Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Byggd välfärd


Temat ”Byggd välfärd” fokuserar på miljöer och byggnader från 1900-talets senare hälft. I temaprojekten fördjupar man sig i fenomen som bidrog till deras tillkomst: urbanisering, ändrade levnadssätt och reformer inom hälso- och sjukvården samt undervisningen.

Byggandets volym var exceptionell. Då man byggde upp Välfärdsfinland ville man
  • att de offentliga tjänsterna når hela landet och samtliga invånare i alla åldrar
  • skapa nya bostadsområden med daghem, skolor, motions- och idrottsplatser samt hälsovårdscentraler
  • planera det nya fördomsfritt och experimentellt

Temaprojektet undersöker det moderna välfärdssamhällets målsättningar och värden som byggandet grundade sig på. Miljöer från 1900-talets senare hälft är vårt gemensamma arv och föremål för förändringar. Vi bör avgöra hur vi vill bevara det.

Läs mer: Byggnadskulturen i Välfärdsfinland efter 1945

Temaprojekt om den byggda välfärden


Från folkskola till grundskola – skolbyggnader under tre decennier

Temaprojektet undersöker skolor och presenterar hur man skapade utbildningsmöjligheter för alla, oavsett boplats eller förmögenhet. Webbsidor berättar varför och hurdana skolor uppförts, befrämjar inventeringar av kommunala skolnätverket, och ger exempel av lyckade renoveringar. Webbsidor på finska: www.koulurakennus.fi

Hälsa för alla – hälsovården byggs ut under 1900-talets senare hälft

Hälso- och sjukvården i Finland förnyades och ett landsomfattande servicenätverk inom hälso- och sjukvården anlades under 1900-talets senare hälft. Temaprojektet undersöker de viktigaste byggnadstyperna inom hälso- och sjukvården och presenterar hur man ville skapa jämlikhet för alla, oavsett boplats eller förmögenhet. Ytterligare information…

Motions- och idrottsmiljöer

Det har gjorts mångsidiga studier om motionens och idrottens hälsoeffekter, förvaltningen samt om idrottsgrenarnas och -föreningarnas historia. Men vilken roll spelar den byggda miljön och dess kvalitet för välfärden? Vilka, var och hurudana är motions- och idrottsmiljöerna? Temaprojektet studerar och analyserar motions- och idrottsmiljöer och deras betydelse för idrott, motion och rekreation. Ytterligare information…

Församlingarna bygger

Församlingarnas byggnadsverksamhet var mångsidig under 1900-talets senare hälft. Vid sidan om vardagliga aktivitetscentra byggdes också festliga utrymmen för helger och milstolpar i livet, såsom kyrkor och begravningskapell. En utredning om begravningskapell analyserar byggnadstypens egenskaper och funktionella särdrag samt dess ändringar. Ytterligare information…

Förändringens campus – analys av nya universitetsområden

Efter andra världskriget stärktes kunskapens och universitetens betydelse för samhället. Tack vare omstruktureringen av högskoleväsendet på 1960-talet flerfaldigades mängden studeranden. Analysen ”Förändringens campus” koncentrerar sig på den kulturhistoriska betydelsen hos de universitetsområden som uppstod till följd av lagen om högskolor från 1965, samt på att identifiera de centrala värden hos dem. Ytterligare information…

Byggd välfärd som stadsarkitektens arbete

Under 1900-talets senare hälft hade stadsarkitekterna en central roll i städernas planläggning och byggnadsplanering. Hur syns deras verk i våra städer i dag?
Ytterligare information…
Kerrostaloja Raumalla

Kallion virastotalo ja Ympyrätalo

Viitaniemi skola i Jyväskylä 1966

Töölön kirjasto

W Aaltosen museo Turussa SidkartaSenast uppdaterad 23.10.2017
© Museiverket