Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Ordlista i anslutning till Varggrottan


allerödstiden –  tiden i slutet av Weichsel-nedisningsperioden då ett gynnsamt klimat var rådande

Ancylussjön   – Östersjöns sötvattensstadium för ca 10 800 – 9000 år sedan

artefakt  –  ett av människohand tillverkat föremål

atlantiska skedet – en postglacial värmeperiod, typiskt för perioden är förekomst av lövskogar och ädla lövträd

Baltiska issjön  – Östersjöns senglaciala insjöstadium för ca 13 000 – 11 590 år sedan

blockbälte – ett bälte som visar moränområdets strandskede, där det av moräntäcket återstår stenblock efter att vågorna sköljt upp finare material på en lägre nivå

boreala perioden – ett klimatskede mellan det preboreala och det atlantiska skedet.

deformation – formförändring

deglaciation  – glaciärerna försvinner

Eem-interglacialen – Den värmeperiod som föregick den senaste Weichsel-istiden för ca 130 000 – 115 000 år sedan

Eem-havet – Östersjöns havsskede under den interglaciala period som föregick den senaste Weichsel-istiden

eolisk  – avlagrad av vind, transporterad med vindens hjälp

eustasi –  globala förändringar i havsytans nivå

genes –  uppkomst, bildningssätt

geofakt –  en sten som formats av naturen. Det kan vara svårt att skilja mellan en natursten och ett av människan tillverkat föremål

glacial –  istida, glaciär-

glaciation – nedisning

glacigen – bildat av glaciär

grotta – en ihålighet i jordmånen eller i berggrunden, en grotta har tak, väggar och golv. Den är så stor att tre personer bra ryms in. Även klipphyllor, under vilka tio personer ryms in och kan slå läger räknas som grottor (halvgrotta). Dessutom anses mindre ihåligheter som av någon orsak är märkliga vara grottor.

holocen – kvartär epok som motsvarar tiden efter den senaste istiden

indelning av kornstorlek – indelning av olika fraktioner enligt jordarternas olika kornstorlekar

interglacial  – mellanistid

interstadial  – ett isfritt mellanskede under samma istid

istid – den tid då en betydande del av jordklotet var täckt av is

jordflytning  – långsam rörelse av vattenrik jord nedför sluttning

kiselalg – encellig alg med kiseldioxidskal, förekommer som mikrofossil bl.a. i gyttja och avslöjar de förhållanden som rådde då den avlagrades, t.ex. klimatet, saltstyrkan, näringshalten mm.

kol-14-metoden – åldersbestämning av ett organogent ämne baserat på sönderfall av kolisotopen 14 C

kvartärgeologi – en gren av geologin som behandlar kvartärtiden, dess avlagringar, klimat, fossil etc.

kvartärperioden – den geologiska period under de senaste 2 årmiljonerna, vilken följer efter veckningen av Alperna. Under denna tid råder ett flertal istider och det är nu som bl.a. människan har utvecklats.

landhöjning – jordskorpan eftersträvar att återfå den höjd den hade innan den trycktes ner av inlandsisen.

Littorinahavet – Östersjöns skede under värmeperioden efter istiden för ca 8000 – 3000 år sedan.

morän  – en jordart av hopblandat material som transporterats, anhopats och lagrats av glaciärer.

Mousterién – En stenarts- och kulturgrupp under mellanpoliticum. Gruppen ansluter sig i huvudsak till neanderthalmänniskan

osl-datering – optiskt stimulerad luminescensdatering. Man kan mäta hur länge sedan ett prov, i allmänhet en kvarts- eller fältspatskristall, har varit utsatt för direkt solljus.

paleolitisk stenålder – den s.k. äldsta stenåldern, varmed avses epoken efter att de första stenföremålen uppträdde för ca 2,5 miljoner år sedan fram till den mesolitiska dvs. början av den mellersta paleoliticum för ca 10 000 år sedan. Den paleolitiska stenåldern indelas i tre perioder: den tidiga, mellersta och senpaleolitiska epoken. Varggrottan har varit i användning under den mellanpaleolitiska perioden, som inföll för ca 300 000 – 30 000 år sedan.

Paleosol – forntida jordmånslager

pavement – tilltrampad yta. Ett hårdnat ytskikt, där stenarna till största delen är i vågrätt läge. Pavementet har uppstått av att människor och dessutom medelstora – stora däggdjur har gått här.

pleistocen –  geologisk period, som börjat för ca 2,5 miljoner år sedan och upphörde för ca 11 500 år sedan

pollenanalys – dateringsmetod baserad på sammansättningen av pollen i en avlagring. Metoden används inom kvartärgeologin och ger också information om miljöhistorien

postglacial – epok efter istiden

preboreala perioden – det tidigaste klimatskedet efter istiden. Utmärkande för perioden är uppkomsten av björkskogar

preglacial – den epok som föregår istiden

Saale-istiden – isperiod som föregått Eem-interglacialen för ca 288 000 – 133 000 år sedan

sediment – beståndsdel i ett mineral eller organogent ämne, vilken har förflyttats från sin plats under inverkan av vatten och vind och avlagrats på nytt på markytan eller på havsbottnen.

sedimentation – uppkomsten av sediment

stenorienteringsanalys – en metod som används för att få fram den generella riktningen för hur stenarna i ett moränmaterial har rört sig

strandavlagring – sorterad avlagring, som inte har någon speciell form och som uppstått av strandkrafternas rörelser och av avlagrat material

stratigrafi –  jordlagrens ordningsföljd

termoluminescensdatering – datering av värmestrålning

Weichsel – I Nordeuropa använd benämning på den senaste istiden

Yoldiahavet – Saltvattenshav i Östersjöbäckenet efter istiden för ca 11 590 – 10 800 år sedan.

 SidkartaSenast uppdaterad 1.4.2016
© Museiverket