Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Liedon Vanhalinnan muinaislinna
Vanhalinna fornborg i Lundo är en fornlämning av riksintresse. Bevarandet av fornborgen måste garanteras under alla förhållanden.
Foto: Kaisa Lehtonen, Museiverket

Fornlämningar och markanvändning


Enligt fornminneslagen skall man vid planeringen av markanvändningsprojekt ta hänsyn till de fasta fornlämningarna. Innan byggnadsarbetet, marktäkten eller något annat markanvändningsprojekt påbörjas skall man utreda om det finns arkeologiska skyddsobjekt på det planerade området. Information om förhistoriska och historiska skyddsobjekt fås från Museiverket som upprätthåller och uppdaterar ett fornlämningsregister som omfattar hela landet, samt av landskapsmuseerna som är engagerade i fornminnesförvaltningen.

Målet är att alltid i första hand skydda fornlämningarna, eftersom det är viktigt att det nationella kulturarvet bevaras för kommande generationer.

Man skall kunna garantera att fornlämningar som är viktiga för hela landet och för landskapen bevaras under alla omständigheter. Dessa fornlämningar har ett betydande vetenskapligt värde och ofta dessutom ett värde som turistattraktion. En del av fornlämningarna är sådana att skyddet enligt lagen om fornminnen kan upphöra sedan tillräckliga utgrävningsundersökningar har gjorts.

Om Museiverket vid förhandlingar med byggherren kommer fram till att en fornlämning bör undersökas för att befria området för byggande, svarar entreprenören eller den som genomför projektet för undersökningskostnaderna. Om det är fråga om ett smärre, privat markanvändningsprojekt, t.ex. byggandet av egnahemshus, sommarvilla mm. svarar Museiverket för undersökningskostnaderna.

Det marina kulturarvet, såsom fartygsvrak bör beaktas vid planeringen av vattenbyggnadsprojekt. Exempel på sådana projekt är t.ex. hamnbyggnads-, farledsförbättrings-, muddrings- och vattenfyllningsarbeten. Den som förverkligar projektet bör i förväg ta reda på om arbetet kommer att skada fornlämningar som finns under vatten. Eftersom det inte finns någon heltäckande information om fornlämningar under vatten måste man redan när byggprojektet planeras göra en inventering av bottnen.

Allmänt eller större privat byggprojekt


Byggherren svarar för kostnaderna som föranleds av arkeologiska undersökningar som görs till följd av allmänna eller större privata arbetsföretag. Med allmänna arbetsföretag avses bl.a. byggandet av allmänna vägar och järnvägar, med större privata företag avses t.ex. byggandet av ett radhus eller en industrianläggning.

För varje byggprojekt fattas separat beslut om hurdana undersökningar som är nödvändiga att utföra. Undersökningarna inleds ofta med provgrävningar. Huvudsyftet med provgrävningar är att utreda fornlämningens omfattning och om den har bevarats så väl att man inte bör utföra extra undersökningar på området.

Litet, privat byggprojekt


När det är fråga om ett mindre, privat projekt - byggandet av en villa eller en fritidsbostad, grustäkt till husbehov mm. gör Museiverket de nödvändiga arkeologiska undersökningarna på egen bekostnad. Arbetet utförs av Museiverkets provgrävningsgrupp. 

Det är viktigt att markägaren redan i ett tidigt skede av byggnadsplaneringen tar kontakt med Museiverket, så att man kan komma fram till en lösning som tillfredsställer både markägaren och Museiverket i fråga om genomförandet av byggnadsarbetet.
Utgrävningar på Viirilä stenåldersboplats i Hindsby i Sibbo
En stenåldersboplats undersöks i Hindsby i Sibbo innan jordgasledningen dras. Foto: Eeva-Liisa Schulz, Museiverket SidkartaSenast uppdaterad 2.2.2017
© Museiverket