Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Lokala museers verksamhet utreds som grund för utveckling


I Finland finns det uppskattningsvis ungefär 800 museer som ägs av kommuner, föreningar och stiftelser. Samlingarna och besökarantalen är små och verksamhet sköts som bisyssla.  Dessa museer besitter och värnar emellertid om samlingar och byggnader som är betydande regionalt och delvis även nationellt, och som tillsammans utgör en betydande del av det nationella kulturarvet. Undervisnings- och kulturministeriet har inlett ett projekt som utreder museernas situation och som kommer att utveckla deras verksamhetssätt och -förutsättningar. Museiverket svarar tillsammans med Lapplands landskapsmuseum och Åbo museicentral för genomförandet av projektet.

Projektet leds av en arbetsgrupp som utsågs i september 2010. I arbetsgruppen finns centrala aktörer och nationella experter inom museibranschen representerade.

Målet för projektet Utveckling av den lokala museiverksamheten är att göra en riksomfattande utredning av förutsättningarna för verksamheten inom icke-professionellt skötta museer, regionmuseer, hembygdsmuseer och specialmuseer, samt museernas särdrag och i vilket skick deras samlingar och byggnader är. Utredningsarbetet inleds med en enkät i mars 2011. Enkäten skickas till alla lokalmuseer i Finland. Med enkäten samlar man in basuppgifter om museerna och statistikuppgifter om aktörer, resurser, besökarantal o.s.v. på regionmuseifältet. Enkäten ersätter femårsenkäten som riktades till lokalmuseer tidigare och genomfördes av Museiverket. 

Senare under våren och sommaren kommer man att kartlägga utvecklingsåtgärder, goda praxis och fungerande samarbetsmodeller närmare tillsammans med villiga museer. Man lyfter även fram exempel på lokala framgångar. Utgående från utredningens resultat kommer man att söka efter sätt samt dra upp riktlinjer och ställa propositioner om åtgärder för att utveckla verksamheten inom lokal- och hembygdsmuseer och museernas verksamhetsförutsättningar. En rapport om projektresultaten publiceras i slutet av 2011.

Webbplatsen för projektet Utveckling av den lokala museiverksamheten finns på adressen: http://www.nba.fi/sv/projekt 

Ytterligare information om projektet ger Museiverkets koordinator för avdelningen Utveckling av museibranschen, Marianne Koski, marianne.koski@nba.fi, tfn (09) 4050 9369 och projektforskare Juha Hirvilammi, juha.hirvilammi@turku.fi, tfn. 040 353 9149

 

MUSEIVERKET / KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Kommunikationschef Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINGFORS, lea.murto-orava@nba.fi, Tfn 09 4050 9293, 050 301 7409


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket