Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Skyddssystemet


Skyddet och vården av kulturmiljön baserar sig på lagstiftning, på samarbetet mellan miljö- och kulturförvaltning, kommunernas och ägarnas ansvar, på tryggandet av byggnadsarvet och av en god livsmiljö samt på en aktiv insats från medborgarna. Enligt Finlands grundlag hör ansvaret för miljön och kulturarvet till alla medborgare.

Vården av kulturarvet och byggnadsarvet kan hos oss härledas ända till 1600-talet. Under senare hälften av 1800-talet började man systematiskt skydda och restaurera slott och kyrkor. Senare utvidgades verksamheten till att omfatta nyare fästningar, äldre stadsområden och värdefulla byggnader på landsbygden. Som en följd av omvälvningarna och förändringarna efter krigen utvecklades byggnadsskyddet och blev en aktiv del av kultur- och miljöpolitiken, samhällsplaneringen, fastighetsskötseln och byggandet.

Utmaningarna är många. Våra byggnader är unga sett i europeiskt perspektiv - av dem torde endast 5 % vara byggda före 1920 och 80 % är byggda senare än 1950. Vi har att vänta oss en mängd reparationer i framtiden, vilka kräver en inventering, analys och bedömning även av den nyare arkitekturen samt kunskaper om olika konstruktioner och materiallösningar. Eftersom två tredjedelar av den fasta nationalförmögenheten består av byggnader har skötseln av dem samt värnandet om deras kulturhistoriska värden ett väsentligt inflytande också på värdet av nationalförmögenheten. Med detta arbete kan man också påverka sysselsättningen, välfärden och trivseln.

Vården av kulturmiljön och byggnadsarvet grundar sig vanligtvis på planering och på en styrning av byggandet, alltså på markanvändnings- och bygglagen. Den kompletteras av byggnadsskyddslagen och förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader. Angående skyddet av kyrkliga byggnader finns en skild lag, kyrkolagen. Fasta fornlämningar har fredats med stöd av lagen om fornminnen. Kulturmiljön tangeras i stor utsträckning även i annan lagstiftning såsom i lagen om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömningen, naturskyddslagen, skogslagen, vattenlagen, i väglagstiftningen och i lagen om marktäkt. I dessa finns bl.a. stadganden om vården av miljöns skönhets- och kulturvärden samt om skyddet.

Lagstiftningen ger Museiverket möjligheter att i stor utsträckning delta i vården av kulturmiljön och i förändringarna av den tillsammans med medborgare, den övriga stats- och offentliga förvaltningen, organisationer och sakkunniga.

Vården av byggnadsarvet innebär även annat än lagstiftning och förvaltning; forskning i byggnadsarvet och att göra detta känt, kunskaper i restaurering och reparationsbyggande, ekonomiskt stöd och utvecklingsprojekt och framför allt en kontinuerlig, riktig vård av byggnader.
Skulptur Byggarens Hand Bild: Soile Tirilä
Wäinö Aaltonens skulptur "Byggarens hand" på Kulturhusets gård i Helsingfors

Kokkola. Bild: Hannu Vallas 1998
Gamla stan i Karleby

Tornhuset Bild: Tommi Lindh
Tornhuset i Hagalund i Esbo planerat av Viljo Revell i slutet av 1950-talet.

 SidkartaSenast uppdaterad 10.7.2015
© Museiverket