Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Raahe Pattijoki Kastelli, jätinkirkko
Kastellet i Pattijoki är en så kallad jättekyrka. Foto: Vesa Laulumaa, Museiverket

Skydd


Fornlämningarna skyddas som minnen av vårt lands tidigare bebyggelse och historia. De är det enda existerande källmaterialet från förhistorisk tid. I kulturlandskapet bildar de det äldsta elementet som kan dateras och sålunda utgör de en utgångspunkt för granskningen av olika delområden i landskapet. Många fasta fornlämningar är efter att de har iståndsatts, vårdats och märkts ut med informationstavlor betydelsefulla sevärdheter och viktiga hjälpmedel vid undervisning.

Lagen om fornminnen


"Fasta fornlämningar är i Finland fredade genom lagen om fornminnen (295/63). I lagen stadgas: "Fasta fornlämningar äro fredade såsom minnen av Finlands tidigare bebyggelse och historia. Utan tillstånd som meddelats med stöd av denna lag, må fast fornlämning icke utgrävas, överhöljas, ändras, skadas, borttagas eller på annat sätt rubbas."

Enligt lagen om fornminnen är de fasta fornlämningarna som omfattas av lagen automatiskt fredade utan särskilda åtgärder. I lagen om fornminnen förbjuds sådana åtgärder som kan äventyra bevarandet av fornlämningen. Fasta fornlämningar har ingen åldersgräns. Lagen gäller både förhistoriska och historiska objekt. Av de yngsta fornlämningarna som är skyddade kan nämnas en del av försvarsverken från andra världskriget.

I lagen om fornminnen stadgas att vid planering av allmänt markanvändningsprojekt eller planläggning bör utredning införskaffas huruvida fast fornlämning kan komma att beröras av företaget eller planläggningen. Enligt lagen skall entreprenören finansiera undersökningarna som föranleds av ett allmänt eller större enskilt arbetsföretag.

Om en fast fornlämning påträffas under grävning eller vid annat arbete skall arbetet avbrytas enligt lagen om fornminnen och Museiverket eller landskapsmuseet underrättas om saken. Regelbundna inventeringar av fornlämningar i terrängen och utmärkningen av dem i planer på olika nivåer åsyftar att undvika situationer som är besvärliga ur byggherrens och markägarens synvinkel.
Barn på ett brandgravfält från järnåldern i Vainionmäki i Letala. Foto Museiverket/Jyri Saukkonen.
Med lagen om fornminnen eftersträvar man att trygga bevarandet av det nationella kulturarvet för att det skall kunna beskådas och utforskas av kommande generationer. Foto Jyri Saukkonen.

Lagen om fornminnen


 SidkartaSenast uppdaterad 2.2.2017
© Museiverket