Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Haagkonventionen


Haagin sopimusHaagkonventionen från år 1954 är en humanitär konvention godkänd vid UNESCO:s generalkonferens. Konventionens mål är att skydda kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Konventionen kom till efter andra världskriget i en situation, då en betydande del av det europeiska kulturarvet hade förstörts till följd av direkta och indirekta anfall samt på grund av röveri. Utgångspunkten för konventionen är att förstörelsen av enskilda nationers kulturegendom inte enbart är en nationell förlust, utan gäller också hela mänsklighetens kultur. Fastän konventionen delvis är föråldrad, är den alltjämt ett aktuellt dokument, som delvis har antagit formen av internationell rätt. Finland ratificerade konventionen och tillhörande protokoll år 1994.

Haagkonventionen förpliktar de krigande parterna att vid en väpnad konflikt freda de objekt som anses vara kulturegendom från egen militärisk verksamhet som skadar objekten eller berättigar till fientliga handlingar från motpartens sida. Konventionen förutsätter därför att fördragsparterna redan i fredstid har beredskap att skydda kulturegendomen samt gör innehållet i konventionen känt bland sina medborgare och väpnade styrkor.

I Finland har man under Museiverkets ledning skapat ett nätverk av ämbetsverk vilket förutsätts av konventionen samt preliminärt kartlagt den kulturegendom i landet vilken är av betydelse. Dessutom har man framställt ett förslag om sex kulturarvsobjekt som bör få ett särskilt skydd. I framtiden eftersträvar man att förstärka den kulturegendom som är allmänt skyddad, att göra upp  anvisningar för hur den skall vårdas och skyddas samt att utveckla skydds- och utvecklingsverksamheten.

Läs mera:


 SidkartaSenast uppdaterad 22.5.2015
© Museiverket