Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Arbetsordning


Traditionsfartyg


Med traditionsfartyg avses ett i Traditionsfartygsregistret registrerat fartyg som är värdefullt med hänsyn till sjöfartens historia och som är i ett sådant skick och bruk som motsvarar detta värde.

Traditionsfartygsregistret


Museiverket för Traditionsfartygsregistret i syfte att trygga att traditionsfartyg bevaras och iståndsätts på ett behörigt sätt. För att ett fartyg ska upptas i registret ska dess ägare lämna in en ansökan som är riktad till Museiverket. Museiverket fattar beslut om att godkänna ett fartyg i registret på förslag av sakkunnignämnden för traditionsfartygsärenden.

Medlemskapet i Traditionsfartygsregistret är tidsbestämt. För att behålla sitt medlemskap i registret ska ägaren till ett fartyg som godkänts i registret vart femte år lämna in tillräckliga bevis på att fartyget fortfarande är i sådant bruk och skick som registrets arbetsordning förutsätter. Om ett fartyg som upptagits i registret byter ägare, upphör medlemskapet i registret. Om fartygets nya ägare vill behålla medlemskapet i registret, ska denne ansöka om medlemskap på nytt. Medlemskapet i registret upphör även om man gör ändringar i fartyget utan sakkunnignämndens godkännande. Ett fartyg som upptas i Traditionsfartygsregistret ska uppfylla följande kriterier.

  • Fartyget är registrerat i Finland.
  • Fartyget har besiktigats i enlighet med gällande lagar och förordningar och god sjömannased.
  • Fartyget har ursprungligen byggts för yrkestrafik eller myndighetsbruk.
  • Fartyget är minst 50 år gammalt.
  • Fartygets längd är minst 12 meter. Vad gäller fartygets längd kan man i vissa fall göra undantag.
Dessutom beaktas omständigheterna nedan. Tillräckliga utredningar om dessa omständigheter ska bifogas registeransökan.

  • Fartygets ålder och tiden då fartyget funnits i Finland.
  • Fartygets ursprunglighet och originalitet: fartyget är väl bevarat i fråga om konstruktion, rigg, maskineri och utrustning, eller fartyget har restaurerats på behörigt sätt i ett skick som motsvarar dess ursprungliga skick.
  • Antalet motsvarande fartyg i Finland eller ute i världen är litet eller fartyget har byggts av en känd skeppsbyggare.
  • Fartygets kulturhistoriska värde.
  • Fartygets betydelse och dokumenteringsvärde med tanke på Finlands sjöfartshistoria.
Museiverket har en databas med information om fartyg som godkänts i registret. Uppgifterna om ansökningar och understöd sparas i denna databas.

Sakkunnignämnden


Museiverket tillsätter för tre år i taget en sakkunnignämnd som lämnar förslag om godkännande av fartyg i Traditionsfartygsregistret, avger utlåtanden om ansökan om statsstöd enligt prövning för reparation och iståndsättning av traditionsfartyg samt utför andra sakkunniguppdrag som Museiverket anvisar nämnden. Sakkunnignämnden består av en av Museiverket utsedd ordförande och sekreterare samt högst åtta medlemmar. De övriga statliga myndigheterna representeras i nämnden en företrädare som utses av avdelningen för sjöfart vid Trafiksäkerhetsverket Trafi. Förslag till andra medlemmar begärs åtminstone av Suomen Höyrypursiseura ry, Suomen Merihistoriallinen Yhdistys ry, Viaporin Telakka ry och Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry.

Statens ekonomiska stöd


Reparation och restaurering av fartyg som upptagits i Traditionsfartygsregistret bygger i huvudsak på ägarnas eget arbete. Ägarna förutsätts sköta om fartygens skick. Museiverket kan på ansökan bevilja understöd i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) för iståndsättning och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla fartyg i syfte att genomföra reparations- och restaureringsarbeten på seglingsdugliga fartyg som har upptagits i Traditionsfartygsregistret. Villkoret för beviljande av understöd är att fartyget har ett förflutet inom yrkestrafik eller myndighetsbruk i Finland, eller att fartyget har byggts i Finland för något av dessa ändamål. Sjöfartshistoriskt värdefulla fartyg som är under reparation och som kan upptas i Traditionsfartygsregistret efter att reparationsarbetena har slutförts kan beviljas understöd endast i undantagsfall. Understöd söks hos Museiverket med en blankett som är avsedd för ändamålet. Till ansökan ska fogas bl.a. reparationsplan, kostnadsberäkning och finansieringsplan. Understödsbeloppet fastställs från fall till fall. Det beviljade ekonomiska understödet utgör i regel en tredjedel av projektets godkända totalkostnader. Beslut om utdelning av understöd fattas före utgången av maj. Understöd beviljas inte för reparation och restaurering av fartyg i statens ägo eller för återbyggnad av fartyg. Det beviljade understödet betalas efter slutförda reparations- och restaureringsarbeten utifrån faktiska kostnader efter att den blankett för redovisning av användningen av understödet som lämnas som bilaga till understödsbeslutet har granskats och godkänts. Understödstagaren ska under alla omständigheter lämna en utredning om användningen av statsunderstödet på det sätt som Museiverket föreskriver senast före utgången av maj månad av det år som följer på det år då understödet beviljades. Om statsunderstödet har beviljats för grundlig förbättring av egendom som används för ett visst ändamål som bestäms i statsunderstödsbeslutet, får denna egendom inte på ett bestående sätt användas för något annat ändamål än det som bestäms i statsunderstödsbeslutet, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte överlåtas till någon annan under den i statsunderstödsbeslutet angivna användningstiden för den egendom som är föremål för statsunderstödet. Om fartyget säljs utomlands och det beviljas tillstånd för utförsel från landet, kan Museiverket kräva att de beviljade understöden återbetalas. Denna arbetsordning träder i kraft den 1 december 2010.


 SidkartaSenast uppdaterad 9.12.2011
© Museiverket