Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Samarbetsvecka i Sverige | EAA 2011 | Skogsägarnas kulturarv - en utflyktsdag i Laihela | Arkeologisk inventering fortsatte i Laihela under hösten 2011Samarbetsvecka i Sverige


I maj deltog de svenska partnerna i saminventering i Laihela och i augusti-september var det finländarnas tur att inventera i Västerbotten i Sverige. I inventeringen deltog Satu Koivisto och Vesa Laulumaa från Museiverket samt Jouni Taivainen och Taisto Karjalainen från Forststyrelsen. Inventeringen leddes av Berit Andersson från Västerbottens museum och AnnKristin Unander från Skogsstyrelsen. Vid inventeringen koncentrerade man sig på att kontrollera de objekt vid Skellefteälven som hade iakttagits vid analysen av flyglaserskanningsmaterialet i Sverige. Veckans program omfattade också ett besök på Skellefteå museum samt en exkursion till den ödelagda byn Fjällboda som planeras bli ett besöks- och guideobjekt. I slutet av samma vecka ordnades i Medlefors också ett möte för SKAIK-projektets styrgrupp.

Västerbottenin museon tutkija Berit Andersson (vas.) esittelee Metsähallituksen Jouni Taivaiselle ja Museoviraston Satu Koivistolle maastotallenninta
Berit Andersson från Västerbottens museum (t.v.) presenterar för Jouni Taivainen från Forststyrelsen och Satu Koivisto från Museiverket en fältdatasamlare som används vid dokumentering av inventeringen. Foto: Vesa Laulumaa
AnnKristin Unander (Skogstyrelsen), Jouni Taivainen ja Taisto Karjalainen (Metsähallitus) tutkivat yhteisinventoinnissa havaitun kivikautisen asuinpaikan löytöjä
AnnKristin Unander (Skogsstyrelsen), Jouni Taivainen och Taisto Karjalainen (Forststyrelsen) undersöker fynden som hittades i samband med saminventeringen på en stenåldersboplats vid Storkågeträsket i Skellefteå. Foto: Vesa Laulumaa


EAA 2011


EAA:n konferenssin pitopaikkana oli Radisson Blue –hotelli Oslossa
EAA konferensen hölls på hotellet Radisson Blue i Oslo. Foto: Vesa Laulumaa
European Association of Archaeologists (EAA) arrangerade sin årliga konferens i Oslo den 14-18 september 2011. Forskare Satu Koivisto och Vesa Laulumaa från SKAIK-projektet deltog i konferensen och höll ett föredrag med titeln Forestry as a Crime. Föredraget utgjorde en del av sessionen "Archaeology and Law, Archaeology and Ethics". Finländarnas föredrag handlade om fornlämningsbrott i skogar, rättprocesser i anknytning till dem och huruvida samarbetet med skogsbranschen är nödvändigt. I konferensen deltog cirka 850 europeiska arkeologer.

Konferenssipaikan aulassa järjestettiin posterinäyttely, jossa oli yli 80 posteria
I aulan på konferensanläggningen arrangerades en posterutställning med över 80 poster. Foto: Vesa Laulumaa


Skogsägarnas kulturarv - en utflyktsdag i Laihela


Kuva2 Koulutusta Laihian metsänomistajille
I utbildningsutflykten som projektet anordnade deltog en hel busslast med skogsägare från Laihela i oktober 2011. Under utflykten besökte deltagarna områdestypiska fornlämningar, såsom röseobjektet från den tidiga järnåldern (ca 500-0 f.v.t.) i Korvenmäki i Rautakallio. Foto: Vesa Laulumaa
Museiverket och Skogscentralen ordnade för skogsägarna i Laihela en utbildningsutflykt i anknytning till kulturarvsobjekt och iakttagande av dem vid skogshantering lördagen den 1 oktober 2011.

På terrängutflykten bekantade man sig med identifiering av fornlämningar, skogsbruk i områden med fornlämningar samt möjligheterna till frivilligt skydd av värdefulla livsmiljöer i skogar. Som utbildare på terrängobjekten fungerade representanterna för Museiverket och Skogcentralen. Under dagen hade man möjlighet att ställa frågor om iakttagande av fornlämningar vid skogshantering och få ytterligare information om det fornlämningsobjekt som ligger i den egna skogen. Också medierepresentanter deltog i utflykten och utbildningsdagen fick mycket uppmärksamhet i den lokala pressen.


Arkeologisk inventering fortsatte i Laihela under hösten 2011


Kuva3 Dokumentointia kentällä
Uppgifterna om fornlämningarna lagras i en bärbar dator i terrängen. Fältanteckningarna bearbetas senare till en inventeringsrapport. Arkeolog Vesa Laulumaa antecknar uppgifter om ett röse i Laihela sommaren 2011. Foto: Piritta Häkälä
Inventeringen av fornlämningar i Laihela fortsatte tack vare den varma hösten ända fram till november. Forskarna Vesa Laulumaa och Satu Koivisto från SKAIK-projektet kartlade fornlämningsobjekt i terrängen i Laihela och gick igenom de intressanta strukturer och områden som hade iakttagits vid analyseringen av flyglaserskanningsmaterialet. Som resultat av inventeringsarbetet hittills har 84 % av de 268 fornlämningarna i Laihela nu blivit kontrollerade av arkeologer. Uppgifterna om objekten lagrades enligt det som man vid inventeringstidpunkten kunde iaktta på platsen. Samtliga tidigare iakttagelser beaktades och granskades. Tack vare SKAIK-inventeringen minskade antalet underobjekt för fornlämningarna, bland annat enstaka stenstrukturer, betydligt i Laihela. En orsak till detta är att de tidigare iakttagelserna lämnar rum för tolkning, miljöförhållandena har förändrats, objekt har förstörts vid skogsförnyelse och att det i vissa fall förekommer felaktigheter i geografiska data. Noggrannare geografiska data om objekten, beskrivningar och områdesbegränsningar uppdateras i fornlämningsregistret och är tillgängliga för alla via Museiverkets elektroniska registerportal för kulturmiljö.


 SidkartaSenast uppdaterad 28.6.2012
© Museiverket