Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Dragsfjyrd HammarsbodaKetoneilikkaHuttalaHalikko, RikalaLampaatRikala talviOpastauluPiikkiy Huttalan Linnavuori

Landskapsvård av fornlämningar


Med landskapsvård av fornlämningar avses vård av fornlämningar och landskapet kring dem. Vårdens primära syfte är att skydda det arkeologiska kulturarvet och lyfta fram objekt i dagens landskap. Landskapet omkring oss är i ständig förändring. När fornlämningar bevaras som det tidigaste tidslagret i landskapet blir det förflutna en del av vår vardag. Vårdade, guidade och utmärkta fornlämningsobjekt utvidgar tidsdimensionen och ökar trivseln i vår bostadsmiljö.

Museiverket styr, ger råd och övervakar landskapsvården av fornlämningar och märkning av dem i samarbete med landskapsmuseerna.

Avsikten är att landskapsvårdens åtgärder ska omfatta de landskapsmässiga helheter som avgränsas naturligt. Då blir de olika lagren och tidsperioderna i landskapet bättre beaktade. Landskapsvården vill med andra ord inte stoppa utvecklingen av området på en viss nivå och strävar därmed inte heller efter något forntida landskap. När vården planeras granskas fornlämningsområdet som en helhet där formerna i terrängen, fornlämningen med sina konstruktioner och vegetationen i området styr det praktiska vårdarbetet.

Landskapsvården av fornlämningar styrs i första hand av lagen om fornminnen (295/1963). Även den europeiska landskapskonventionen som Finland undertecknade 2006 har visat sig vara ett fungerande verktyg och stöd. Landskapskonventionen är den första internationella konventionen som enbart gäller landskap. Konventionen tar hänsyn till olika landskap och framhäver deras betydelse för bland annat social välfärd, ekologi och turism. Konventionen betonar i synnerhet samarbete mellan myndigheter och det regionala/lokala planet. Samarbetet har upplevts vara särskilt viktigt vid planeringen av vård och användning av fornlämningar.

Halikko Kirkkomäki
Tjärblomster och backnejlika trivs i det vårdade gravfältet i Kirkonmäki i Halikko. Rikalanmäki i bakgrunden ger en skala för det omgivande landskapet. Foto: Marja Pälikkö, Museiverket

Lag om fornminnen 295./1963 [Finlex]

Europeisk landskapskonvention (14/2006) [på finska]

 SidkartaSenast uppdaterad 14.9.2015
© Museiverket