Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Paimio Penimäki
Informationsskylten som uppförts i närheten av ett fornlämningsområde berättar om områdets historia och forskningshistoria. Foto: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museiverket

VårdunderstödFrån Museiverket kan sökas understöd för vård av fornlämningar. För fornlämningsobjekt på statens marker beviljas inget understöd.

Understöd kan beviljas för vård av fasta fornlämningar enligt lagen om fornminnen (295/1963) och det kan sökas av såväl privatpersoner som sammanslutningar och kommuner.

I synnerhet kan understöd beviljas för åtgärder som främjar bevarandet av fornlämningar, såsom hantering av växtlighet eller trädbestånd, samt för övrig landskapsvård, förebyggande av slitage av fornlämningar samt för byggande av skydds- och stödkonstruktioner kring fornlämningar. Dessutom kan man understöda åtgärder som siktar på att förbättra fornlämningens tillgänglighet eller som anknyter till vårdplanering såsom utmärkning av fornlämningar, byggande av infrastruktur för besökare (stigar, broar, informationsskyltar samt övrig förbättring av tillgänglighet) samt uppgörande av vårdplan och undersökningar som väsentligt anknyter till vidtagande av vårdåtgärder (t.ex. vegetationskartläggningar). För arkeologiska utgrävningar beviljas inget understöd.
 
Understödet är behovsprövat och beviljas utifrån de kostnadskalkyler och planer som anges i ansökan. Understöd kan sökas på samma sätt som övriga statsunderstöd årligen i oktober och understödsbeslut fattas på våren följande år. Understöd beviljas inte retroaktivt för arbeten som har gjorts eller påbörjats före beslutsdatumet, eftersom Museiverket vill granska vårdplanerna och anknytande arbetsmetoder. Den sökande förbinder sig redan när hen ansöker om understöd att följa Museiverkets instruktioner vars genomförande Museiverket dessutom övervakar. De sökande förbinder sig även att föra en journal över vården.
Understöd till vård av fornlämningar
Information om ansökning om understöd.

 SidkartaSenast uppdaterad 14.9.2015
© Museiverket