Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Suomeksi

Beskrivning av datasystemet för kulturmiljön


Datasystemet för kulturmiljön består av olika register som innehåller uppgifter om kulturmiljön och skyddet av den. En del av registren är färdiga, bestående material och en del uppdateras kontinuerligt. I databaserna finns information om bland annat fasta fornlämningar, arkeologiska fynd, skyddade byggnader och byggda miljöer. Därutöver innehåller systemet information om bland annat inventeringar och publikationer samt ett ärendehanteringsregister. Produktion och användning av geografisk information är en viktig del av datasystemet.


Kulturmiljöns registerportal utgör en del av Datasystemet för kulturmiljön. Det finns två versioner av registerportalen. I den öppna tjänsten på internet kan man bekanta sig med uppgifterna om skyddsobjekt. Den slutna extranät-tjänsten är i sin tur avsedd för utdelning av informationsmaterial som finns i datasystemet till de myndigheter och institutioner som svarar för värnandet och undersökningen av kulturmiljön. Distributionen av registerportalen har förverkligats som en del av Museoverkko-tjänsten som upprätthålls av Museiverket.


Museerna och andra aktörer inom kulturarvsbranschen kan granska registren i datasystemet via Museoverkko-tjänsten. Museoverkko är en avgiftsfri extranätstjänst som utvecklats av Museiverket. Användningen av Museoverkko-tjänsten förutsätter användaravtal.   

Datasystemet för kulturmiljöer omfattar bland annat [Datasystemet finns endast på finska]

  • Fornlämningsregistret
  • Registret över byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY)
  • Registret över byggda miljöer av riksintresse (RKY1993) (inte längre giltigt)
  • Byggnadsarvsregistret
  • Ärenderegistret (uppdateras inte, uppdaterades senast den 3 juli 2013)
  • Karttjänsten

Museoverkko [Museiverkets extranätstjänst för myndighetsaktörerna inom kulturarvsbranschen]

Rekisteriportaalin internet-palvelu [Öppen för alla]

Ytterligare information on registerportalens myndighetsversion


Användarbehörigheter


Beviljandet av användarbehörigheter till systemet förutsätter ett avtal med Museiverket. Användarbehörigheter kan beviljas myndigheter och institutioner som ansvarar för värnandet och undersökningen av kulturmiljön.

Kunden får underhållskoder till systemet. Med koderna kan kunden registrera nya användare under sin organisation genom Museoverkkos användarhantering. Museiverket godkänner användarna. Då får användaren ett lösenord och ett användarnamn per e-post till den angivna adressen. Den som har underhållskoder har rätt att ta bort eller lägga till användare som är anställda hos honom eller henne eller fastställa en begränsad giltighetstid för koderna.

Vid användning vid läroanstalter har användaren av systemet rätt att överlåta koder till studerande vid sin läroanstalt för en viss tid för ett lärdomsprov eller forskningsprojekt. Läroanstalten svarar för användningen av studentkoderna och deras begränsade giltighetstid.

Materialen som förmedlas via Museoverkko är endast avsedda för värnandet och undersökningen av kulturmiljön (byggnadsarv och arkeologiskt arv) och material får inte överlåtas till tredje parter utan den ursprungliga materialleverantörens tillstånd. Det är förbjudet att med hjälp av Museoverkko erbjuda hjälp till tredje parter.

I användarbehörigheten till registerportalen ingår inte överlåtelse av äganderätt, upphovsrätter eller andra immateriella

rättigheter över portalen eller informationen som delas ut via portalen. Om inte annat anges innehar Museiverket upphovsrätten

till materialen. När man hänvisar till materialen ska man ange Museiverket, datasystemet för kulturmiljön och året i

källhänvisningen. Dessutom ska direkta citat förses med vederbörliga markeringar.


Avgiftsbeläggning


Det är tills vidare avgiftsfritt att använda registerportalen.


Kontaktuppgifter


Ytterligare information om tjänsten och dess innehåll samt ingående av avtal: museoverkko@nba.fi.


Anvisningar


[pdf Museoverkon käyttöohje 2013 (449 KB)] [Materialet är på finska]

[pdf Ohje organisaation pääkäyttäjälle (Museoverkko) (81.0 KB)] [Materialet är på finska]


[pdf Muinaisjäännäösrekisterin täyttöohje 2014 (365 KB)] [Materialet är på finska]


 SidkartaSenast uppdaterad 2.6.2014
© Museiverket