Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Undersökningstillstånd


Museiverket kan på basis av 10 § i lagen om fornminnen (295/63) bevilja tillstånd för undersökning av fornlämningar på de villkor som verket har fastställt. Tillstånd skall alltid sökas ifall undersökningen använder metoder som rubbar fornlämningen. Grundförutsättningen för att få undersökningstillstånd är att den person som ansvarar för fältarbetet har fått arkeologutbildning. Sökanden skall sörja för att tillräckliga resurser har reserverats för undersökningarna.

Museiverket kan på basis av lagen om fornminnen bevilja tillstånd för undersökning av fornlämningar under vatten på de villkor som verket har fastställt. Även en systematisk fotografering eller mätning av en fornlämning under vatten betraktas också som undersökning av fornlämning och är således en verksamhet som kräver tillstånd. Tillstånd för undersökning, där fornlämningen lämnas orörd, kan beviljas personer, som inte har någon egentlig arkeologisk utbildning. Det är dock viktigt, att en person som anhåller om tillstånd har deltagit i marinarkeologiska kurser för amatörer och att denna person förhandlar med personalen vid Museiverkets personal innan det praktiska dokumentationsarbetet påbörjas. Tillstånd för undersökning, där fornlämningen på något sätt rubbas och grävs ut, beviljas endast personer eller föreningar, sällskap etc. vilka har en tillräcklig arkeologisk kompetens för fältarbeten och för efterarbeten och som dessutom har möjlighet att ordna med konservering.

Hur man ansöker undersökningstillstånd
Undersökningstillstånd ansöks skriftligt antingen med Museiverkets blankett eller med en fritt formulerad ansökan. En fritt formulera ansökan ska innehålla samma information som efterfrågas i blanketten. Ansökan ska lämnas in i god tid innan undersökaren planerar att inleda undersökningen. Ansökan behandlas i regel inom 30 dagar. Ifall det är fråga om en omfattande och långvarig undersökning bör den som ansöker om tillståndet vara bered på en längre behandlingstid.

Behandlingstiden omfattar tiden från och med att ärendet blivit anhängigt vid Museiverket tills att ärendet har avgjorts. Ärendet blir anhängigt då ansökan har kommit fram till Museiverkets registratur. Ifall ansökan är bristfällig uppmanar Museiverket ansökaren att komplettera ansökan inom utsatt tid. Ifall ansökan måste kompletteras förlängs behandlingstiden. I brådskande fall bör Museiverket kontaktas omedelbart.

Tillståndsansökan skall ha en undersökningsplan som bilaga, som ger en tillförlitlig bild av lokalen, målsättningarna, metoderna, resurserna och den övriga verksamheten förknippade med undersökningen. Undersökningsplanen kan göras på Museiverkets blankett eller vara fritt formulerad. En fritt formulerad plan skall innehålla samma information som efterfrågas i blanketten. Enhetlig och omfattande information underlättar och försnabbar behandlingen och jämförandet av ansökningarna. När en ansökan förbereds bör den ansökande bekanta sig med kvalitetsanvisningarna för arkeologiska fältarbeten i Finland, som finns på Museiverkets web-sidor.

Av ansökan om undersökningstillstånd skall framgå följande uppgifter:
  1. Undersökningslokalens uppgifter
  2. Namn och kontaktuppgifter för den sökande och för den ansvariga ledaren för fältarbetet
  3. Bilagor (obligatoriska)
  • Undersökningsplan (Museiverkets blankett eller en fritt formulerad plan med samma uppgifter)
  • Redogörelse för fältarbetsledarens utbildning och fältarbetserfarenhet
  • Resurs- och resursfördelningsplan
  • Kartor - undersökningslokalens läge och en klar avgränsning (tillräcklig skala och precisionsnivå)
  • Museiverkets eller landskapsmuseets utlåtande (undersökningar som utförs enligt 15 § i lagen om fornminnen)
Lag om fornminnen 295/1963

Blanketterna


Ansökan om undersökningstillstånd

Undersökningsplan

Ansökan om undersökningstillstånd inklusive bilagor sänds till Museiverkets registratur (PB 913, 00101 HELSINGFORS. Ansökningarna behandlas vid Museiverkets avdelning för kulturmiljöskydd.

 SidkartaSenast uppdaterad 1.4.2016
© Museiverket