Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Var får man information?


Museiverket upprätthåller ett register över de fasta fornlämningarna i Finland, vilka är fredade enligt lagen om fornminnen. I fornlämningsregistret hittar man information om fornlämningarnas läge, typ och datering. Dessutom finns en beskrivning av de undersökningar som gjorts av respektive fornlämning samt om dess skick och bevarandegrad. Registret uppdateras kontinuerligt.

Fornlämningsregistret är tillgängligt för alla genom tjänsten Kulturmiljöns registerportal, vilken upprätthålls av Museiverket. Meningen med informationen här är att öka kunskaperna om kulturmiljön. Registret upprätthålls för närvarande tyvärr endast på finska. Om uppgifterna om fornlämningar behövs för myndigheternas bruk och för planering är det skäl att kontakta Museiverket eller de landskapsmuseer som deltar i frågor gällande fornminnesförvaltningen. Information från fornlämningsregistret kan även överlåtas digitalt t.ex. för GIS-systemen. I frågor som gäller informationstjänster kan man ta kontakt med: paikkatieto@museovirasto.fi.

Om fornlämningar finns även tryckt information tillgänglig. För planeringen av markanvändning har man i samarbete med landskapsförbunden och vissa landskapsmuseer publicerat förteckningar över förhistoriska skyddsobjekt. Dessa förteckningar täcker i alla fall inte hela landet och en del av informationen i förteckningarna är föråldrad.

Den mest heltäckande och detaljerade informationen om fornlämningar och om fyndplatser för lösa fornföremål finns i arkeologiska avdelningens och i byggnadshistoriska avdelningens arkiv. I synnerhet inventeringsberättelserna är ett viktigt källmaterial vid utredningen av t.ex. fornlämningsbeståndet i en enskild kommun.

Fornlämningsregistret är tillgängligt också genom OIVA-tjänsten som upprätthålls av Finlands miljöcentral.
Här studerar man fornlämningsregistret. Foto: Vesa Laulumaa (2008)


 SidkartaSenast uppdaterad 1.2.2017
© Museiverket