Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Hur gå till väga?Ett paket med fornföremål, som sänts till arkeologiska avdelningen, öppnas Båtyxor från Letala Inspektionsdykning till vraket

Hur skall jag göra när jag hittar ett enskilt forntidsföremål?


Gör så här:

1. Om du i jorden hittar ett föremål som du tror att är ett forntida föremål, ta det till vara och anteckna den exakta fyndplatsen.

2. Rengör inte föremålet, gräv inte längre på fyndplatsen.

3. Sänd föremålet till Museiverket (adress Sturegatan 2a, 00510 Helsingfors) eller till närmaste landskapsmuseum. Du behöver inte betala portokostnaderna för paket som sänds till Museiverket, när du meddelar till posten att det gäller kundreturnering (avtalskännetecken är 610146).

Du kan också ringa upp Museiverket, tfn 0295 33 6084 och berätta om fyndet.

4. När du får ett frågeblad gällande föremålet och omständigheterna på fyndplatsen från Museiverket, fyll i det omsorgsfullt och returnera det till Museiverket. Du kan också själv skriva ut frågeblad.

5. Meddela också om du vill lösa in föremålet eller om du vill donera det till Finlands nationalmuseums samlingar.

6. Du kan också framlägga ett önskemål om att föremålet skall placeras i närmaste landskapsmuseum efter att nödvändiga dokumentationsåtgärder vidtagits vid Museiverket.

Enligt lagen om fornminnen tillhör föremål, som påträffats i jorden och är över 100 år gamla, staten. Museiverket kan lösa in fyndet eller överlåta inlösningsrätten till ett annat museum. Inlösningsbeloppet för föremål av ädelmetall uppgår till minst ädelmetallens värde förhöjt med 25 %. Om upphittaren vill donera fyndet till Nationalmuseets samlingar får han eller hon motta ett diplom.


Vad skall jag göra när jag hittar en fast fornlämning?


Gör så här:

1. Anteckna kännetecknen för den fasta fornlämningen samt den exakta fyndplatsen.

2. Om du har möjlighet, fotografera fyndet eller gör en teckning eller skiss av det.

3. Gräv inte vid fornlämningen, undvik att skada den.

4. Meddela om fornlämningen per e-post (museovirasto.kirjaamo@museovirasto.fi) eller brev till Museiverket under adress PB 913, 00101 Helsingfors, eller till närmaste landskapsmuseum.Vad skall jag göra när jag hittar en undervattensfornlämning?


Gör så här:

1. Om du hittar ett till synes gammalt vrak, en gammal vrakdel, en gammal eka, eller en gammal konstruktion, tillverkad av en människa eller ett större föremål som är svårt att flytta skall du anteckna till minnes det exakta läget för fyndet; koordinaterna, kännetecken eller linjer i omgivningen som gör det lättare att finna det samt på vilket djup fyndet finns.

2. Om det är möjligt, gör observationer om föremålets form, storlek och material och anteckna dem till minnes.

3. Gräv inte på platsen, undvik att skada föremålen, flytta inte på delarna.

4. Lyft inte upp föremål eller delar av vraket. Föremål eller konstruktionsdelar som länge legat i vatten skadas eller kan rentav förstöras om de får torka alltför snabbt utan kontroll och utan att en konservator har haft hand om dem.

5. Meddela om fyndet per e-post (museovirasto.kirjaamo@museovirasto.fi) eller med vanlig post till Museiverket (PB 913, 00101 Helsingfors). Du kan också meddela om fyndet till närmaste landskapsmuseum.


Undersökningstillstånd


Museiverket kan på basis av 10 § i lagen om fornminnen (295/63) bevilja tillstånd för undersökning av fornlämningar på de villkor som verket har fastställt. Tillstånd skall alltid sökas ifall undersökningen använder metoder som rubbar fornlämningen. Grundförutsättningen för att få undersökningstillstånd är att den person som ansvarar för fältarbetet har fått arkeologutbildning. Sökanden skall sörja för att tillräckliga resurser har reserverats för undersökningarna.

Museiverket kan på basis av lagen om fornminnen bevilja tillstånd för undersökning av fornlämningar under vatten på de villkor som verket har fastställt. Även en systematisk fotografering eller mätning av en fornlämning under vatten betraktas också som undersökning av fornlämning och är således en verksamhet som kräver tillstånd. Tillstånd för undersökning, där fornlämningen lämnas orörd, kan beviljas personer, som inte har någon egentlig arkeologisk utbildning. Det är dock viktigt, att en person som anhåller om tillstånd har deltagit i marinarkeologiska kurser för amatörer och att denna person förhandlar med personalen vid Museiverkets personal innan det praktiska dokumentationsarbetet påbörjas. Tillstånd för undersökning, där fornlämningen på något sätt rubbas och grävs ut, beviljas endast personer eller föreningar, sällskap etc. vilka har en tillräcklig arkeologisk kompetens för fältarbeten och för efterarbeten och som dessutom har möjlighet att ordna med konservering.

Hur man ansöker undersökningstillstånd
Undersökningstillstånd ansöks skriftligt antingen med Museiverkets blankett eller med en fritt formulerad ansökan. En fritt formulera ansökan ska innehålla samma information som efterfrågas i blanketten. Ansökan ska lämnas in i god tid innan undersökaren planerar att inleda undersökningen. Ansökan behandlas i regel inom 30 dagar. Ifall det är fråga om en omfattande och långvarig undersökning bör den som ansöker om tillståndet vara bered på en längre behandlingstid.

Behandlingstiden omfattar tiden från och med att ärendet blivit anhängigt vid Museiverket tills att ärendet har avgjorts. Ärendet blir anhängigt då ansökan har kommit fram till Museiverkets registratur. Ifall ansökan är bristfällig uppmanar Museiverket ansökaren att komplettera ansökan inom utsatt tid. Ifall ansökan måste kompletteras förlängs behandlingstiden. I brådskande fall bör Museiverket kontaktas omedelbart.

Tillståndsansökan skall ha en undersökningsplan som bilaga, som ger en tillförlitlig bild av lokalen, målsättningarna, metoderna, resurserna och den övriga verksamheten förknippade med undersökningen. Undersökningsplanen kan göras på Museiverkets blankett eller vara fritt formulerad. En fritt formulerad plan skall innehålla samma information som efterfrågas i blanketten. Enhetlig och omfattande information underlättar och försnabbar behandlingen och jämförandet av ansökningarna. När en ansökan förbereds bör den ansökande bekanta sig med kvalitetsanvisningarna för arkeologiska fältarbeten i Finland, som finns på Museiverkets web-sidor.

Av ansökan om undersökningstillstånd skall framgå följande uppgifter:
1.    Undersökningslokalens uppgifter
2.    Namn och kontaktuppgifter för den sökande och för den ansvariga ledaren för fältarbetet
3.    Bilagor (obligatoriska)
  • Undersökningsplan (Museiverkets blankett eller en fritt formulerad plan med samma uppgifter)
  • Redogörelse för fältarbetsledarens utbildning och fältarbetserfarenhet
  • Resurs- och resursfördelningsplan
  • Kartor - undersökningslokalens läge och en klar avgränsning (tillräcklig skala och precisionsnivå)
  • Museiverkets eller landskapsmuseets utlåtande (undersökningar som utförs enligt 15 § i lagen om fornminnen)

Ansökan om undersökningstillstånd inklusive bilagor sänds till Museiverkets registratur (PB 913 00101 HELSINGFORS)
Ansökningarna behandlas vid Museiverkets avdelning för kulturmiljöskydd.

Blanketterna
Ansökan om undersökningstillstånd
UndersökningsplanTillstånd att rubba


Om en fast fornlämning förorsakar ett oskäligt stort men med hänsyn till dess betydelse kan den regionala Närings-, trafik- och miljöcentralen på ansökan ge tillstånd att rubba fornlämningen. ELY-centralen hör Museiverket i ärendet och om beslutet går stick i stäv med Museiverkets ståndpunkt måste det underställas undervisningsministeriet för fastställelse.


Dykning i rekreationssyfte


Dykningar i rekreationssyfte får göras till fredade fornlämningar under vatten, vilka sjunkit till bottnen för mer än hundra år sedan. Det är också tillåtet att betrakta vrak och andra objekt utan museimyndigheternas tillstånd. Lagen om fornminnen måste naturligtvis följas dvs. fredade föremål får varken flyttas eller skadas under dykningen och varken föremål eller konstruktionsdelar får lyftas. Ankringen skall ske tillräckligt långt borta från vraket sålunda att ankaret inte träffar vraket. Man får inte dyka in i vrak som bevarats hela. Om man går till väga på detta sätt bevaras undervattenslämningarna till glädje för kommande dykargenerationer.

På basis av lagen om fornminnen har ett skyddsområde fastställts för fyra fredade vrak. Dessa är S:t Mikael, Vrouw Maria och det såkallade Gråharunvraket i Väst-Åbolands skärgård samt S:t Nikolai utanför Kotka . Dessa utgör undantag i fråga om rekreationsdykning; de skyddas genom att antalet dykningar begränsas och tillstånd för dykning enbart i rekreationssyfte beviljas i regel inte till dessa vrak.


 SidkartaSenast uppdaterad 6.8.2015
© Museiverket