Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Rikala talvi

Ansökning om vårdtillståndEnligt lagen om fornminnen ankommer vården av fornlämningar Museiverket som för ett register över vårdade objekt. Museiverket kan också bevilja andra aktörer tillstånd till att vårda fasta fornlämningar.

Om du vill vårda en fornlämning eller märka ut den i terrängen, ta kontakt med Museiverket eller med landskapsmuseet i ditt område. Efter att du har vårdplanen och målen för vården klara för dig kan du ansöka om vårdtillstånd skriftligen från Museiverket antingen per e-post (museovirasto.kirjaamo@museovirasto.fi) eller per post (PB 913, 00101 Helsingfors).

Av den annars fritt formulerade ansökan ska följande framgå:

Namnet på fornlämningen som du planerar att vårda

Fornlämningsområdet kan vara känt under ett annat namn på orten än under vilket det har registrerats till exempel i fornlämningsregistret. I tillståndsansökan ska du använda det registrerade namnet eller markera området tydligt på en bifogad karta.

Markägarförhållanden i vårdområdet
I tillståndsansökan ska fastigheterna, deras gränser och markägarna i det vårdade området utredas. Till ansökan ska du bifoga alla markägares skriftliga samtycken till vården av området.

Områdets geografiska läge och avgränsning
Till tillståndsansökan ska du bifoga ett utdrag ur en karta (grundkarta eller en noggrannare karta) där du anger området i fråga. På kartan ska du markera fastigheterna som vården gäller samt deras gränser.

Ansvarig projektledare och genomförare

Vårdplan
I vårdplanen anges motiveringarna till att vården inleds, ett tidsschema och målen för vården, vilka åtgärder som ska vidtas och arrangemangen för upprätthållande vård efter en grundläggande iståndsättning.

Fornlämningsregistret
Fornlämningsregistret är på finska.

Kulturmiljöns registerportal
En länk till registret över vårdade fornlämningar finns till vänster på registerportalens förstasida. Vårdregistret är på finska.

 SidkartaSenast uppdaterad 14.9.2015
© Museiverket