under fliken Rapportdata.

Accessionsdiarium

Accessionsdiariet, det vill säga fynddiariet är avsett som Museiverkets officiella uppföljningssystem för fynd som tagits upp i de arkeologiska samlingarna. Accessionsdiariet innehåller information enligt huvudnummer om de förhistoriska samlingarnas mottagningsinformation. Katalogiseringen börjar från år 1829 med KM-nummer 1. Informationen för perioden 1888–1901 är bristfällig. För dessa delar kan man mot beställning få tillgång till Accessionsdiariet i bokform och kommunspecifika fyndkartotek i arkivets kundtjänstlokaler.

Den byggda miljöns ritningsförteckning

Här är det fråga om ett sökregister, som innehåller metadata om mätnings- och planeringsritningar som Arkeologiska kommissionen och Museiverket har producerat samt enskilt material av samlingskaraktär som man fått annorstädes ifrån. Merparten av materialet är relaterat till den byggda miljön, men i förteckningen finns även ritningar relaterade till fasta fornlämningar. De största enskilda helheterna är ritningar relaterade till forskning och renovering av medeltida slott. Uppdateringen av ritningsförteckningen avslutades 2010. Numera katalogiseras ritningarna i Musketti (Musketti, Kulturmiljöns ritningssamling, KYP).

Ritningarna är ordnade efter kommun och ur förteckningen framgår bland annat ritningens tecknare, tidsperiod samt innehåll. En del av ritningarna som nämns i förteckningen finns inte längre i Museiverkets arkiv, till exempel har det ryska ingenjörskommandots (VIK) ritningar överförts till Nationalarkivet. 

Etnologiska enkäter

Svarsmaterialet för de etnologiska enkäterna finns i arkivet huvudsakligen från och med 1956. Enkätsvaren har ordnats efter ämnesområde och inom ämnesområdena efter ort. Enkätämnena har listats per år för perioden 1956–1996. Senare enkäter har listats separat.

Etnologiska manuskript och annat material

Etnologiska manuskript innehåller till exempel olika berättelser, fältarbetsmaterial, studentkårers insamlingar, etnologiska examensarbeten, svar på enkät som skapades under åren 1900–1945, material beträffande finsk-ugriska folk och fältarbetsmaterial relaterat till arbetarkulturen. Förteckningen över det etnologiska manuskriptmaterialet innehåller informationen om manuskript som inkommit före 1957. Material som inkommit efter 1957 har grupperats efter ort eller upphovsman samt uppdelats i fyra delområden: 1) hembygdsexpeditioner, tjänsteresor och memoarer, 2) landskapens och hela Finlands samlingar, 3) examensarbeten och 4) samlingar från samiska, Östersjöfinska och andra finsk-ugriska folkstammar.

Finska Fornminnesföreningens arkivförteckningSökregister i forskarsalens kunddatorer


Musketti
Du kan bläddra i systemet på kundtjänstlokalernas terminaler. I Musketti har man katalogiserat arkeologiska föremålsbilder och föremålsritningar sedan början av 2008. Om det äldre materialet finns förteckningar och sökkartotek.

Mätningsritningar relaterade till den byggda miljön och arkeologi finns från och med 2015 katalogiserat i Musketti och informationen i den tidigare ritningsförteckningen (Den byggda miljöns ritningsförteckning) har konverterats till systemet. Ritningarna finns i Musketti i Kulturmiljöns ritningssamling och utöver metadata innehåller databasen rikligt med digitaliserade ritningar.

Registret Ärendehantering på kulturmiljöns resultatområde (det s.k. Ärenderegistret)
Systemet användes i synnerhet på den före detta avdelningen för byggnadshistoria vid uppföljning, statistikföring och distribution av utlåtandeärenden under åren 1997–2013. Man började importera data till systemet 1997 och på bred front från och med 1998. Systemet är parallellt med Museiverkets officiella administrationsdiarium. Användningen av datasystemet i dess ursprungliga syfte avslutades 18.2.2013, då man på Museiverket tog i bruk ärendehanteringssystemet SALAMA.

Därefter har man i samband med digitaliseringsprojekten av Museiverkets arkiv kompletterat databasen retroaktivt med dokumentmaterialets metadata och filer från olika år. Det digitaliserade materialet har importerats under fliken Bilagor och de äldsta dokumenten i datasystemet är för närvarande från 1880-talet. Informationen är inte heltäckande gällande det äldre materialet.
Den offentliga informationen i datasystemet kan registrerade användare ta del av via terminalerna i Museiverkets kundtjänstlokaler (Sturegatan 2 a) och via Museoverkko.

Kundterminal för SALAMA
Museiverkets ärendehanteringssystem SALAMA fungerar numera som Museiverkets officiella registerlösning för administration samt arkiv för elektroniska dokument för verkets administrativa dokument. För SALAMA finns för närvarande inte någon separat kundterminal, men den planeras bli tagen i bruk under 2017. Till systemet har man konverterat metadata och digitaliserat material också gällande äldre administrativt material. På samma sätt har administrationsdiariets metadata konverterats till systemet.


Övriga sökregister i forskarsalen


De arkeologiska samlingarnas huvudförteckning
De arkeologiska fyndens förteckning i ankomstordning. Kopior av förteckningsböckerna finns i kundtjänstlokalerna.  Den ursprungliga förteckningen över nyare fynd kan beställas i kundtjänstlokalen.


Sökregister som ska beställas till forskarsalen


Planer för arkivbildning
Brevdiarier
Förvaringsordningen av de administrativa dokumenten i arkivet varierar. Den topografiska (kommunspecifika) ordningen är allmän. Merparten av de nyare (fr.o.m. 1990) administrativa dokumenten är ordnade per ärendegrupp, vilka framgår av planerna för arkivbildning.

Arkeologiska kommissionens material är ordnat efter ett traditionellt ABC-schema på basis av dokumentens form (diarier, kopior, ankomna dokument, protokoll o.s.v.). Samma form har följts i merparten av materialet också gällande Museiverkets dokument.

Det elektroniska diariet relaterat till administrativt material har använts sedan 1995. För tiden innan används brevdiarier i pappersformat, som börjar från år 1884. Dessa sökregister har sammanställts årsvis.

Förteckning över historiens topografiska material
Helheten innehåller material som bildats under den före detta historiska avdelningen/byrån och dess innehåll varierar. Med finns material gällande kyrkor, slott och herrgårdar, brev från Arkeologiska kommissionens tid samt krigstidsmaterial från östra Karelen. Materialets förvaringsordning är kommunspecifik.

 SidkartaSenast uppdaterad 19.4.2017
© Museiverket