Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Genomförande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet i Finland


Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet godkändes 2003. I Finland trädde konventionen i kraft 2013. Museiverket svarar för genomförandet av konventionen i Finland.

Levande immateriellt kulturarv kan vara muntlig tradition, framställande konst, sedvänjor i det sociala livet, ritualer och ceremonier. Det kan också vara uttryck, sedvänjor, kunskap, färdigheter - liksom tillhörande tillvägagångssätt, artefakter och kulturella miljöer.

Syftet med konventionen är att främja värnande om det levande immateriella kulturarvet samt öka medvetenheten om det immateriella kulturarvets betydelse. Konventionen framhäver förmedling av traditioner, kulturell mångfald samt människornas delaktighet i kulturarvet.

Konventionens anda förutsätter att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av det immateriella kulturarvet. Konventionen genomförs i Finland genom åtgärder som främjar och tryggar skyddet av det immateriella kulturarvet i allmänhet, till exempel när det gäller utbildning, forskning eller lagring. Läs mer om genomförandeplanen (Museiverket 2015)

Som stöd för genomförandet har man också tillsatt en expertgrupp för det immateriella kulturarvet som stödjer genomförandet och fungerar som expert i frågor som gäller det immateriella kulturarvet.

Ett viktigt verktyg vid genomförandet är kretsarna för det immateriella kulturarvet som är avsedda att fungera som knutpunkter och samordnande organ för levande traditioner inom olika branscher. Först har man grundat kretsar för aktörer inom hantverkssektorn (december 2015) och natursektorn (april 2016).

Konventionen förutsätter att avtalsparterna gör upp en förteckning över det nationella immateriella kulturarvet. I Finland genomförs detta katalogiseringsarbete i två skeden. Den wikibaserade förteckningen som öppnades i februari 2016 erbjuder sammanslutningar och grupper en möjlighet att presentera sitt immateriella kulturarv och goda praxis när det gäller att värna om levande traditioner.

Objekt på wikiförteckningen kan föreslås till förteckningen över det nationella immateriella kulturarvet som torde öppnas 2017. Objekt som tas upp på denna förteckning kan sedan föreslås till Unescos internationella förteckningar över det immateriella kulturarvet. Besluten om vilka objekt som tas upp på den nationella förteckningen och vilka som föreslås till Unescos förteckningar fattas av undervisnings- och kulturministeriet.

För mer information om genomförandet av konventionen om det immateriella kulturarvet kontakta koordinator Leena Marsio, leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6017


Webbplatsen för det immateriella kulturarvet
Wikiförteckning över det levande kulturarvet

Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen för tryggande av det immateriella kulturarvet
Unescos webbplats för det immateriella kulturarvet


 SidkartaSenast uppdaterad 2.5.2016
© Museiverket