Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

De arkeologiska samlingarna


De arkeologiska samlingarna skiljer sig från övriga museisamlingar till exempel genom att en stor del av materialet består av skärvor som i första rummet bör vara tillgängliga för forskare men som också ställs ut. I samlingarna ingår material från hela det nuvarande Finland samt från de områden som anträtts till Ryssland. Huvuddelen av de arkeologiska samlingarna dateras till sten-, brons- och järnåldern. Från och med år 2011 katalogiseras också arkeologiska fynd från historisk tid till de arkeologiska samlingarna. Gemensamt för alla är att de är s.k. jordfynd.

Enligt lagen om fornminnen bör man göra en anmälan om jordfynd till Museiverket som har rätt att lösa in dem till statens samlingar eller överföra inlösningsrätten till ett annat museum. Mången upphittare donerar sitt fynd till samlingarna. Årligen tas ett par hundra fynd som kommit från privatpersoner emot till samlingarna. Den största delen av tillväxten är dock resultat av arkeologisk undersökningsverksamhet.

Utländskt material, de s.k. jämförande samlingarna, utökas inte längre. Fornminneslagstiftningen i de flesta länder förhindrar detta. Samlingarnas huvuddel härstammar från Ryssland, men det finns även material bl.a. från andra europeiska länder samt från Egypten och Palestina.

De arkeologiska föremålssamlingarna omfattar ca 40 000 huvudnummer. Antalet undernummer varierar mellan ett och flera tusen.
 

Vården och användningen av samlingarna


Samlingarna har lagrats i nummerordning enligt tidsperiod. Varje tidsperiod har föremålsgrupper, som på grund av sin omfattning eller sitt material behöver ett speciellt förvaringsutrymme och har ordnats i egna grupper. Den viktigaste av dem är textilier från järnåldern. I de nya förvaringsutrymmena har man satsat på de olika materialens bevarande i lämpliga förhållanden.

Samlingarna betjänar i huvudsak forskning och utställningar.  De används kontinuerligt också för bedömning av skyddsfrågor gällande fasta fornlämningar.

Både inhemska och utländska forskare samt studenter använder materialet för forskning. I fall forskningen sker på annan plats än i Museiverkets lokaliteter, eller om man vill ta forskningsprov av ett fornföremål, behövs Museiverkets tillstånd för det. Transporter som inte är helt nödvändiga undviks och för det mesta studeras materialen i Museiverkets lokaliteter.

De arkeologiska samlingarna används i egna utställningar men delar lånas också hela tiden ut till andra orter för både basutställningar och kortvariga temautställningar. De arkeologiska samlingarna hör till vår nationalegendom och därför presenteras de efter möjlighet även annars än vid egentliga utställningar.

Enheten arkivet och de arkeologiska samlingarna ansvarar för de arkeologiska föremålssamlingarna samt för kundbetjäningen som hänför sig till användandet av dem. Vid enheten sköter man också om mottagningen,inlösningen och katalogiseringen av lösa fornföremål. Enheten fattar också beslut om utställningslån och forskningstillstånd.

D61431 1
Svärd och dolk från bronsåldern. Foto: Markku Haverinen
DG1086 1
Snörkeramiska kärl från stenåldern. Foto: István
Bolgár
DG1669 1
Lerkärl från järnåldern. Foto: Markku Haverinen


Hur skall jag göra när jag hittar ett enskilt forntidsföremål?


Gör så här:

1. Om du i jorden hittar ett föremål som du tror att är ett forntida föremål, ta det till vara och anteckna den exakta fyndplatsen.

2. Rengör inte föremålet, gräv inte längre på fyndplatsen.

3. Sänd föremålet till Museiverket (adress Sturegatan 2a, 00510 Helsingfors) eller till närmaste landskapsmuseum. Du behöver inte betala portokostnaderna för paket som sänds till Museiverket, när du meddelar till posten att det gäller kundreturnering (avtalskännetecken är 610146). Du kan också ringa upp Museiverket, tfn (09) 40501 och berätta om fyndet.

4. När du får ett frågeblad gällande föremålet och omständigheterna på fyndplatsen från Museiverket, fyll i det omsorgsfullt och returnera det till Museiverket. Du kan också själv skriva ut frågebladet.

5. Meddela om du vill lösa in föremålet eller om du vill donera det till Finlands nationalmuseums samlingar.

6. Du kan också framlägga ett önskemål om att föremålet skall placeras i närmaste landskapsmuseum efter att nödvändiga dokumentationsåtgärder vidtagits vid Museiverket.

Enligt lagen om fornminnen tillhör föremål, som påträffats i jorden och är över 100 år gamla, staten. Museiverket kan lösa in fyndet eller överlåta inlösningsrätten till ett annat museum. Inlösningsbeloppet för föremål av ädelmetall uppgår till minst ädelmetallens värde förhöjt med 25 %. Handläggningstiden är tiden från att ärendet anhängiggörs tills avgörandet meddelas. Ärendet anhängiggörs när fyndet diarieförs dvs. det får ett huvudnummer. Inlösningsärenden gällande fornföremål handläggas i de flesta fall inom sex månader.

 

Om upphittaren vill donera fyndet till Nationalmuseets samlingar får han eller hon motta ett diplom.

 SidkartaSenast uppdaterad 1.11.2017
© Museiverket