Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Inventering av kulturegendom enligt Haagkonventionen


I anknytning till det nationella verkställandet av UNESCOs Haagkonvention från 1954 och dess protokoll förbereds en förteckning över betydande kulturegendom, en s.k. Haag-inventering. Inventeringen förbereds av Museiverket, Nationalarkivet, Nationalbiblioteket och Statens konstmuseum under åren 2010-2011. Objekten inom samekulturen förbereds i samarbete med Sametinget och Siida.

Syftet med Haag-inventeringen är att identifiera nationellt betydande kulturegendom och att befrämja tryggandet av kulturegendom. Haag-inventeringsförteckningen är till sin natur en myndighetsutredning och avsedd i första hand för myndighetsbruk för beredskapsplanering inför undantagsförhållanden och riskhantering under normala förhållanden. I inventeringen inkluderas fast och lös vetenskapligt, konstnärligt eller historiskt värdefull kulturegendom. Inventeringen omfattar både fast och lös kulturegendom: byggd miljö, bibliotek, arkiv, museer och fornlämningar.

Det att ett objekt inkluderas i förteckningen innebär inte att det skulle få en formell skyddsstatus. I inventeringen ingår inte framställningar om objekten som föreslås omfattas av särskilt eller effektiviserat skydd enligt Haagkonventionen och det andra protokollet.

Under 2012 arrangeras ett sakkunnighörande om inventeringen. Också objektägarna kontaktas under inventeringsprojektet. Syftet är att i fortsättningen förmedla till objektägarna information om bl.a. beredskap för brandrisker.

Det nationella verkställandet av Haagkonventionen styrs av en förhandlingsdelegation som tillsatts av utbildnings- och kulturministeriet med representanter för de myndigheter som förbereder förteckningen men också för Huvudstaben, försvarsministeriet, inrikesministeriet, miljöministeriet, utrikesministeriet, Finlands Kommunförbund, Kyrkostyrelsen, den ortodoxa kyrkostyrelsen, ICOM finska nationella kommittén rf, ICOMOS Finlands avdelning rf och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Inventeringsbehovet konstateras i promemorior av arbetsgruppen vid utbildningsministeriet åren 2001, 2007 och 2009.

 



Sidkarta



Senast uppdaterad 12.12.2011
© Museiverket