Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Restaurering


Med restaurering avses en sådan reparation av byggd miljö, en byggnad eller del därav, där det kulturhistoriska värdet bevaras. Restaurerande åtgärder kan vid sidan av byggnad även gälla större helheter, t.ex. kulturlandskap eller trädgårdar. Vid restaureringen kan konserverande, rekonstruerande och/eller restaurerande åtgärder vidtas.

Även åtgärder som jämställs med nybyggande kan delvis vara restaurerande, om man vid planeringen och genomförandet av dem beaktar de kulturhistoriska värdena hos det objekt som skall bevaras och om de är ändamålsenliga med tanke på helheten.

Övervakningen av restaureringsarbeten fokuseras på nationellt viktiga objekt, där målet alltid är att bevara det kulturhistoriska värdet.

Museiverket som byggherre


Museiverket fungerar även som byggherre. Museiverket låter utföra byggnadsarbeten både i de fastigheter som ägs av verket och även i olika arkitektoniskt värdefulla objekt, där arbetet finansieras med utomstående finansiering. Byggnadsarbetena innebär oftast restaurering och konservering, där det gamla byggnadsarvet respekteras.

Vid byggnadsarbetet eftersträvar Museiverket att vara ett föredöme och att ge vägledning i reparationsarbetet. Beroende på fallet görs en byggnadshistorisk utredning av byggobjektet innan arbetet inleds. Under arbetets gång görs dokumentationer samt en slutrapport.

Museiverkets egna fastigheter


Vid Museiverket finns en fastighetsenhet som sköter kulturhistoriskt värdefulla fastigheter på olika håll i Finland. Till dessa fastigheter hör nästan 300 byggnader på ca 44 000 bruttom².

Restaureringsenheten och dess byggherrefunktion bär huvudansvaret för vården och restaureringen av det byggnadsarv som ägs av Museiverket.

Byggnadsbeståndet som skall vårdas består av herrgårdsmuseer samt av andra sevärdheter jämte omgivningar. Fölisö friluftsmuseum innehar en speciell position, eftersom museets 90 byggnader kräver hela tiden underhåll.

I den egna byggherreverksamheten utvecklas byggnadsmaterial, restaureringsmetoder och arbetsmetoder.
Forsthuset Bild: Tommi Lindh
Huvudtrappan till Forsthuset som år 2002 restaurerades för humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Fästningen Bild:Musoeiverket
Fästningen i Villmanstrand i reparerat skick.

 SidkartaSenast uppdaterad 10.7.2015
© Museiverket