Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Ordningsregler för undervattenspark


Ordningsregler för Kronprins Gustav Adolfs undervattenspark


Marinens kustförband utför skjutningar på Helsingfors västra havsområde. Gå in på adressen: www.mil.fi och bekanta dig med försvarsmaktens skjutvarningar.

Det är skäl att förhålla sig allvarligt till vindar och sjögång. Parken är ovillkorligen stängd när vindstyrkan överstiger 6 m/s.

Torsdagen den 10 augusti 2000 på kvällen var man tvungen att rädda dykare i sjönöd från Kronprins Gustav Adolf-vraket. Deras båt hade kantrat och sjunkit i den hårda vinden och sjögången. Till all lycka skadades ingen allvarligare. Utan att gå in på orsakerna till olyckan är det på sin plats att påminna om följande:

Användningen av parken förutsätter att ordningsreglerna följs. Enligt dessa är parken stängd, när vindstyrkan i havsområdet, där parken finns, överstiger 6 m/s. Denna punkt har inte kommit till i onödan, utan den har skrivits av erfarenhet för att säkerställa en trygg sjöfart och dykning. Vid dykning i parken är det skäl att förhålla sig allvarligt till naturkrafterna. Kronprins Gustav Adolf -vraket är beläget i öppet hav, där t.o.m. en svagare vind kan förorsaka sjögång och efterdyningar. Dessutom ligger undervattensparken i närheten av livligt trafikerade fartygsleder, som orsakar svallvågor. Under dykningarna måste förbindelsebåten ha tillräckligt med kunnigt manskap som sköter arbetet på ytan. Båten får således inte lämnas vind för våg. Medan dykningen pågår ska båten vara förtöjd vid en gul boj. Bojens förtöjningsmekanism begränsar förtöjningen att gälla under 12 meter långa båtar, vilkas maxvikt är 15 ton.

Dykning i parken förutsätter att man har tagit del av ordningsreglerna och att man följer dem.

Ring t.ex. till VTS (Vessel Traffic Service) 020 448 5381 och hör dig för om rådande väderleksförhållandena (direkt information fås från vindmätaren på Gråhara meteorologiska station).

1. Ordningsreglerna måste följas


Innan du besöker undervattensparken vid Kronprins Gustav Adolf-vraket är det viktigt att omsorgsfullt läsa broschyren, ordningsreglerna och studera kartan, där parken och vraket presenteras.

2. Mål


Målet för ordningsreglerna är att garantera alla en angenäm och trygg dykning och annan verksamhet i undervattensparken vid Kronprins Gustav Adolf-vraket.  Under alla omständigheter är det skäl att vara omsorgsfull och försiktig.

3. Lagen om fornminnen och skyddsområde


Undervattensfornlämningar är fredade med stöd av lagen om fornminnen (295/63).

Enligt lagen om fornminnen går gränsen för skyddsområdet två meter räknat från fornlämningens synliga yttre kanter. I undervattensparken vid Kronprins Gustav Adolfs parken kan man gå två meter närmare från de yttre kanterna för att bekanta sig med informationstavlorna och vraket. Var i alla fall försiktig så att vraket inte skadas och ta inte med dig "souvenirer".

För att dyka till vraket är det inte nödvändigt att skaffa s.k. tillstånd för rekreationsdykning, vilket beviljas av Museiverkets marinarkeologiska enhet. Man är inte heller tvungen att meddela Finska vikens sjöbevakning om dykningar.

Undervattensfotografering vid vraket och i parken är tillåten. För forskning krävs normalt att man ansöker om undersökningstillstånd hos Museiverket. Enhetens mål är att årligen göra undersökningar i mindre skala vid vraket.

4. Öppettid och vindgräns för undervattensparken vid Gustav Adolf- vraket


För att dyka i parken rekommenderas att man skaffar sig en broschyr över parken och en karta avsedd för dykare.  Bekanta dig på förhand med materialet.

Parken står till förfogande under öppettiden och på de villkor som ställs i ordningsreglerna.  (om öppettiderna meddelas på webbsidorna med information om parken). Det är förbjudet att besöka parken, när vinden på havsområdet överstiger 8 m/s.

5. Förtöjning vid vraket


Utanför vraket har monterats en rörliknande specialskylt för förtöjning av båten.

På skylten har man fäst reflexband och radarreflexer. Den totala vikten av bojen på havsbotten är ca 6 000 kg. Vikten är belägen på moränbotten.

För förtöjning av båten finns i övre ändan av skylten en ring, dessutom finns vid sidan av skylten ett förtöjningsband. Endast en båt kan förtöjas åt gången vid bojen oberoende av fartygets storlek/vikt o.a. faktorer.

Förtöjning av fartyg är tillåten endast vid specialskylten. Vid de mindre runda orangefärgade nedstignings- och uppstigningsbojarna är det förbjudet att förtöja fartyg och båtar. Deras förtöjningsmekanismer uthärdar inte belastningen, som orsakas av båtens förtöjning.

Avståndet från specialskylten, avsedda för förtöjning av fartyg, till de närmaste orangefärgade nedstignings-/uppstigningsbojarna är ca 20-30 meter.

Observera farlederna och svallvågorna från fartygen och andra störningsfaktorer, samt andra som rör sig på vattnet, när du vistas på området.

6. Dykning i undervattensparken vid Kronprins Gustav Adolf-vraket


För att gå ner till Kronprins Gustav Adolf och komma upp till ytan finns två runda och röda bojar fästa vid vraket. På den ena bojen står det "keula" som anger var fören finns.

Parkens rutt har markerats med ett vitt rep. Repet är fäst vid små vikter av metall samt vid parkens informationsskyltar. Vid repet i närheten av bojarna som visar aktern och fören har man med gula pilar markerat ruttens rotationsriktning. Följ rotationsriktningen.

Parkens informationstavlor är plastade tavlor i A3- format på gul botten, monterade på metallunderlag. Vid vraket finns sammanlagt 12 informationstavlor samt en tavla där det står "Välkommen".

 • Se till att det finns tillräckligt med manskap på dykfartyget medan du dyker.
 • Kontrollera att nödsystemet fungerar och att nödnumren är synliga.
 • Var och en dyker på eget ansvar.
 • Dyk tillsammans med en erfaren dykare.
 • Arrangera dykningarna så, att det inte finns för många dykare i vraket på en gång.
 • Hissa dykarflaggan på dykfartyget innan du dyker.
 • Dyk parvis.
 • Beroende på vädret och tiden på dygnet kan det vara mörkt vid vraket - ta därför en lampa med dig.
 • Gå ner och kom upp längs de bojar och rep som visar var nedstigningen och uppstigningen bör ske.
 • Avlägsna dig inte under dykningen från undervattenparkens rutt, du bör ha det blåvita repet inom synhåll.
 • Vrakets största djup är ca 20- 21 meter.
 • Reservera tid, ca 25 minuter för att göra en runda längst undervattensparkens stig.
 • Kontrollera luftmängden.

För att friska upp minnet vad gäller säkerhetsanvisningar för dykare kan du gå in på Sukeltajaliitto ry:s webbsidor: www.sukeltaja.fi

7. Vad man ska ge akt på när man avslutar dykningen


 • Kontrollera, att alla dykare tryggt har kommit upp på båten.
 • När den sista dykaren har kommit upp ur vattnet, kan du hala dykarflaggan.

8. När du lämnar vraket


Avlägsna dig från vraket med största försiktighet!  Ge rum även åt andra dykfartyg och dykare och ge akt på andra som rör sig på vattnet.

När du rör dig i parkområdet - antingen på vattnet eller under vattnet- är det skäl att ta i beaktande andra människor som rör sig på vattnet eller dyker i vattnet. Tänk på andra besökare och lämna parken i det skick den var när du anlände till den.

Om du lägger märke till fel och brister i parken, anmäl dem till Museiverket (överintendent Marianna Niukkanen, tel. 0295 33 6201 eller forskare Riikka Alvik, puh. 0295 33 6220 eller forskare Minna Koivikko, tel. 0295 33 6215) eller samarbetsparter Sea Safety Scandinavia Oy, tel. 09 454 4600.

 SidkartaSenast uppdaterad 14.7.2016
© Museiverket