Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Vidskär-ruukku
I Korpo kartlades omfattningen och kvaliteten av förlisningsplatsen för Vidskärs vrak. I närheten av vraket lyftes upp en bronskanna som daterades till senmedeltiden. Foto: Stefan Wessman, Museiverket

Skyddet av kulturarv under vatten


Lagen om fornminnen skyddar fornlämningar under vatten på samma vis som fornlämningar på land. Konstruktioner som gjorts av människor, t.ex. farledshinder samt lämningar efter broar och bryggor, skyddas som minnen av vårt lands tidigare bosättning och historia. Dessa lämningar är oberoende av ålder automatiskt fredade och det är inte tillåtet att befatta sig med dem utan tillstånd av Museiverket.

Gamla skeppsvrak är fredade på basen av ålder. Ett vrak eller sådan vrakdel, som kan antas att ha sjunkit för mer än hundra år sedan, jämställs med en fast fornlämning. Museiverket skall utan dröjsmål underrättas om ett sådant vrakfynd. Om det är uppenbart, att ägaren har övergett ett sådant vrak eller del av vraket, tillhör det staten. Föremål som upphittats i vraket eller härstammar från vraket tillhör även staten.

Lagen om fornminnen skyddar fornlämningar under vatten genom att förplikta den som planerar ett allmänt vattenbyggnadsprojekt att utreda hur detta inverkar på fornlämningarna under vattnet. Eftersom det inte finns någon heltäckande information om fornlämningarnas lägen uppmanar Museiverket i sina utlåtanden byggaren att låta inventera sjö- eller havsbottnen för att man skall kunna observera eventuella fornlämningar under vatten innan byggprojektet genomförs. Om en fornlämning kan skadas eller förstöras till följd av ett byggprojekt, förpliktar lagen om fornminnen entreprenören att bekosta undersökningarna på fornlämningsplatsen.

Museiverket svarar för skyddet av fornlämningar under vatten. Skyddet främjas av informationsutbytet med miljömyndigheterna, Marinen, Forststyrelsen, Sjöfartsverket samt med andra offentliga aktörer. Utbyte av kunskap och erfarenheter med utländska kulturarvsmyndigheter är även det en viktig del av skyddet.

På havsområdena utförs bevakningen av Finska vikens och Västra Finlands sjöbevakningssektioner. Museiverket samarbetar intensivt med sjöbevakarna till vilka man meddelar om beviljade undersökningstillstånd, om enhetens egna fältarbeten och om rekreationsdykning på fredade vrak som anmälts till enheten.

En av de viktigaste metoderna för att skydda vrak är att upplysa amatördykare och att samarbete med dem. Målet är att få amatördykarna att visa respekt för fornlämningarna och den kunskap som finns förborgad i dessa vrak samt att de med sin egen verksamhet skall bidra till att vraken bevaras. Museiverket samarbetar med ett stort antal dykare vad det gäller lokalisering av vrak, dokumentation och utbytet av information om dem.

Fyra vrak har beviljats ett skyddsområde baserat på fornminneslagen. Med hjälp av skyddsområdena vill man på lång sikt bevara olika typer av lämningar.
Laiturin hirsiarina Helsingin edustalla
Lämningen av en brygga utanför Helsingfors är en typisk lämning i skärgården. Motsvarande stenfyllda kistor byggs fortfarande. Foto: Maija Huttunen

Hur gå till väga?


 SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket