Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Farokonventionen


Ramkonventionen om kulturarvets samhälleliga värde öppnades för att undertecknas av Europarådets medlemsländer den 27 oktober 2005 i Faro i Portugal. Konventionen, som kallas Farokonventionen, framhäver det materiella och immateriella kulturarvet som en gemensam och värdefull resurs. Konventionen har sitt ursprung i Europarådets ministerkommittés vilja att skapa en referensram som visar hurdana ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter och resurser kulturarvet erbjuder.

Konventionen uppdaterar Europarådets kulturarvspolitik så att den motsvarar ändringarna i de politiska strukturerna och gränserna i Europa, samhälleliga och kulturella ändringar, utvecklingen av medborgarnas rättigheter och behov samt de krav och utmaningar som digitalisering, globalisering, regionalisering och dylika fenomen för med sig.

Farokonventionen är den mest omfattande och mångsidiga internationella kulturarvskonventionen hittills. Ett av de viktigaste målen för konventionen är att stärka relationen mellan kulturarvet, livskvaliteten, identiteten och den hållbara utvecklingen i samhället. Konventionen framhäver kulturarvet som resurs, dess mångformighet och betydelse som medel för hållbar ekonomisk utveckling.
Konventionen bygger på deklarationen om de mänskliga rättigheterna där rätten till kulturarv ingår i de kulturella rättigheterna. Ett av konventionens viktigaste budskap är att individer och gemenskaper har rätt att få nytta av kulturarvet och delta i berikandet av det. I rättigheten ingår en skyldighet att respektera andras kulturarv.

Konventionen vill dessutom stärka medborgarsamhället och demokratin genom att framhäva människornas rätt att själva fastställa det kulturarv som är viktigt för dem. Konventionen uppmuntrar gemenskaper att agera för det kulturarv som upplevs som gemensamt. De gemenskaper som arbetar för kulturarvet, kulturarvsgemenskaper, är ett av de element i konventionen som skapar nytt.

Ratificering av Farokonventionen i Finland: bakgrundsutredningsprojekt


Farokonventionen har hittills ratificerats av sjutton av Europarådets medlemsländer. Anslutningen bereds som bäst i ett flertal länder. I Finland gav undervisnings- och kulturministeriet Museiverket i uppdrag att göra en bakgrundsutredning för ratificeringen som Museiverket sedan genomförde i samarbete med Finlands Hembygdsförbund under 2014. Utredningen offentliggjordes i maj 2015.

Bakgrundsutredningsprojektet rekommenderar att Farokonventionen genomförs i Finland. I utredningen kartlades sådana behov att utveckla kulturarvsarbetet med vilka det är möjligt att främja uppnåendet av Farokonventionens mål i Finland. Ett av målen för utredningsarbetet var medborgarnas omfattande delaktighet. Rapporten som arbetet utmynnade i uppmuntrar till en värdediskussion om kulturarvets samhälleliga betydelse och riktningar för utvecklingen av kulturarvsarbetet. I rapporten presenteras rekommendationer om verksamhetssätt som stöder det hållbara kulturarvsarbetet som Farokonventionen utstakat.

För mer information om Farokonventionen, bakgrundsutredningen som beredde genomförandet av konventionen och dess resultat kontakta överintendent Ulla Salmela, tfn 040 128 6251, ulla.salmela@nba.fi eller specialforskare Hannu Matikka, tfn 040 128 6273, hannu.matikka@nba.fi vid Museiverket.

Mer information om ratificeringen av Farokonventionen i Finland kan fås av överinspektör Mirva Mattila vid undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30269, mirva.mattila@minedu.fi
Mot ett hallbart arbete for kulturarvet

MOT ETT HÅLLBART ARBETE FÖR KULTURARVET
Utredning för ratificering av Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga betydelse (Farokonventionen), Finland
Museiverket och Finlands Hembygdsförbund 2015.


Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society

The Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro Convention, 2005) [Mer information om ramkonventionen på Europarådets webbplats]


 SidkartaSenast uppdaterad 12.10.2017
© Museiverket