Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Myndighetsverksamhet


Med stöd av lagen och förordningen om Museiverket är Museiverket den sakkunnigmyndighet som är ansvarig för skydd av kulturarv och kulturmiljö. Museiverkets myndighetsverksamhet styrs och definieras också av bl.a. lagen om fornminnen, lagen om skyddande av byggnadsarvet, markanvändnings- och bygglagen, kyrkolagen, museilagen och lagstiftningen om begränsning av utförseln av kulturföremål.

Medel för myndighetsverksamheten är till exempel utlåtanden, förhandlingar, syner och granskningar. 

Museiverket följer och övervakar bland annat planeringen och utvecklingen av markplaneringen i anknytning till fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Ämbetsverket ger landägare, kommuner, planerare och andra myndigheter utlåtanden om hur de kan användas, utvecklas och skyddas.

Museiverket har genom samarbetsavtal överfört sakkunnig- och myndighetsuppgifter i anknytning till värnandet av kulturmiljön till landskapsmuseer. Avtalens omfattning varierar efter huruvida det i landskapsmuseets tjänst finns en byggnadsforskare, en expert inom restaurering eller en arkeolog.

Med stöd av lagen om fornlämningar beviljar Museiverket även tillstånden till undersökning och vård av fornlämningar, förhandlar om skyddet av fornlämningar vid allmänna arbetsprojekt och planläggning samt ger Närings-, trafik- och miljöcentralerna utlåtanden om ansökningar om tillstånd till ingrepp i fornlämningar. Museiverket är också en allmän tillståndsmyndighet beträffande frågor om utförsel av kulturföremål.

Museiverket svarar dessutom för utdelningen av anslag som i statsbudgeten anvisas till ämbetsverket och för avtalsstyrningen av museernas lokala verksamhet samt ger utlåtanden kring huruvida museerna är berättigade till statsandelar eller inte.

 SidkartaSenast uppdaterad 12.12.2011
© Museiverket