Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Internationella projekt


BalticRIM-projektet (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management)


Länderna kring Östersjön ska bli ett internationellt mönsterområde för havsområdesplanering. Östersjöns kulturarv under vatten är ovanligt mångsidigt och välbevarat även med internationella mått mätt. Syftet med BalticRIM-projektet är att ta med det marina kulturarvet i Europas havsområdesplanering. Vi kartlägger Östersjöns och Finlands intressantaste skeppsfällor, marina slagfält och kulturlandskap under vattnet. Samtidigt förbättrar vi det marina kulturarvets tillgänglighet och användbarhet och stödjer så kallad blå tillväxt, såsom marin turism.

Genom havsområdesplanering främjas hållbar utveckling och tillväxt i fråga om olika typer av användning av havsområden samt en god havsmiljö. I Finland görs tre havsområdesplaner upp som ett samarbete mellan landskapsförbunden vid kusten före slutet av mars 2021. Fältarbeten som görs inom ramen för BalticRIM-projektet på olika håll runt Östersjön och i Finland ger ny information om det marina kulturarvet. I stället för att punktvis samla in information om enskilda platser kartlägger man större områden med marina kulturarv, bland annat gamla hamnar, marina slagfält och samlingar av vrak, så kallade skeppsfällor.

Dykare, lokala aktörer och invånare delar med sig av sina värdefulla erfarenheter genom workshoppar. Dykarnas preferenser och önskemål kartläggs genom enkäter bland besökarna. I forskningsdelen av projektet undersöks upplevelserna av undervattenslandskapet.

Inom BalticRIM-projektet skapas god praxis för definition av olika marina kulturarv, planering, konflikt- och synergigranskningar samt hållbar blå tillväxt, exempelvis marin kulturarvsturism. Projektet samarbetar med flera andra projekt inom havsområdesplanering och kulturarvsturism.
 
BalticRIM-projektet (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management) samarbetar med experter på havsområdesplanering och förvaltning av kulturarv i Tyskland, Finland, Estland, Litauen, Polen, Danmark och Ryssland. Projektet samordnas av delstaten Schleswig-Holsteins arkeologiska avdelning. I Finland deltar Museiverket, Forststyrelsen och Åbo universitet. Andra nationella partner är Ålands Landskapsregering Kulturbyrån, Kymmenedalens förbund och Finska dykarförbundet.

Projektet har fått status som flaggskeppsprojekt för EU:s Östersjöstrategi och stöds av huvudaktören inom havsområdesplanering HELCOM-VASAB. Projektet inleds hösten 2017 och avslutas sommaren 2020. Det har fått finansiering från programmet BSR Interreg.
Jussarö-1

En dykare anser horisonten. Bild: Niko Anttiroiko, Museiverket.


Skogens Kulturarv i Kvarkenregionen


Ett nordiskt samarbetsprojekt som utvecklar skyddet av skogens kulturarv i Kvarkenregionen inom ramen för EU:s Botnia-Atlanticaprogram. Syftet är att utveckla metoder för inventering och dokumentering av kulturarvet i skogsområden och göra myndighets- och expertsamarbetet mellan arkeologer och skogsaktörer tätare.
Kuva1 Koulutusta Kaustisilla
Projektet ordnade i samarbete med Skogscentralen och Skogsvårdsföreningen i Södra Österbotten utbildning i fornlämningar för de skogsexperter som är verksamma inom Mellersta Österbotten. På bilden bekantar man sig med skogshantering på den omfattande stenåldersboplatsen Kangas i Kaustby. Foto: Vesa Laulumaa

 SidkartaSenast uppdaterad 24.7.2017
© Museiverket