Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Vanliga frågor


Hurdana fartyg kan godkännas i registret?


Ett fartyg som godkänns i registret ska vara ett över 12 meter långt fartyg som är byggt för yrkestrafik. Registret gynnar eller utesluter inte automatiskt någon av de fartygstyper som varit i yrkestrafik i vårt land. Båtar som har byggts för fritidsanvändning kan tills vidare inte godkännas i registret.

Mer detaljerade kriterier som beaktas vid godkännande av fartyg till registret räknas upp i Traditionsfartygsregistrets arbetsordning.

Det i arbetsordningen införda kriteriet om att fartyget ska vara i ett bruk och skick som motsvarar dess värde innebär i praktiken att restaurangbåtar inte kan godkännas i registret, inte heller ofullbordade projekt.

Hur behandlas ansökningarna om godkännande i Traditionsfartygsregistret?


Fartygets ägare lämnar till Traditionsfartygsregistret en ansökan, som behandlas av den sakkunnignämnd för traditionsfartygsärenden som Museiverket har utsett.

Nämnden föredrar ansökningarna för Museiverket, som fattar slutligt beslut i ärendet. Ett beslut kan vara jakande eller nekande. Alla förslag och beslut motiveras i sakkunnignämndens mötesprotokoll.

Den vanligaste orsaken till nekande beslut är att fartyget är i ett dåligt skick eller att fartyget har ändrats i en sådan omfattning att den som helhet inte längre representerar någon särskild period i Finlands sjöfartshistoria.

Är fartyg som godkänns i registret skyddade?


Nej. I Finland kan endast byggnader skyddas i detaljplanen, eller mer sällan med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet eller med statens förordning. Fasta fornlämningar kan skyddas med stöd av fornminneslagen.

Ägaren till ett fartyg som upptagits i registret ansvarar för att fartyget förblir i en användning och i ett skick som motsvarar dess värde, och man kan tills vidare inte med stöd av någon lag eller förordning ålägga ägare till fartyg som upptagits i registret att förvara sina fartyg på ett bestämt sätt.

Om en ägare använder och sköter sitt fartyg på ett osakligt sätt eller på ett sätt som står i strid mot god sjömanssed, eller gör förändringar i fartyget som sakkunnignämnden för traditionsfartygsärenden inte har godkänt, kan fartyget dock avföras ur Traditionsfartygsregistret.

Kan någon från registret komma och titta på vårt fartyg och ge oss råd?


Beslut om inspektionsbesök fattas från fall till fall, men möjligheterna till resor är tyvärr mycket begränsade. En förutsättning för alla inspektionsbesök är att fartygets ägare lämnat en ansökan till Traditionsfartygsregistret.

Registret gör inte kartläggningar av fartygens skick på ägarens begäran i andra fall än i samband med reparations- och restaureringsunderstöd. Sakkunnignämnden för traditionsfartygsärenden behandlar och besvarar alla skriftliga frågor som skickats till nämnden.

Vi har köpt ett gammalt fartyg och vill reparera det på rätt sätt. Var hittar vi information?


Klargör era egna faktiska behov och önskemål gällande fartyget. Utred först fartygets historia, bekanta er med fartyget och med litteratur om fartygsreparation, prata med ägare till motsvarande fartyg och beslut först sedan om åtgärderna. Anlita en yrkeskunnig reparatör och gör upp planerna tillsammans med reparatören från första början.

Registrets sekreterare ger vid behov mer information bl.a. om olika arkivkällor, företagare i branschen, reparationsvarv och material.

Var får man köpa traditionella byggmaterial och var hittar man skickliga snickare?


Kontaktuppgifter för materialtillverkare finns på internet eller i telefonkatalogen, och de kan berätta var produkternas närmaste återförsäljare finns. På webbplatsen http://www.restaurointi.net/ presenteras fackmän inom restaureringsbranschen.

Ett bra sätt att hitta skickliga och pålitliga hantverkare är att be om rekommendationer av andra fartygsägare och fartygsföreningar.

På webbplatserna för föreningar som är specialiserade på segelfartyg http://www.viaporintelakka.fi/ och http://skutforening.org/ finns information och varv och personer med specialkompetens, likaså på träbåtsbyggarnas webbplats http://www.puuvene.net/.

Kontaktinformation för ångbåtsexperter finns på adressen http://www.steamship.fi/.

De samnordiska gula sidorna för gamla fartyg finns på adressen http://www.ships-preservation.com/.


 SidkartaSenast uppdaterad -
© Museiverket